Dusek Tamás

A területi elemzések alapjai

TARTALOM

 

 

Bevezetés AZ INTERNETES KIADÁSHOZ

 

 
  Bevezetés

 

 

1.

A társadalmi tér kutatásának alapkérdései
 

1.1.

Az általános igényű térfogalom meghatározásának nehézségei

 

1.2.

A társadalmi tér anyagiasult elemei

 

1.3.

A természeti és társadalmi tér, mint keretfeltétel

 

1.4.

A társadalmi tér vizsgálatának indokoltsága és tudományrendszertani helye

 

1.5.

A regionális tudomány módszertudományi felfogása

 

1.6.

A tudományelmélet és a térbeli kutatások ismeretelméletének viszonya

 

1.7.

Módszertani monizmus és módszertani pluralizmus a földrajz ismeretelméletében

 

 

2.

A társadalmi tér elemzésének útjai
 

2.1.

A területi elemzések tipizálási lehetőségei és a tények és értékek szerepe a kutatásban

 

2.2.

Tapasztalati tér és geometriai tér

 

2.3.

A társadalmi tér leíró és elméleti elemzése

 

2.4.

Minőségi és mennyiségi elemzések, általános megfontolások

 

2.5.

Minőségi és mennyiségi elemzések a leíró elemzésekben

 

2.6.

Minőségi és mennyiségi elemzések az elméleti elemzésekben

 

 

3.

A térfelosztás
 

3.1.

A térfelosztás szükségessége és céljai

 

3.2.

A lehatárolási probléma két fokozata

 

3.3.

A térfelosztás és a klasszifikáció hasonlósága és különbsége

 

3.4.

Természetes és mesterséges, valamint általános és specifikus térfelosztás

 

3.5.

Az osztályozás és térfelosztás általános elvei

 

3.6.

A térfelosztás konkrét elvei

 

3.7.

Az elemi területegység

 

3.8.

Egyrégiós és többrégiós, egyedi és összehasonlító elemzések

 

3.9.

Az elemzés területi szintjei és egységei és az összehasonlíthatóság kérdése

 

3.10.

A területi elemzések gyakorlati területegységei

 

 

4.

A területi adatok típusai
 

4.1.

A statisztikai adatok típusai a területiség szempontjából

 

4.2.

A társadalmi-gazdasági adatok lokalizálása

 

4.3.

A térelemek típusai és a térparaméteres adatok

 

4.4.

A területi adatok típusai a területiség szempontjából

 

4.5.

A területi adatok típusai a megfigyelési egységek szempontjából

 

 

5.

A területi elemzések statisztikai problémái

 

5.1.

Az adatok térbeli jellegével összefüggő problémák

 

5.2.

Az adatok területileg csoportosított jellegével összefüggő problémák

 

 

6.

AZ ÖKOLÓGIAI TÉVKÖVETKEZTETÉS
 

6.1.

Egyéni viselkedés és csoportosított adatok: a probléma lényege

 

6.2.

Robinson hozzájárulása az ökológiai korreláció témaköréhez

 

6.3.

Az ökológiai korrelációk értelmezése

 

6.4.

A csoportosított adatokból az egyéni adatokra történő következtetés         statisztikai módszerei

 

6.5.

Az ökológiai tévkövetkeztetés empirikus jelentősége

 

 

7.

A MÓDOSÍTHATÓ TERÜLETI EGYSÉG PROBLÉMÁJA
 

7.1.

A kérdés jelentősége

 

7.2.

A korrelációszámításra és a lineáris regresszióra gyakorolt hatás

 

7.3.

Többváltozós elemzésekre gyakorolt hatás

 

7.4.

Az optimális telephelyválasztásra gyakorolt hatás

 

7.5.

A makroökonómia elméleteire gyakorolt hatás

 

7.6.

A probléma gyakorlati kezelésére tett javaslatok

 

 

8.

A területi elemzések a gazdaságelméletben

 

8.1.

A térbeliség és az elméletek hatókörének a kérdése

 

8.2.

A gazdasági elemzések térszemléletéről

 

8.3.

A területi árszínvonalak számításának alapkérdései

 

8.4.

A tér termék és árdifferenciáló hatása és a technológiailag azonos termékek területközi cserearányai

 

8.5.

A pénz szállítási költsége és vásárlóerejének területi egyezősége

 

8.6.

A vásárlóerőparitás elméletének térszemléleti problémái

 

8.7.

Az optimális valutaövezetek elméletének térszemléleti problémái

 

 

9.

A TERÜLETI MOZGÓÁTLAG
 

9.1.

A területi mozgóátlag alkalmazásának indokai

 

9.2.

A területi mozgóátlag számítása és típusai

 

9.3.

Az időbeli és a területi mozgóátlag összehasonlítása

 

9.4.

A mozgóátlag kiterjedésének meghatározása

 

9.5.

A módszer további tulajdonságai

 

9.6.

A módszer alkalmazása

 

9.7.

A módszer kiterjesztése: lokális statisztikák számítása

 

 

10.

TÉRPARAMÉTERES ELEMZÉSI ESZKÖZÖK
 

10.1.

A térparaméteres elemzési eszközök alapkérdései

 

10.2.

A területi autokorreláció

 

10.3.

A szomszédsági kapcsolatok megállapítása

 

10.4.

A területi autokorreláció két mérőszáma

 

10.5.

Területi autokorreláció négyzetrácsoknál

 

10.6.

Területi autokorreláció Magyarország megyei szintű felosztásánál

 

10.7.

A mutatók eloszlásával kapcsolatos kérdések

 

10.8.

A személyi jövedelmek autokorreláltságának mértéke Magyarországon

 

 

 

ÖSSZEGZÉS
 

 

IRODALOM

 

 

NÉVMUTATÓ

 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

 

Angol nyelvű tartalomjegyzék

 

 

Angol nyelvű összefoglaló