.
.
Tíz portré
a Budapesti Egyetem
földrajzoktatásának múltjából
.
Hunfalvy János
Lócy Lajos (1849-1920)
Czirbusz Géza (1853-1920)
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Koch Ferenc (1901-1974)
Hunfalvy János
(1820–1888)
Lóczy Lajos
(1849-1920)
Czirbusz Géza
(1853-1920)
Cholnoky Jenõ
(1870-1950)
Koch Ferenc
(1901-1974)
Mendöl Tibor (1905-1966)
Bulla Béla (1906-1962)
Láng Sándor (1913-1982)
Székely András (1925-1997)
Sárfalvi Béla (1925-2000)
Mendöl Tibor
(1905-1966)
Bulla Béla
(1906-1962)
Láng Sándor
(1913-1982)
Székely András
(1925-1997
Sárfalvi Béla
(1925-2000)

  Államalapításunk ezredik évfordulóján az egész ország, az egész nemzet számvetést tart: mi történt velünk az elmúlt évezredben; honnan jöttünk, hol tartunk most, merre szeretnénk továbblépni a jövõben. De nemcsak a nagy nemzeti évforduló megünneplésére és az egész ország sorsát érintõ kérdések megvitatására van most lehetõség és igény, hanem arra is, hogy a társadalom kisebb-nagyobb csoportjai elgondolkodjanak múltjukon-jövõjükön, összetartozásuk kérdésein. Így tettünk mi is, a mindenkori Budapesti Egyetem mai földrajzosai. Úgy éreztük, itt van az ideje annak, hogy mi is visszatekintsünk, felidézzük azoknak a jelentõs geográfusoknak az alakját, akik itt, ezen az egyetemen dolgoztak, kutattak és itt váltak tudományunk mindmáig megbecsült, nagy tiszteletnek örvendõ professzoraivá.

*

Hunfalvy János (1820–1888)

Hunfalvy János (1820-1888)

  A magyar tudományos földrajz megalapítója, személyében a tudományos értelemben vett földrajz elsõ nagy hatású mûvelõjét tisztelhetjük. Enciklopédikus tudását hatalmas összefoglaló mûveiben tette közzé. Számos természetföldrajzi részkérdés, fõleg az éghajlat, az erdõk és a vízszabályozások témakörében tevékenysége kimerítette az alkalmazott földrajz fogalmát. A földrajztudomány számára gyakorlati igények szülte célokat jelölt meg, s nagy figyelmet fordított a természeti folyamatokba való emberi beavatkozások lehetséges következményeinek a felmérésére. Tevékenysége mérföldkõ a magyar geográfia történetében: a hazai földrajztudomány elsõ hivatalos elismerését eredményezte, s ezzel ösztönzést adott a további fejlõdésének. Szakmai munkájának színvonalára jellemzõ, hogy megbízható adatai révén mûvei ma is forrásértékûek.

  “Tanulmányait Késmárkon, Miskolcon és Eperjesen végezte, majd Berlinben és Tübingában járt az egyetemre. 1846-ban a statisztika és történelem tanára lett a késmárki liceumon, de a szabadságharcban résztvevén, állásától megfosztották és börtönbe zárták. Onnan kiszabadulva, Pestre költözött. 1870-ben a budapesti tudományos egyetemen alapított földrajzi tanszékre nevezték ki, melyet haláláig nagy buzgalommal töltött be. Itthon tevékeny részt vett a földrajzi társaság mûködésében, melynek alapításától (1872) kezdve elnöke volt, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiában. A fõváros már életében Hunfalvy-utczának keresztelte el azt az utczát, ahol lakóháza volt. Rokonszenves egyéniségén kívül körülbelül 50 kötetre menõ mû s tömérdek értekezés nagy hírnevet szerzett számára, úgy hogy minden körben vezérférfiúnak tartották.” (Ir.: A Pallas nagy lexikona. Bp., 1893–96)

  Jelentõsebb mûvei: “Egyetemes történelem (3 köt., Pest 1850); Magyarország és Erdély képekben (3 köt., Pest és Darmstadt 1856); Magyarország természeti viszonyainak leirása (3 vaskos köt., Pest 1863-65); Ég és föld, csillagászati földrajz (Bp., 1873); Egyetemes földrajz (3 vaskos kötet, az utolsó Thirring által befejezve, Bp., 1881–89); A magyar birodalom földrajza (Bp., 1886)” (Ir.: A Pallas nagy lexikona. Bp., 1893–96)

  Hunfalvy János: A magyar birodalom földrajza. Bp. 1886.

