ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
REGIONÁLIS  TUDOMÁNYI
 TANSZÉK
 
1117 Budapest  Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb) I. emelet 308.
Telefon: 2090-555/8015 Fax: 2090-555/8016
Tanszékvezető: Nemes Nagy József  DSc egyetemi tanár
 

 

Publikációk

Nemes Nagy József

Tudományos fokozat: az MTA doktora

Beosztás: tszv egyetemi tanár, dékánhelyettes

Szobaszám: 1-307

Telefonszám: 1740

E-mail

Publikációs lista:

Ezidáig 200-nál több publikációja jelent meg, amelyre több mint ezer hivatkozást kapott.

Legtöbbet hivatkozott és újabb munkái:

(1977) Regionális gazdaságföldrajzi gyakorlatok (szerkesztő és társszerző), egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Bp., 221 p

(1980) A felsőoktatás területi kapcsolatai (szerkesztő és társszerző), FPK, Bp. 165 p

(1982) Az iskolakörzetesítések hatása az aprófalvak népességfejlődésére "Területi Statisztika" 1-2.sz., pp. 104-109.

(1984) Az ipari nettó termelés területi arányai és összefüggései a területfejlesztéssel a nyolcvanas évek elején "Területi Statisztika" 1. sz., pp. 1-12.

(1984) Matematikai és statisztikai módszerek a területi kutatásokban (társszerző, szerk. Sikos T. T.); Akadémiai K., Bp, 301 p

(1985) Térbeli terjedési folyamatok és modelljeik "Földrajzi Értesítő" 4. sz., pp. 377-389.

(1987) Regionális folyamatok a nyolcvanas évek első felében "Tervgazdasági Közlemények" 2. sz., 128 p

(1987) A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálata, Akadémiai K., Bp., 218 p

(1987) A műszaki innováció néhány földrajzi jellemzője Magyarországon (Szerzőtárs: Ruttkay É.) "Tér és Társadalom" 2. sz., pp. 19-29.

(1988) A szellemi élet térszerkezete "Tervgazdasági Fórum" 1. sz., pp. 60-69.

(1989) A második gazdaság földrajza (szerzőtárs: Ruttkay É.), OT TGI, Bp., 172 p

(1990) Hol terem a jó adófizető? (A személyi jövedelemadó térszerkezete) "Gazdasági Fórum" 1.sz. pp. 85-94.

(1990) Területi egyenlőtlenségek dimenziói "Tér és Társadalom" 2. sz., pp. 15-30.

(1991) Regionális politika új feltételek között "Tér és Társadalom" 1. sz., pp. 89-103.

(1991) A válság területi tényezői (In: Válságtérségek Magyarországon, MTA Közgyűlési Osztályülés előadásai, Bp., pp. 95-99., Másodközlés: "Magyar Tudomány" 1992/4. sz. pp. 424-426.)

(1992) Margójegyzetek a regionális politikához "Tér és Társadalom" 1. sz. pp. 69-76.

(1992) Gazdasági társaságok az Alföldön (Szerzőtárs: Ruttkay É.) "Alföldi Társadalom” 1992" pp. 56-71.

(1993) A formálódó piacgazdaság regionalizmusa (In: Kovács K. szerk. Település, gazdaság, igazgatás a térben, MTA RKK, Pécs, pp. 203-222.)

(1994) Regional Disparities in Hungary during the Period of Transition to a Market Economy "GeoJournal" Vol 32. no. 4., pp. 363-368

(1995) A piacgazdasági átmenet terei „Falu - Város - Régió” 7-8.sz., pp. 6-11.

(1995) A GDP regionális számbavétele (In: Probáld F. szerk Pro Geographia Humana, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., pp. 99-118.)

(1995) A "gazdasági egészség" földrajzi képe Magyarországon. "Földrajztanítás" 3-4. sz., pp. 4-11

(1995) Soprontól Nyíradonyig (városok a piacgazdasági átmenetben) Comitatus” 8-9.sz. 15-22.pp. (Másodközlés: Agg Z. szerk. 1996 Átépítés Közigazgatás, Területfejlesztés, Városmarketing). Comitatus, Veszprém, pp. 193-203.)

(1996) Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben „Földrajzi Közlemények” 1.sz., pp. 31-48.

(1997) Javaslat a hazai nagytérségi térfelosztásra. „Comitatus” január, pp. 42-47.

(1997) A fekvés szerepe a regionális tagoltságban. Munkaerőpiac és Regionalitás, MTA Konferencia, Szirák, 1997. október (A konferenciakötetet kiadta MTA KK KI, Bp. 1998, pp. 147-165.)

(1997) Régiók, regionalizmus. "Educatio" 3. sz. pp. 407-423

(1998) A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Ember-Település-Régió sorozat, Bp., 281 p

(1998) Vesztesek - nyertesek - stagnálók. (A társadalmi-gazdasági változások regionális dimenziói). “Társadalmi Szemle” 8-9.sz. pp. 5-18.

(1999) Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években (Szerzőtárs: Major Klára) “Statisztikai Szemle” 5. sz. pp. 397-421.

(1999) Hol laknak a gazdagok? (In: Tésits R. - Tóth J. szerk. A társadalmi minimumtól a jólétig, JPTE University Press, Pécs, pp. 11-21.)