  “Mennél jobban közeledünk a Tiszához, annál laposabbak a dombhullámok, a tájék mind egyformább, pusztaibb jellemet ölt s a Mátra, Hegyalja, Bihar, Hegyes hegységek már csak mint fellegek mutatkoznak a távoli láthatáron. Végre azok is a láthatár alá merülnek s köröskörül a végtelen sima erdõtlen síkság terjed el. Ott nincs bokor és árnyékos fa, ott nem szakasztja meg erdõ az egyhangú puszta térségét, csak terjedelmes posványok és kotúk, homokterületek, gyep- és szántóföldek váltakoznak egymással. Csak itt-ott látni karcsú tornyot, magános tanyát, magas gémeskutat, melyek a láthatár vonala fölé emelkednek.”

  *

  .Lóczy Lajos (1849–1920)

Lóczy Lajos 1849-1920

  Hunfalvy után õ vált a magyar geográfia fejlõdésének legfõbb ösztönzõjévé. Érdeme, hogy az adatokat halmozó országleírások helyett a jelenségek összefüggéseire figyelõ, a fejlõdéstörténetet szem elõtt tartó, oknyomozó kutatási irányzat vált meghatározóvá a magyar geográfiában. Oroszlánrésze volt a földtani ismereteken nyugvó földrajz megalapozásában. Életmûvének maradandó vonása, hogy kiváló geográfus-iskolát teremtett, és ezzel a magyar földrajztudományt a világ élvonalába emelte (diákjai közé tartozott többek között: Cholnoky Jenõ, Prinz Gyula, Teleki Pál, Réthly Antal).

  “Tanult Budapesten és Lipcsében. 1874. mérnöki oklevelet nyert Zürichben s a nemzeti múzeumnál nyert segédõri alkalmazást. 1877 dec. 4.- 1880 máj. 1. a gróf Széchenyi Béla-féle keletázsiai expedícióhoz szegõdött, mint geolog(us) és topográf(us) s a hosszú, csaknem három évig tartó utat végig megtette. Visszatérve, a geológiai intézetnél mûködött, 1885. a József-mûegyetemen a geológia rendkívüli tanára lett, késõbb Hunfalvy halála után 1889. a tudományegyetem földrajzi rendes tanárává lett. Az MTA akadémia 1888. választotta tagjává.” (Ir.: A Pallas nagy lexikona. Bp., 1893–96). 1908-ig a bp.-i tudományegyetemen az egyetem földrajz tanszékének tanára, 1902-tõl 1908-ig a Földrajzi Intézet igazgatója. 1908-tól, megtartva egyetemi tanári címét és jellegét, a Földtani Intézet igazgatója. 1900-tól 1914-ig a Földrajzi Társaság elnöke. 1891-ben az õ kezdeményezésére és vezetésével alakult meg a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, melynek célja a tó sokoldalú tudományos kutatása volt. Kezdeményezésére indult meg az Erdélyi-medence rendszeres geológiai és geomorfológiai kutatása.

  Jelentõsebb mûvei: A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása (Bp., 1886); Gróf Szécheny Béla kelet-ázsiai útjának tudományos eredménye 1877–1880 (gr. Szécheny Bélával, I–III., Bp., 1890–97); A mennyei birodalom története (Bp., 1901); A Balaton környékének geológiája (Bp., 1910–16, az MTA nagyjutalmát nyerte).

  Lóczy Lajos: Vázlatok a khinaiak ethnografiájából. Bp. 1884.

  "… a khinai diák életpályája rögös, testnek léleknek egyaránt fárasztó; s ehhez a a siker sem biztosít mindig fényes anyagi elõnyöket, – de azért mégis ezrek kompentálnak évenként a tudósok pályájára, mivel már maga a törekvés is tiszteletet hoz számukra. … A belsõ kapun háborgó vízben küzködõ halat láttam, mely sóvárgó tekintettel néz egy tüzet okádó sárkányok által õrzött magas kapu felé, melyen át kell ugrania. Ez a hal jelképezi a (leendõ) khinai tudóst, a magas kapu pedig vizsgálatot. Benn a vizsgálati csarnok falain pedig egy szarvas szokott ábrázolva lenni, mely virágcsokrot nyújt szájából a graduáltnak sikerült vizsgálata jutalmául."

  *

  .Czirbusz Géza (1853–1920)

  Mint geográfus, Hunfalvy János tanítványának vallotta magát. Hunfalvy történeti bázison álló enciklopédikusságával szemben azonban õ a hangsúlyt az emberföldrajzra, korabeli kifejezéssel antropogeográfiára helyezte, így szembekerült a geológus Lóczyval is. Eltökéltségével erõs ellenpólust jelentett a Lóczy nevével fémjelzett természettudományos beállítottságú iskolának, ám természete nem tette alkalmassá arra, hogy saját iskolát alapítson és vezessen.

  A budapesti egyetemen földrajzot, történelmet és mûtörténetet hallgatott, 1883-ban tanári vizsgát tett földrajzból. 1874-ben belépett a piarista rendbe, a rend középiskoláiban tanított. 1910-ben kinevezték a budapesti tudományegyetem geográfia tanszékére (Lóczy Lajos utódaként) nyilvános rendes tanárnak. Ezt az állást haláláig töltötte be.

  Jelentõsebb mûvei: Balbi Adorján Egyetemes földrajza, teljesen átdolgozta Cz. G. I–VI. (Nagybecskerek, 1893–1903); Magyarország a XX. század elején (Temesvár, 1902); Anthropogeográfia I-III. (Bp. 1915-1919).

  Czirbusz Géza: Anthropogeográfia I-III. Bp. 1915-1919.

  "A földet, mint csillagot vagy mint a Kozmosz fizikai világának tagját, hagyjuk a csillagászatnak és geofizikának, a földnek leírását, azaz a légkör legalsó rétegeinek s a földburkolat legtetejének, mint az emberiség cselekvésének, történeti színterének leírását pedig csak az emberrel való kapcsolatában és beállításában szabad és kell ezentúl tárgyalnunk, hogy megérthessük a fajok térfoglalását a nemzetek ideális és politikai versengésének földünk felületén. 

  Az anthropo-geografia a föld leírásának jövendõbeli projekciója. Meg kellett elõznie e tudomány létrejöttét Humboldt, Peschel, Richtofen, Penck és Davis kutatásainak, kik a föld felületformáinak történeti keletkezését keresték vala, hogy e formák hatását az emberre s felhasználásuk módját, szóval az aktuális geografiat a különbözõ népeknél és nemzeteknél vizsgálat tárgyává tehessük. A most duló európai háború eléggé megmutatta, hogy elégtelen a Föld formáinak szerkezetét ismernünk. Ismernünk kell a rajta operáló népek teljesítõ képességét is, különösen azt, hogyan tudják a formák felhasználásával szellemi erejüket, technikai készségüket tettekre váltani? A sakktáblának sem a kockái, sem a figurái nem nyerik meg a játszmát, hanem a talentum, az ember esze, mentalitása, mely az alkalmatos figurákat kellõ helyükre tudja állítani."

  *

Cholnoky Jenõ (1870–1950)

  Kutatási területe, érdeklõdési köre igen tág határok között mozgott, a geográfián kívül a hidrológia és klimatológia tudományokban is maradandót alkotott. Legkedvesebb munkaterülete azonban a felszínalaktan volt. Sokoldalú tudományos munkássága során kelet-ázsiai tanulmányútján fõleg a hegységek szerkezetét, a folyók természetét vizsgálta. Jelentõsek morfológiai eredményei, továbbá a folyók szakaszjellegérõl, a futóhomok mozgástörvényeirõl, az európai monszun-jelenségrõl szóló tanulmányai. Meghonosította a magyar geográfiában azt a szemléletet, miszerint a felszíni domborzati formák szakaszosan változó lepusztulási folyamatok eredményeképpen jönnek létre. E folyamatokról – nagy rajztehetségét felhasználva – pompás tömbszelvényeket készített, melyek még több mint fél évszázad múlva is a földrajzi tankönyveink kitûnõ szemléltetõ anyagai. Külön nagy érdeme, hogy a földrajztudomány szakmai eredményeit egyszerû szavakkal a nagyközönség számára is érthetõvé tudta tenni. Mindmáig a magyar geográfia legközkedveltebb népszerû írója.