(2000) Jegyzetek a modernkori térbeliség fogalmainak értelmezéséhez (In: Dövényi Z. szerk. Alföld és nagyvilág, MTA FKK FKI, Bp., pp. 143-149.)

(2000) Human Development Report 1999, Hungary (Társzerző, szerk, Fóti K,) UNDP-VKI, Bp, 78 p.

(2000) A területi fejlődés “állami” és “piaci” útjai az 1990-es években. “Területi Statisztika” 3. sz. pp. 203.-220.(Szerzőtársak: Fekete A., Kullman Á., Szabó P.)

(2000) Regional inequalities in Hungary at the end of the socio-economic transition (In: Z. Kovács ed. Hungary towards the 21th century: the human geography of transition, Studies in Geography in Hungary 31, Geographical Research Inst. HAS, Bp, pp. 87-98)

(2000) The new regional structure in Hungary, (In: Petrakos, G., Maier, G. and Gorzelak, G. (eds.), Integration and Transition in Europe: The Economic Geography of Interaction, Routledge, London., pp. )

(2001) Local development, institutions and conflicts in the post-socialist Hungary (e. M. Keune. J. Nemes-Nagy), ILO, Bp., 224 p.

(2001) Regional prosesses at the end of the millenium: An overhelming transformation with individual courses of development (In: M. Keune. J. Nemes-Nagy ed. Local development, institutions and conflicts in the post-socialist Hungary, ILO, Bp., pp. 27-40.)

(2001) Magyarország társadalomföldrajza (In: Magyar Nagylexikon 12. k., MNK, Bp., pp. 449-461.)

(2001) New regional patterns in Hungary (In: P. Meusburger, H. Jöns ed. Transformations in Hungary, Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 39-94.)

(2001) The changing Hungarian cityscape in the 1990s: a survey of four sample cities (társszerző: Izsák É., in: P. Meusburger, H. Jöns ed. Transformations in Hungary, Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 317-327,)

(2001) Regionális folyamatok, regionális fejlődés (Szerzőtárs: Szabó P., In: Beluszky P. - Kovács Z. - Olessák D. szerk. 2001: A terület- és településfejlesztés kézikönyve, CEBA K. Bp., pp. 55-66.)

(2001) Magyarország társadalomföldrajza (In: Magyar Nagylexikon 12. k., MNK, Bp. pp. 449-461.)

(2003) Regionális folyamatok, régiók, (In: Perczel Gy. szerk. Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., pp. 563-621.)

(2003) A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben, „Tér és Társadalom” 1. sz., pp. 1-17.

(2003) Gazdasági-társadalmi súlypontok és mozgásuk az ezredvégi Magyarországon, „Területi Statisztika” 1. sz., pp. 3-14.

(2003) Szigetek a társadalmi térben. In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága, SZE GTT, Szeged, 2002, pp. 27-36.

(2005) Regionális elemzési módszerek „Regionális Tudományi Tanulmányok” 11. sz., ELTE, 284 p. (szerkesztő és társszerző)

(2005) Fordulatra várva – a regionális egyenlőtlenségek hullámai. (In: Dövényi Z. – Schweizer F. szerk. A földrajz dimenziói, MTA FKI, Bp., pp. 141-158.

(2005) Nemzetközi és hazai tendenciák a területi elemzésben, „Területi Statisztika” 1. sz., pp. 7-14.

Bottlik Zsolt

Tudományos fokozat: PhD

Beosztás: egyetemi adjunktus

Szobaszám: 1.310

Telefonszám: 1742

E-mail

Válogatott publikációk:

Önálló Könyv, Könyvfejezet:

(2001): Die Möglichkeiten der Verwandlung von Statistischen Methoden in ethnisch-geographischen Untersuchungen-gezeigt am Beispiel des Transdanubischen Mittelgebirges A Collegium Hungaricum füzetei XIV. (Neue Folge I) 97 p

Tanulmányok, Cikkek:

(2001): Die deutsche Siedlungsgebiete in Südtransdanubien In.: Südosteuropa –  Zeitschrift für Gegenwartforschung Jg 50. Heft 10-12 pp. 241-257.

(2002): A németség etnikai térszerkezetének változásai Komárom-Esztergom megye mai területén a XVIII. századtól napjainkig In.: Földrajzi Értesítő 2002. L. évf. 1-2 füzet pp. 178-195.

(2002): Ethnische Raumstruktur der sächsischen Bevölkerung im ehemaligen Komitat Groß-Kokeln (1850-1992) In.: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde Jg. 25, Heft 2. pp. 209-219.

(2003): Adatok Bács vármegye etnikai földrajzi képéhez (1773-1851) In.: Udvari István: A Mária-Terézia-féle úrbérrendezés forrásai a magyarországi délszláv népek nyelvén II.  Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3. pp. 117-143.

(2004): Changing Serbian Ethnic Patterns in the 20th Century Within The Borders of Present-day Hungary In.: Geographica PANNONICA Nr. 7. pp. 27-30.

(2004): A regionális gazdasági különbségek etnikai hátteréről – Bulgária példáján In.: R.É.K.A 2. (Regionális országelemzések) pp. 7-40.