  Egyetemi tanulmányait a budapesti mûszaki egyetemen végezte. A Budapesti Tudományegyetemen Lóczy Lajos mellett tanársegéd, majd magántanár. Ajánlására másfél évi kínai tanulmányutat tett, ahonnan temérdek tapasztalattal tért haza. 1903-ban a mérnöki diploma mellé megszerezte második doktori oklevelét is geográfiából. 1905-tõl a kolozsvári, 1921-tõl a budapesti egyetemen a természet földrajz nyilvános rendes tanára, a Földrajzi Intézet vezetõje. 1940-ben nyugállományba vonult, de otthonában továbbra is szorgalmasan dolgozott.

  Jelentõsebb mûvei: A Balaton limnológiája (Bp., 1887); A futóhomok mozgásainak törvényei (Bp., 1902); A Balaton hidrografiája (Bp., 1918); Általános földrajz (I–II., Pécs-Bp., 1923); A földfelszín formáinak ismerete (Bp., 1926); Magyarország földrajza (Pécs, 1929); A Föld és élete. Világrészek, országok, emberek.. Bp.

  Cholnoky Jenõ: Európa. Bp.

  "A holdlakók sokkal mûveltebb emberek, mint mi, mert a fejlõdésnek sokkal elõbbre haladott fokán állnak, mint mi.* Bizonyosan erõs távcsöveik vannak, s a Földrõl már kitûnõ térképeket készítettek. Olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a Földet forogni látják, tanulmányozhatják minden oldalát. A Föld nem bámul olyan merev hidegséggel a Holdra, mint a Hold a Földre, mert forog, mindig más más arculatot mutat. Szivárványos színekben játszó légburkolata, a folyton változó felhõzet, hótakaró, a növényi lepel változó színei mind-megannyi csodálatos változatosságokat hoznak, létre, s a holdlakók nagyon sokat törték a fejüket a Föld felszínén látható változások magyarázata végett. … Ázsiát Európától bizonyosan nem választották el. Mint legnagyobb kontinenst a Földön, bizonyosan Maxima néven nevezték (már t. i. ha latinul beszélnek). Vagy pedig nagy uralkodókról, vagy tudósokról – holdbeliekrõl – nevezték el, de divat szerint változtatták a nevét, mint a budapesti utcákat. Az a kérdés, kinek kell hízelegni vele.

  *A képet természetesen nem szabad félreérteni. A Hold valószínûleg teljesen lakatlan és emberhez hasonló lények semmiesetre sincsenek rajta!"

  *

  Koch Ferenc (1901–1974)

  Koch Ferenc nem hozott nagyszerû új gondolatokat és módszereket a magyar földrajztudományba, de fontos szerepe volt Teleki Pál "A gazdasági élet földrajzi alapjai" címû kétkötetes nagy mûvének sajtó alá rendezésében, és oroszlánrészt vállalt abban a nemzetközi szinten is egyedül álló, nagyszabású tudományos munkában, amely Teleki munkahipotézise alapján a Thünen-féle modell világméretû érvényesülését tette vizsgálat tárgyává. Szaktudását azonban fõként középiskolai tankönyvekbõl és két egyetemi jegyzetébõl ismerhetjük meg. A Magyar Földrajzi Társaság javára hosszú idõn át munkálkodott, és az MTA utóbb intézetté terebélyesedõ Földrajztudományi Kutatócsoportjának, valamint az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékének alapítójaként is beírja nevét a hazai geográfia történetébe.

  A tudományegyetem közgazdaságtudományi karán szerzett földrajzi diplomát. Teleki Pál 1923-ban mint legelsõ gyakornokát vette maga mellé intézetébe. 1926-ban doktori szigorlatot tett gazdasági földrajzból, majd 1928-ban tanársegéddé nevezték ki. A betegsége miatti kényszerpihenõ után 1936-ban felsõ kereskedelemi iskolai tanári, majd tanfelügyelõi állást töltött be, és a közgazdaságtudományi karon – 1948-ig – már csak a csillagászati földrajz, ill. a leíró gazdasági földrajz megbízott elõadójaként tevékenykedett. 1951-tõl 1954-ig az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportot irányította, az 1952-ben újjászervezett Magyar Földrajzi Társaságnak 1958-ig fõtitkára, 1959-ig a Földrajzi Közlemények fõszerkesztõje is volt. Kezdeményezésének köszönhetõ, hogy 1954-ben megalakult az ELTE Természettudományi Karán a Regionális Földrajzi Tanszék, amelynek nyugalomba vonulásáig – 1966-ig – professzora volt.

  Jelentõsebb mûvei: A tõkés országok gazdasági földrajza I-III. Bp., 1959; Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata.

  Koch Ferenc: Az európai tõkés országok. Bp., 1959.

  "Helytelen volna annak a feltételezése, hogy a tõkés országok gazdasági élete azonos szinten mozog. A kapitalizmus jellegzetessége éppen az egyenlõtlen fejlõdés, amely az imperializmus viszonyai között különösen élesen jelentkezik. Maga a kapitalizmus sem alakult ki azonos idõben a különbözõ országokban. Voltak országok, mint pl. Anglia, amelyekben a polgári forradalom korán elsöpörte a tõkés fejlõdés utjából a feudális akadályokat. Más országokban, mint pl. Németországban, vagy a cári Oroszországban, ez jóval késõbb következett be. Vannak viszont egyes országok, mint pl. Olaszország, amelyek mezõgazdaságában még ma is jelentõs maradványai vannak a feudalizmusnak. Egyes országok, mint pl. az USA, a tõkés fejlõdés magas színvonalára jutottak el, a termelés és a tõke nagyfokú koncentrációt mutat fel, az árutermelés a mezõgazdaságban is dominál. Más országok iparában a koncentráció kevésbé elõrehaladott, a mezõgazdaságban megtaláljuk még az önellátó kisparaszti gazdálkodást is. A fejlettebb országok burzsoáziája arra törekszik, hogy profitjának a növelése céljából a gyengébb országokat gazdasági uralma alá hajtsa, új piacokat vonjon be termékeinek értékesítésébe, s új nyersanyagforrásokat vegyen birtokába, illetve a világnak ujra való felosztásával a piacokat és nyersanyagforrásokat erõszakos uton megszerezze."

  *

Mendöl Tibor (1905–1966)

  A magyar gazdaságföldrajzot a magyar városokról közölt újszerû, a településtérkép és a funkcionális szerkezet közötti összefüggéseket feltáró, úttörõ jellegû tanulmányaival gazdagította. Alkotó módon fejlesztette tovább a hazai társadalomföldrajzi diszciplínát és felsõoktatási gyakorlatát. Nagy hatást gyakorolt rá a francia emberföldrajz eszmeköre, külföldön szerzett tapasztalatait eredményesen kamatoztatta például az alföldi településhálózat vizsgálatában.

  Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán földrajz-történelem szakon végezte. A Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetében 13 évet töltött, ahol a földrajz különbözõ tárgyait oktatta. 1940-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az országban elsõül – szervezett társadalomföldrajzi tanszék (akkori néven Emberföldrajzi Tanszék) vezetõje lett, és 1965-ig volt tanszékvezetõ egyetemi tanár.

  Jelentõsebb mûvei: Az alföldi városok morfológiája (Debrecen, 1936); A Kárpátmedence földrajza (Bulla Bélával, Bp., 1945); A városföldrajz tárgykörei és feladatai (Bp., 1946); Általános településföldrajz (Bp., 1963, 1964-ben az MTA nagydíjjal, a Magyar Földrajzi Társaság Lóczy-emlékéremmel jutalmazta).

  MENDÖL Tibor: Táj és ember. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1935.:

  “Európa mai nehéziparának székhelyei, a rendkívül sûrûnépességû Ruhr-vidék, Szilézia, vagy az angol vasipar centrumai a mult század elején békésen álmodozó agrárvidékek voltak: erdõk, mezõk, legelõk, csendes falvak s kis kézmûiparos városkák keveréke. A kõszén, a nagy változás szunnyadó lehetõségeként akkor is ott volt. Ám ahhoz, hogy értékessé váljék, fel kellett találnia gõzgépet, fel kellett találni a gõzmozdonyt és meg kellett építeni Európa vasúti hálózatát, hogy a szénfûtötte gõzgép segítségével termelt áruk óriási tömege megfelelõ óriási terjedelmû piacot hódíthasson magának s a termelést végzõ munkásmilliók gyomrával arányos méretû élelemtermõ területek roppant távolságairól oda lehessen szállítani a mindennapi kenyeret.”