-Kocsis Károly (2004): Die EU Erweiterung und die Roma Frage In.: EUROPA Regional Jg. 12. Heft 3. pp. 132-141

-Győri Róbert (2004): Zum Problem der Regionalen Unterschiede zwischen der Modernisierung bei den deutschen Bevölkerung im Karpaten Becken des 19. Jh In.: Ungarn Jahrbuch Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie Verlag Ungarisches Institut München pp. 241-254

(2005): A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátossága az elmúlt húsz évben In.: Pro Minoritate 2005 tél pp..

Konferencia tanulmányok:

(2003): Ethnisch-geographischen zur deutscher Volksgruppe im Karpatenbecken In.: Frontiers of Geography – The 20 anniversary of the partnership between the Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, and the Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg Budapest-Heidelberg pp. 149-171.

Izsák Éva

Tudományos fokozat: PhD

Beosztás: habilitált egyetemi docens

Szobaszám: 1.306

Telefonszám: 1739

E-mail

Publikációs lista:

Könyv:

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke. Napvilág kiadó 2003. 11.25 ív + 2 db  melléklet (178 oldal)

Címlap, tartalom

Egyetemi tankönyv:

A globális világ politikai földrajza. Nemzeti tankönyvkiadó, 2002. Első kiadás szerk. Bernek Ágnes. A klasszikus politikai földrajz és geopolitika történeti áttekintése pp.: 40-67. Az állam klasszikus politikai földrajzi értelmezése  pp.: 68-80.

A globális világ politikai földrajza. Nemzeti tankönyvkiadó, 2003. Második, javított kiadás szerk. Bernek Ágnes. A klasszikus politikai földrajz és geopolitika történeti áttekintése pp.: 40-67. Az állam klasszikus politikai földrajzi értelmezése  pp.: 68-80

Könyvfejezet, tanulmány:

A határmentiség és a határ menti regionális együttműködés a sajtó tükrében 1989-től napjainkig. (In.: Elválaszt és összeköt - A határ szerk.: Rechnitzer J.- Nárai M. MTA RKK Pécs - Győr 1999) pp.: 191-207

Az urbanizáció tájalakító hatása Budapest példáján. (In.: Táj és történelem. szerk.: R. Várkonyi Ágnes, Osíris, 2000.) pp.: 255-27

Szuburbanizáció és gazdasági fejlődés: Budaörs a legsikeresebb magyar város.  (In.: Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben. szerk.: Martin KEUNE és Nemes Nagy József, Regionális Tudományi Tanulmányok 5. Budapest, 2001). pp.: 35-52

Sub-urbanization and economic development in Budaörs, Hungary's most succesful town. In.: Local development, institutions and conflicts in post-socialist Hungary (ed. by M. Keune, J. Nemes Nagy) International Labour Office 2001. pp.: 41-67

Recent Differentiation Processes in Budapest’s Suburban Belt. (társzerző: Probáld Ferenc). In.: Transformations in Hungary. Essays in economy and Society. (ed. By P. Meusburger, H. Jöns). Physica-Verlag A Springer-verlag Company Heidelberg-New York. pp.: 291-316

The Changing Hungarian Cityscape in the 1990’s: A Survey of Four Sample Cities.(társszerző: Nemes Nagy József). In.: Transformations in Hungary. Essays in economy and Society. (ed. By P. Meusburger, H. Jöns). Physica-Verlag A Springer-verlag Company Heidelberg-New York. pp.: 317-328

Budaörs, a fővárosi agglomeráció dinamikus centruma. (társszerzők: Csizmadia Zoltán, Hardi Tamás, Páthy Ádám, Rechnitzer János, Somlyódiné Pfeil Edit). Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Közleményei 166 sz. MTA RKK. Győr 2005. p118

Referált tudományos folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok:

Fejér vármegye történeti földrajzi vázlata (IX - XVIII. sz.). Comitatus, 1994. december. pp.: 70-75

A természeti és társadalmi környezet változása Budapest négy mintaterületén a XVIII. századtól napjainkig.  Földrajzi Közlemények, 1996/2-3 sz. pp.:151-166. (társszerző: Fiar Sándor)

Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán. Tér és Társadalom, 1996/2-3 sz. pp.: 19-30.

A természeti és társadalmi környezet hatása a városfejlődésre Budapest példáján. Magyar Tudomány, 1998. 11. sz. pp.: 1331-1344

A főváros természeti környezetének változása -különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVIII. századtól napjainkig- mintaterületek alapján. In:A táj változása a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében. szerk.: Füleky Gy.) GATE 1997. pp.: 223-232.

Az urbanizáció kényszere? Ellentmondások Budapest és környékének városfejlődésében. In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái (szerk.: Tóth József-Wilhelm Zoltán) Pécs, JPTE 1996. pp.: 293-302

A természeti és társadalmi környezet össtefüggései a Sajó-völgy példáján. In.: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Gödöllő 1999. pp.: 319-324

Történelmi hátrányok és gazdasági előnyök ,- a határmentiség változása Nyugat-Magyarországon 1989-től napjainkig, In.: Változó világ, átalakuló politikai földrajz, szerk.: Pap N.-Tóth J.. Pécs 1999. pp.:233-237.

Szabó Mária - Izsák Éva: A természeti környezet átalakítása/átalakulása és társadalmi következményei az Alföldön. In. Az Alföld a XXI. század küszöbén. szerk.: Baukó Tamás. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba 1999. pp.: 387-391.

A települési sorrend megváltozása a szuburbanizációs index alapján a budapesti agglomerációban. Földrajzi Értesítő. XLVIII. évf. 1999. 1-2. pp. 83 - 92.

Az urbanizáció történeti ökológiai vizsgálata a Pesti - félmedencében. Társszerző: Szabó Mária.  In.: Az Alföld történeti földrajza. szerk.: Frisnyák Sándor. Nyiregyháza, 2000. pp.: 441 - 449.

A társadalmi folyamatok hatása a táj változására, különös tekintettel a települési környezet változásaira. In.: A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. szerk.: Füleky György, Kultúrális Örökség Igazgatósága és a Szent István Egyetem Budapest - Gödöllő 2000. pp.: 73-77

Bécs-Budapest-Belgrád regionális geopolitikai szerepe a XIX.-XX. században In.: Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései. Szerk.: Hajdú Z. – Pap N. – Tóth J. Pécs, 2001.

A település, mint politikai földrajzi fogalom. In.: A Regionális Földrajzi Tanszék jubileuma. Szerk.: Nemes Nagy József. Regionális Tudományi tanulmányok 7. sz. pp.: 119-132. 2002. ELTE

A magyar települési környezet átalakulása a kilencvenes években. Magyar Tudomány 2002/11 pp. 1498-1504

Le développement de l’agglomération de Budapest: l’exemple de Budaörs. Társszerző: Probáld Ferenc. Revue Geographique de l’est. 2003/1-2 pp.: 61-68.

Izsák Éva - Uzzoli Annamária - Nikitscher Péter - Váradi Zsuzsanna (2006): A City funkcionális változása Budapesten 1990 után. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. MTA, Bp. (megjelenés alatt)

Izsák, É. (2006): Wohnfunktion in City von Budapest. In: Berliner Geographische Arbeiten Heft 104. (megjelenésre elfogadva)

Izsák, É.- Schulz, M. (Hrsg.) (2006): Cityfunktion im Wandel – ein Vergleich Berlin – Budapest. Berliner Geographische Arbeiten Heft 104. (megjelenésre elfogadva)

Izsák, É. – Nikitscher, P. (2006): Regierungsfunktion in City von Budapest In: Berliner Geographische Arbeiten Heft 104. (megjelenésre elfogadva)

Izsák Éva - Uzzoli Annamária - Nikitscher Péter - Váradi Zsuzsanna (2006): A City funkcionális változása Budapesten 1990 után. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. MTA, Bp. (megjelenés alatt)

Recenziók:

Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. Földrajzi Közlemények, 1995/1 sz. pp.: 95-96

Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben. Tér és Társadalom, 1999/1-2 sz. pp.: 188-189

Rechnitzer János: A privatizáció regionális összefüggései. Földrajzi Közlemények, 1999/1-2 sz. p. 104

Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Földrajzi Közlemények, 2000. 1-4. szám p. 221

Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Tér és Társadalom, 2004/2  p.165-166

Egyetemi jegyzet, oktatási segédanyag:

Európa: országok és régiók (oktatási segédanyag), ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék Regionális Tudományi Tanulmányok 3. (társszerzők: Bernek Á.- Nemes Nagy J.- Szegedi N.- Szegedi G.) 1996.  pp.: 27-34

Bevezetés a Kárpát-medence történeti ökológiájának tanulmányozásába - válogatott bibliográfia. ELTE BTK Történeti ökológiai füzetek 1. (társszerzők: Kincses Katalin - Gellén Zsolt) 1997.  54 lap

Konferencia kiadványok, összefoglalók:

Budapest und ihre Agglomeration: Verflechtungsverhältnisse. Sixth hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest 1994. szeptember. p.12.

Sozialökologie ind Humanökologie: An einem Beispiel der ungarischen Hauptstadt Budapest. The Seventh Croato-Hungarian geographical colloquium, Mljet 1995. pp. 12-13. (társszerző: Polinszky Márta)

A főváros és környékének történeti földrajza, különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVII. századtól napjainkig. „A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében” c. tudományos konferencia kiadványa, Gödöllő 1996.június 24-26. p. 24. (társszerző: Fiar Sándor)

Az urbanizáció kényszere? Ellentmondások Budapest és környékének városfejlődésében. Geográfus doktoranduszok első országos találkozója, Pécs 1996. november.

Hagyomány és jövó - 125 éves Budapest. A Magyar Földrajzi Társaság 125 éves fennállására rendezett konferencia-kötet. Budapest 1997. május

Veränderungen der Siedlungsposition in der Agglomeration von Budapest nach 1990. The ninth Croato-Hungarian geographical colloquium. Starigrad 1999. 

Határok és régiók a sajtó tükrében. Az osztrák-magyar határ tíz éve. Határok és régiók c. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged 1999. november 29-30. pp.: 161-168.