  *

Bulla Béla (1906–1962)

  A földrajztudomány mûvelésében és a földrajzi ismeretek oktatásában méltó utóda volt Cholnoky Jenõnek. Fõ tárgyként az általános természeti földrajzot tanította. A felszínfejlõdés folyamatainak magyarázatában túllépett Cholnoky szemléletén. Rámutatott arra, hogy a domborzat kialakulásában a külsõ és belsõ erõk egyaránt fontos szerepet játszanak, egymásra hatásukat szabályos idõbeli váltakozás jellemzi. Nagy fontosságot tulajdonított a kõzetek és az éghajlat kapcsolatának. Kiemelkedõ sikereket ért el a Duna-völgy teraszainak alaktani vizsgálatával, melyek a fenti ritmikus folyamatokat igazolták. Sokoldalú felszínalaktani megfigyeléseit vaskos egyetemi tankönyvben adta közre, mely mindmáig a természeti földrajz egyik alapvetõ mûve. Nagy figyelmet fordított a hazai föld kutatására, és az õ tollából született meg az eddigi legalaposabb munka Magyarország, ill. a Kárpát-medence természeti földrajzáról. Magyarországon a modern negyedkor-kutatás, a klimatikus geomorfológia irányzat megteremtõje.

  Egyetemi tanulmányait (földrajz-történelem) Budapesten végezte. 1929-tõl egyetemi tanársegéd, majd adjunktus a budapesti egyetem Földrajzi Intézetében. 1936-ban egyetemi magántanár lett, 1941-tõl egyetemi nyilvános rendkívüli tanár és az Egyetemi Földrajzi Intézet igazgatója. 1944-tõl nyilvános rendes tanár. 1952-tõl a Magyar Földrajzi Társaság elnöke. 1954-tõl haláláig az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjának igazgatója és a Földrajzi Értesítõ fõszerkesztõje.

  Jelentõsebb mûvei: A magyar medence pliocén és pleisztocén teraszai (1941); A Kárpátmedence földrajza (Mendöl Tiborral közösen Bp., 1945); Magyarország természeti földrajza (Bp., 1962); Általános természeti földrajz I-II. (társszerzõk: Kádár László, Kéz Andor stb., Bp., 1953–54).

  Bulla Béla: Általános természeti földrajz I-II. Bp., 1953–54.

  "Amióta a felszínalaktan a földfelszín domborzati formáit a belsõ és külsõ erõk dialektikus párharcának eredményeként értelmezi, teljes határozottsággal hangsúlyozhatjuk, hogy a földfelszín egyetlen pontja, egyetlen anyagi részecskéje sem lehet tartós nyugalomban. A mozgás az anyag létezésének formája; anyag mozgás nélkül elképzelhetetlen, tanítja a dialektika. Csak a mi arasznyi emberi létünk idejéhez viszonyítva tûnnek fel változatlanoknak Földünk óceáni medencéi, szárazulatai, a magas hegységek jeges viharok szaggatta ormai, az emberek millióival megrakott, tágas alföldjei. A valóságban a Föld felszínének jelenlegi függõleges és vízszintes tagozottsága csak az örök változás pillanatnyi állapotát jelenti. Az állandóság látszata onnan van, mert a változás többnyire igen lassú folyamat."

  *

  Láng Sándor (1913–1982)

  Láng Sándor

  Elõadásaiban, cikkeiben a természetföldrajz csaknem valamennyi ágával foglalkozott. Tudományos pályája kezdetén a negyedkori felszínfejlõdés érdekelte, folyóterasz-kutatások kötötték le, majd a völgyhálózat fejlõdését vizsgálta. Terepmunkáját hazai középhegységeinkben végezte. Alapvetõ tanulmányokat közölt a karsztmorfológia, a karszthidrológia és a hidrometeorólogia témaköreiben. Fontos szerepet játszott a földrajzi kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásában. Megkülönböztetett figyelmet fordított arra, hogy a földrajzi kutatások miként szolgálhatják a társadalom érdekeit.