Veränderungen in der regionalen geopolitischen Rolle der Hauptstädte Wien, Budapest, Belgrad im 20.-ten Jahrhundert. 10th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium. Szentbékkála, 2001. p.9

Egyközpontú város, sokközpontú város. Szuburbanizációs konferencia, Metropolisz párbeszéd. Piliscsaba 2001. okt. 11-13. pp. 2-7

A globális folyamatok lokális társadalmi hatásai Magyarországon. A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete. 2001. okt. 25-27. p.73

Politische geographische und geopolitische Bedeutung der Siedlungen. 11th Hungarian-Croatian Geographical Colloquium.2003 Split, Croatia

A földrajzi környezet hatása a városfejlődése az ezredfordulón Budapest példáján. Második magyar földrajzi konferencia, Szeged 2004. CD-ROM

Jakobi Ákos

Tudományos fokozat: PhD

Beosztás: egyetemi adjunktus

Szobaszám: 1.410

Telefonszám: 1744

E-mail

Publikációs lista:

Jakobi Ákos (1999): Az anyagi jólét becsült kistérségi egyenlőtlenségei. In: A táj és az ember geográfus szemmel. Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája elektronikus kiadványa, Szeged, 1999.

Jakobi Ákos – Jeney László – Varga Gábor (2000): Régiók Magyarországon. Földrajztanítás 2000/1-2., pp. 9-20.

Jakobi Ákos (2000): Területiség az adórendszerben: a területi gondolkodás megjelenése egy pénzügyminisztériumi dokumentumban. Tér és Társadalom 2000/2-3., pp. 33-42.

Jakobi Ákos (2000): A világháló térbelisége. In: Földrajz az egész világ. Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája, Miskolc, 2000.

Nemes Nagy József – Jakobi Ákos – Németh Nándor (2001): A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. Statisztikai Szemle, 2001/10-11., pp. 862-884.

Jakobi Ákos (2002): A területi egyenlőtlenségek új elemei az információs társadalomban. Regionális Tudományi Tanulmányok 7. (2002), pp. 55-84.

Jakobi Ákos(2002): A virtuális világ terei (Reflexiók Mészáros Rezső „A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése” című tanulmányához). Magyar Tudomány, 2002/11., pp. 1482-1491.

Jakobi Ákos – Jeney László – L. Rédei Mária (2002): Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom 2002/4., pp. 87-108.

Jakobi Ákos (2002): Előrejelezhetők-e a területi egyenlőtlenségek? Ifjú Regionalisták III. Konferenciája, Győr. http://rs1.szif.hu/~pmark/publikacio/

Ákos Jakobi (2003): A New Factor in the Regional Disparities of Hungary: the State of the Information Society. In: Frontiers of Geography. Budapest – Heidelberg 2003. pp., 59-78.

Jakobi Ákos – Kiss János Péter(2003): A lakossági jövedelmek kistérségi becslése. Regionális Tudományi Tanulmányok 8. (2003) pp., 55-86.

Jakobi Ákos – Nemes Nagy József (2003): A humán fejlettségi mutató (index) megyék közötti differenciáltsága 1999-ben. In: Fóti Klára (szerk.) A szegénység enyhítéséért – helyzetkép és javaslatok. Országjelentés a „humán fejlettségről”, UNDP – MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2003. pp,. 24-28.

Ákos Jakobi – József Nemes Nagy (2003): County differences in the human development index in 1999. In: Fóti Klára (ed.) Alleviating poverty: Analysis and Recommendations. Human Development Report for Hungary 2000-2002. UNDP – MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2003. pp,. 24-28.

Ákos Jakobi (ed.) (2003): Frontiers of Geography. The 20th anniversary of the partnership between the Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest and the Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Eötvös Loránd University, Department of Regional Geography, Budapest – Heidelberg 2003, p.288.

Jakobi Ákos – L. Rédei Mária (2004): A szabadkereskedelem hatása a feldolgozóiparra. III. Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, 2004., pp. 67-71.

Jakobi Ákos (2004): Kísérletek a hazai területi egyenlőtlenségek előrejelzésére. Regionális Tudományi Tanulmányok 9. (2004) pp., 107-124.

Jakobi Ákos (2004): Az információs társadalom területi egyenlőtlenségeinek tartalma és értelmezési lehetőségei. In: Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2004.

Jakobi Ákos (2004): A digitális társadalomföldrajzi felületek alkalmazási lehetőségei a hazai területi kutatásokban. In: Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2004.

Jakobi Ákos (2004): Digitális társadalomföldrajzi felületek. Térinformatika 2004/7. (október) pp. 20-22.

Akos Jakobi (2004): Traditional and New Causes of Regional Inequalities in Hungary. In: Hacker, R. S. – Johansson, B. – Karlsson, C. (eds.) Emerging Market Economies and European Economic Integration. Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK, 2004. pp. 160-185.

Ákos Jakobi (2005): Using GIS in higher education in the Department of Regional Geography – Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. In: Donert, K. (ed.) Higher education GIS in Geography: a European perspective. HERODOT Network, Liverpool Hope University, Liverpool, UK, 2005. pp. 62-66.

Ákos Jakobi (2005): Revaluating regional influences of ICT factors in Hungary. In: 45th European Congress of the Regional Science Association, CD-ROM, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2005.