  1936-ban a budapesti tudományegyetem földrajz-természetrajz szakán tanári, majd 1938-ban doktori oklevelet szerzett. Ezután elõbb Cholnoky Jenõ mellett dolgozott, majd gimnáziumokban tanított. 1942-tõl haláláig a budapesti tudományegyetem tanáraként dolgozott, kivéve 1958–63, amikor a szegedi egyetemen dolgozott.

  Jelentõsebb mûvei: Matematikai és csillagászati földrajz és térképészet (Bp., 1952); A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza (Bp., 1955); A Cserhát természeti földrajza (Bp., 1967); Általános természeti földrajz I-II. Egyetemi jegyzet (Bp., 1975).

  Láng Sándor: A Cserhát természeti földrajza. Bp., 1967.

  „A Cserhát területének hegységgé alakulása kisebb-nagyobb ugrómagasságú vetõk, gyenge felboltozódások, valamint az általános emelkedés kíséretében ment végbe. Ennek következtében a szerkezeti morfológiai kép változatos. Valóban, a vetõk szerepe nagyon nagyarányú, az általános emelkedés pedig egyes részleteiben elég nagyméretû, mert az 500-600 méter fölé emelkedõ tönkmaradványok és rögök közötti tektonikus árkok, medencék, félmedencék, völgymedencék vagy öblözetek tarka mozaikká változtatják az egész területet.„

  *

Székely András (1925–1997)

Székely András

  Többek között a vulkanikus felszínek fejlõdésmenetének nemzetközileg ismert és elismert szakértõjeként, a magyar geográfia kiemelkedõ tudósaként, nagy tömegek által szívesen hallgatott elõadóként, földrajztanárok generációinak elhivatott szaktudományi oktatójaként emlékeznek rá kollégái, tanítványai. A Magyarország, de különösen a Mátra iránti szeretete, ragaszkodása életútjának meghatározó része volt, számtalan tanulmány árulkodik tudományos tevékenységérõl. Egyetemi hivatását és kutatói munkásságát a rendkívüli elmélyültség, az apróbb részletekre is súlyt helyezõ figyelmesség jellemezte.

  A Mûegyetem Közgazdasági Karán 1948-ban földrajz-történelem szakon végzett. Egy ideig Pásztón tanárként dolgozott, 1952-ben került az ELTE Földrajzi Intézetébe tanársegédnek, majd 1954-tõl Bulla Béla professzor mellé aspiránsnak. 1961-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 1993-ban pedig akadémiai doktori disszertációját. Jelentõs munkát végzett a Magyar Földrajzi Társaságért is: Természetföldrajzi Szakosztályának 1959-tõl titkára, 1973-tól elnöke volt. Emellett a TIT Budapesti Földtudományi Szakosztályának elnöki tisztét is betöltötte 1976-tól. 1972-tõl 1990-ig õ vezette az ELTE Természetföldrajzi Tanszékét.

  Jelentõsebb mûvei: Pásztó földrajzi képe. – Doktori értekezés. Bp., 1948; A Mátra és környezetének kialakulása és felszíni formái. – Kanditátusi értekezés. Bp., 1960.; A Mátra nagyformái és kialakulásuk. – MTA FKI kiadványsorozata 7.; Vulkánmorfológia. Bp., 1997; A Szovjetunió II. (természeti földrajz). Bp.

  Székely András: Vulkánmorfológia. Bp., 1997.

  "A Mátra két alapvetõen különbözõ vulkáni típusból tevõdik össze, a központi kalderás Nyugat-Mátrából és a Kelet-Mátra rétegvulkáni takarójából. Mégis jelenleg egyetlen szorosan összetartozó domborzati (orográfiai) egység a Zagyva és Tarna árka között. Ezenkívül vegyük még számításba, hogy mindkét vulkánszerkezeti egység észak felé erõs lepusztulással kialakult meredek lejtõkkel végzõdik. Itt jól feltárul sztratovulkáni szerkezetük, ezeknek kiszerkesztése és a szubvulkáni képzõdmények jól bizonyítják, hogy a Mátra andezittömege eredetileg a Mátralábára is kiterjedt."

  *

Sárfalvi Béla (1925–2000)

Sárfalvi Béla

  Humanizmus: ez a fogalom oktató és tudományos kutató tevékenységének vezérmotívuma volt. Témaválasztásában – midõn az Alföld mezõgazdaságával, hazánk népesség- és településföldrajzával, az oktatás területi kérdéseivel, a világgazdaság kihívásaival foglalkozott, vagy egyetemi és gimnáziumi tankönyveket írt – mindig kitapintható volt fogékonysága az emberek életét érintõ problémák iránt. Számos tudományos közéleti feladatot végzett, nem volt szakterületünkön olyan miniszteriális, akadémiai vagy egyetemi bizottság, amelynek rövidebb-hosszabb ideig tagja vagy tisztségviselõje ne lett volna. Széles látókörét, emberismeretét, logikus érveit és kompromisszumkészségét a legkülönbözõbb fórumokon igyekezett a geográfia és általában a közoktatás, közmûvelõdés javára kamatoztatni.

  Az ELTE történelem-földrajz szakos tanári diplomájának megszerzése után 1950-ben az egyetemi Földrajzi Intézet tanársegéde lett. Tudományos pályája 1953-tól az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjában (késõbb: Intézetében) bontakozott ki. 1967-tõl 1990-ig a Regionális Földrajzi Tanszék, valamint 1981-tõl 1992-ig a Földrajzi Tanszékcsoport vezetõje volt. 1988-ban egyetemi tanárrá nevezték ki.

  Jelentõsebb mûvei: A Föld és az ember. Bp., 1964; A mezõgazdasági népesség csökkenése Magyarországon. Bp., 1965; Magyarország népességföldrajza. Bp., 1991; társszerzõkkel egyetemi és fõiskolai tankönyvek, pl. Amerika gazdaságföldrajza. Bp., 1987; Ázsia, Ausztrália és Óceánia. Bp., 1988. Európa regionális földrajza. Bp., 1994, 2000.

  Sárfalvi Béla: Magyarország népességföldrajza. Bp., 1991.

  "Ma Földünkön a népességfejlõdés két szélsõséges esetével találkozhatunk. Számos népes fejlõdõ országot gazdasága teljesítõképességének messze meghaladó gyors természetes szaporodás jellemez. Más országoknak – számuk és népességük igen mérsékelt súlyt képvisel a világban – a népesség stagnálásának, sõt tartós apadásának jövõjüket is fenyegetõ folyamatával kell szembenézniük. Magyarország ez utóbbiak sorába tartozik, de közöttük is igen sajátos típust képvisel. A stagnáló vagy csökkenõ népességû országok ugyanis szinte kivétel nélkül magasan fejlett gazdasági, illetve társadalmi berendezkedéssel rendelkeznek, úgynevezett posztindusztriális társadalmak, ahol a társadalomkutatók véleménye szerint széles rétegek körében a társadalmi makrokörnyezet nem lebecsülhetõ befolyása mellett fõleg a családi mikrokörnyezetben fellépõ szociális és gazdasági hatások rendítették meg a házasság, a család intézményét, a gyermek helyzetét, s ennek következménye a születések számának visszaesése. Magyarország viszont a fejlõdés alacsonyabb fokán áll, távol esik még a posztindusztriális szakasztól, s itt az anyagi gyarapodás. a jólét kihívásaival szemben sokkal inkább a családra nehezedõ, az elviselhetõség határait súroló gazdasági és szociális nyomás, az ennek nyomán erõsödõ bizonytalanság válthatta ki ugyanazt a magatartást."

  ***

  Az anyag sszeállításában részt vettek:
  az
  ELTE Regionális Földrajzi Tanszékének

  tanársegédei és doktoranduszai:

  Jakobi Ákos egyetemi tanársegéd
  Jenei Ildikó doktorandusz
  Jeney László doktorandusz
  Kovács Ervin doktorandusz
  Jakobi Ákos
  Jenei Ildikó
  Jeney László
  Kovács Ervin
  Németh Nándor doktorandusz
  Szabó Pál doktorandusz
  Uzzoli Annamária doktorandsz
  Varga Gábor egyetemi tanársegéd
  Németh Nándor
  Szabó Pál
  Uzzoli Annamária
  Varga Gábor
Web + Foto:: Csáki Lajos