Jakobi Ákos (2005): Regionális elemzési módszerek (társszerző) (Nemes Nagy József, szerk.). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. (2005)

Jakobi Ákos (szerk.) (2006): Társadalmi-gazdasági állapotfelmérés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos – Tendli Krisztina (2006): A Balaton Régió infrastrukturális ellátottságáról – A Balaton Régió kommunális infrastruktúrája. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos (2006): A Balaton Régió az információs társadalomban. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos (2006): A Balaton Régió az információs társadalomban – Regionális információs társadalom-fejlesztési stratégiák a Balaton Régióban. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos (2006): A Balaton Régió az információs társadalomban – A Balaton Régió és településeinek pozíciója az információs társadalomba. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos – Denkinger Ádám (2006): A kereskedelmi szálláshely-ellátottság néhány sajátossága a Balaton Régióban. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos (2006): Területi fejlettségi különbségek a Balaton Régióban – A földrajzi dimenziók szerepe a területi különbségekben. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Jakobi Ákos (2006): Területi fejlettségi különbségek a Balaton Régióban – Területi egyenlőtlenségek és települési differenciák. In: A fenntartható turizmus megvalósítása a Balaton Régióban, EU LIFE Balaton Projekt, CD-ROM, Balatoni Integrációs Kht. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék– Geonardo Kft. – Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. (2006)

Megjelenés alatt:

Jakobi Ákos: Hagyományos és új területi egyenlőtlenségi tényezők a hazai szakirodalom tükrében. In: Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája, Pécs, 2001.

Jakobi Ákos: Az információs gazdaság térbelisége Magyarországon. In: Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, Budapest, 2002.

Jakobi Ákos: Térinformatika, információs társadalom és átalakuló társadalmi térhasználat. MRTT III. Vándorgyűlés, Sopron, 2005.

Ákos Jakobi: Digital surfaces in social geography. Emlékkötet Klinghammer István születésnapjára, Budapest, 2006.

Egyéb letölthető munkák:

Az információs társadalom és gazdaság térszerkezetének vizsgálata

Jeney László

Tudományos fokozat: -

Beosztás: egyetemi tanársegéd

Szobaszám: 1-310

Telefonszám: 1742

E-mail

Publikációs lista:

Jakobi Á.-Jeney L.-Varga G. (2000): Régiók Magyarországon. Földrajztanítás, 1-2. pp. 9-20.

Jeney L.-Szabó P. (2001): A magyar  ipar a specializációs és koncentrációs indexek tükrében az 1990-es években. In: A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos Közleményei. CD-ROM SZTE TTK, Szeged

Jeney L. (2001): Európai nagyvárosi agglomerációk. In: Földrajz az egész világ. Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája. Miskolc. pp. 200-204.

Jeney L. (2002): A nagyvárosok növekedésének területi jellegzetességei Európában. Regionális Tudományi Tanulmányok, 7. pp. 133-161.

Jeney L. (2002): A népesedés és a gazdasági fejlődés regionális különbségei Mexikóban. Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek, 1. pp. 77-123.

Jeney L. (2002): Recenzió: Illés Sándor-Lukács Éva (szerk.): Migráció és statisztika. Statisztikai Szemle 8. pp. 789-792.

Jeney L. (2003): Az európai nagyvárosrendszer térbeli jellemzői. Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája, Pécs

Rédei M. – Jakobi Á. – Jeney L. (2003): Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom 4. pp. 87-108.

Jeney L. (2003) The Role of Urban Development in European Regional Inequalities. In: Frontiers of Geography. Hungarian-German Geography Symposium, Budapest-Heidelberg. pp. 249-261.

Jeney L.-Keresztély K. (2003): Az európai városhierarchia tényezői, a városverseny jellemzői, NKFP

Jeney L. (2004): Mexikó. In: Probáld F. (szerk.): Amerika regionális földrajza. Trefort Kiadó. pp. 179-201.

Jeney L.-Probáld F. (2004): Brazília. In: Probáld F. (szerk.): Amerika regionális földrajza. Trefort Kiadó. pp. 313-336.

Grafikus módszerekről szóló fejezet a Nemes Nagy J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek c. könyvből. – In: Regionális Tudományi Tanulmányok 1

L. Rédei Mária

Tudományos fokozat: habilitált doktor

Beosztás: egyetemi docens

Szobaszám: 1.411

Telefonszám: 1745

E-mail  vagy  E-mail

Honlap: www.redeimari.hu

Publikációs lista:

Önálló tudományos könyvek

(1985) A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetősége a demográfiában. - Demográfiai Módszertani Füzet 2. KSH Népességtudományi Kutató Intézet p. 112. Budapest

(1989) A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei-KSH Népességtudományi Kutató Intézet – Demográfiai Módszertani Füzet 4. Budapest p 168.

(2001) Demográfia, Eötvös kiadó, ISBN 963-463-14656 Budapest p.191. 

(2006) Demográfiai ismeretek, REG-INFO kiadó, ISBN 963229176 X, Budapest p.260.

Könyvfejezet – magyar nyelven írt

(1992) Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei p. 75-83. (In: Sík E. „Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók” MTA Politikatudományi Intézet Budapest ISSN 1216 027X)

(1993) A nemzetközi népességmozgások negyven éve Magyarországon p. 184-201. (In: „Új exodus, a nemzetközi munkaerő áramlás irányai” Budapest, MTA Világgazdasági Kutató Intézete szerk. Tamás P.- Inotai A., p. 217. ISBN 963-8310-01 4)

(1995) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén I., PHARE (920701L006)-J.M. Roussignol és Udvaros M. szerk. „Elvek és eljárások kézikönyve”  IISP-SFC-NALAD-INGOLOV p. 150.

(1995) Az Európai Unió szociális és foglalkoztatási politikája  PHARE (920701L006)- M. Rodrigez-P. Royon.-G. Wagner , Iván Judit és Rédei Mária közreműködésével

(1995) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén II., PHARE (920701L006)-J.M. Roussignol és Udvaros M. szerk. „Oktatói kézikönyv” Budapest p 31.

(1995) Munkanélküliség és a migráció kapcsolata, pp. 48-65. (In: Munkácsi F. szerk. Munkatudományi tanulmányok Budapest   Struktúra Kiadó)

(1996) Az EU területfejlesztési politikája, E. Kunze-vel társszerzésben, PHARE (920701L006)

(1996) Nemzetközi K+F management – szerk. Pálinkás J. LSI Gábor Dénes főiskola Budapest, p. 14-25.

(1998) A város lakói -Budapest lakossága és népesedési viszonyai pp. 124-138. (In: Kasza S. szerk. Budapest – Magyarország Megyei Kézikönyvei sorozat, Budapest,  CEBA kiadó

(1998) A népesség társadalmi összetétele –Budapest lakossága és népesedési viszonyai, pp. 139-143.  (In: Kasza S. szerk. Budapest-Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat, Budapest, CEBA kiadó)

(2002) Információs és tudástársadalom, pp. 330-354 (In Bernek Á. szerk. A globális világ politikai földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest )    

(2002) A nemzetközi migráció pp. 356-385 (In: Bernek Á. szerk. A globális világ politikai földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest  ISBN 963 19 2526 9) 

(2003) A belső vándorlás alakulásának jellemzői  Terület és településfejlesztés Egyetemi tankönyv geográfusok számára Pécs JATE

Könyvfejezet – idegen nyelven írt:

(1991) SOPEMI, National report on Hungarian international migration for OECD, a jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben „The trends in international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-13567-0,)

(1991) Close migration directions under changing propensity (In: J. Jozwiak and I. Kotowska ed.  Usefulness of demographic modelling, Warsaw, ISSN 0239-9105 p. 159-177.)

(1992) SOPEMI, National report on international Hungarian migration for OECD, a jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben „The trends in international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-13663-0,)

(1993) Hungary  SOPEMI  National report on international migration for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben „The trends in international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-14070-0)

(1994) Hungary p. 86-98. (In: The politics of East-West migration, ed. S. Ardittis ISBN 0-312-12140-7, St Martin Press NY USA, p.267.)

(1994) Hungary SOPEMI  National report on international migration for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben „The trends in international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-14463-0,)

(1994) Hungary p. 86-98. (In: The politics of East-West migration, ed. S. Ardittis ISBN 0-333-59237-9 Macmillen Press London, p.267.)

(1994) Hungary p. 32-35. 80. 181. 197.  (In: „European international migrants” - London HMSO ed; J. Salt. A. Singleton. J. Hogarth. ISBN 011341092 1. p. 136,137)

(1994) Social Sciences in Hungary- State of art, p. 41-44.  (In: G. Burkert-E. Erker ed. „Social sciences in the Eastern European COST countries” - European Commission - Vienna, Sept)

(1995) Hungary  SOPEMI  National report on international migration for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben „The trends of international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-14510-0,)

(1995) Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. p. 17-25. (In. The genesis of a domestic regime the case of Hungary ed. H. Adelman, E. Sik, G. Tessényi. ISBN 1-55014-2372  York Lane Toronto.)

(1996) Hungary, pp. 69-79. Guide des sources documentires sur les migration et les relations ethniques en Europe, ed. Y. Conrad F. Dassetto P. Targosz. SYBIDI VIII. COST, Leuven, 1994, Academia Bruylant

(2003) The demographic situation in Hungary Population Geography, Siver issue. Punjab

(2006) Roma population in Hungary, Population Geography, Punjab India most érkezik postán többet nem tudok.

Önálló tudományos cikkek:

Alapvető hazai szakmai folyóiratokban megjelent cikk, tanulmány:

(1984) A népesség térbeli elhelyezkedésének mérése település-földrajzi elemekkel - Demográfia /2-3. p. 234-257.

(1985) A megyeszékhelyek népesség előrejelzése - Területi Statisztika/4. pp. 454-459 Szabó Kálmánnal közösen.

(1985) A területi népesség előrejelzések készítése és felhasználása pp. 15-21. Területi Statisztika /1.

(1985) A vándorlások volumenének területek közötti eloszlásáról - Demográfia /2-3. pp. 308-325.

(1988) Területi népesség előreszámításokról a 80-as évek közepén. társszerző Kovács T.  Területi Statisztika 1. sz., pp. 11-24.

(1989) Szabályszerűségek és specialitások a magyar kohorsz specifikus vándorlási arányszámok alakulásában. - Demográfia /1-2. pp. 49-77.

(1992) A nemzetközi népességmozgások és hatása a munkaerőpiacra, Munkaügyi Szemle június sz., pp. 25-31. ISSN 0541-3559

(1994) Az 1956-92 közötti nemzetközi népességmozgások jellemzői Magyarországon – Földrajzi Értesítő Vol. 43 1-2. sz., pp. 57-75.

(1994) Munkanélküliség és migráció-„Munkaügyi Szemle” 3, pp.26-30.

(1995) A magasan kvalifikált emberek mozgása -Munkaügyi Szemle 1. sz., pp. 21-27. ISSN 0541-3559

(1999) A tőke, az áru és a munkaerő áramlása (In: Tóth P. Illés S. szerk. Migráció II. tanulmánygyűjtemény, KSH Budapest, p. 71-83. ISBN 963 7109 72 2 Ö)

(2001) A területfejlesztés, „láthatatlan szereplői”: a gazdasági kamarák, p. 163-170 (In: J. N. Nemes - M. Keune szerk. „Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a Magyarországi átmenetben” Regionális tudományi tanulmányok, 5. sz. ILO

(2002) A külföldön tanuló magyar diákok – a Magyarországon tanuló külföldi diákok, p. 113-134 (In: Illés S. Lukács É. „Migráció és statisztika” KSH NKI Kutatási jelentések 71. sz. Budapest ISSN 0236 –736-X és ISBN 963 7109 82 X)

(2002) Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása, Jakobi Á. és Jeney L-val közösen, Tér és Társadalom 2002/4. sz., pp 87-109. ISSN 0237-7683

(2003) A nemzetközi mobilitás fogalma, forrásai, típusai és motivációi – társszerző Kobolka I. „Határőrségi tanulmányok” 2003/1. sz., pp. 4-20.

(2004) A migráció biztonsága, a biztonságos migráció KBH „Szakmai Szemle” január  pp. (szerkesztés alatt)

(2005) A nemzetközi migráció folyamatának irányíthatása, Statisztikai Szemle 83.évf.7 sz. p. 662-680.

Értékelhető hazai szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok, rendszeresen megjelenő konferencia kötetekben közölt tanulmány:

(1985) Kistérségi népesség előrejelzések módszerei és lehetőségei  (In; 'A népesség területi elhelyezkedése és mozgása' KSH NKI Közlemények 25.)

(1985) A demográfia a területi tervezésben  p; 316-318 (In; A vonzáskörzetek gazdasági és közgazdasági kérdései nemzetközi tudományos konferencia MTA RKK DTI Közlemények 32. Pécs nov. 1-3.)

(1994) Budapest szegregációs térképe, „Falu, város, régió” 1994/6-7. sz., pp. 30-33

(1994) Néhány gondolat a közúthálózat területfejlesztő hatásához Közlekedésépítés és Mélyépítéstudományi Szemle. /12.  pp. 515-516.

(1997) A térbeli mobilitás haszonelvű mérlegelésének és kutatásának néhány eredménye, „Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés” 3. sz., pp. 28-36

(1997) A képzett munkaerő mobilitása - „Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés” 4. sz. pp

(1998) Külföldiek Magyarországon  Gazdaság- Vállalkozás- Vezetés 3. sz. pp. 28-37.

(1999) Hogyan változott a világ migrációs térképe a valóságban és a tudatunkban? (In: Pap N.-Tóth J. szerk. Változó világ átalakuló politikai földrajz I. Magyar Politikai földrajzi konferencia Pécs p. 29-35.) 

(2001) A nemzetközi migráció biztonságpolitikai dilemmái, KBH Szakmai Tudományos Közlemények, 2001. május, (ISSN 1586-099X) pp. 103-115

(2001) Balkáni migráció - Az átalakuló balkán politikai földrajz kérdései (In: Hajdú-Pap-Tóth szerk. II. Magyar Politika Földrajzi konferencia, Pécs pp. 171-178.

(2001) Regionális specializáció, A Magyar Földrajzi Konferencia október 25-27., p. 152., (ISBN 9634825435) abstrakt + CD lemez

(2002) Az integráció hatása a hazai gazdaságra pp.40-51. (In: Szónokyné szerk. Határok és az Európai Unió Nemzetközi Földrajzi Tudományos konferencia Szeged nov. 29-30. ISBN 963 482 608 3) 

(2003) A szabad kereskedelem hatása a feldolgozóiparra Jakobi Ákossal In III. Politika Földrajzi konferencia Pécs 2002. november. pp. 38-54.

(2003) A XX. századi migráció Európában In III. Magyar Politika Földrajzi konferencia Pécs 2002. november. pp. 22-31.

(2003) A szociálpolitika és a migráció az Európai Unióban és hatása a magyarországi helyzetre, „Comitatus” jan-febr. sz., pp. 53-63.

(2003) A vállalkozás mérete és az innovációs késztetés  „Comitatus” október sz. pp. 54-62.

(2004) Területi átrendeződések az iparban pp. 173-184. VIII. Ipar és Vállalatgazdasági konferencia Pécs

Eseti hazai folyóiratban megjelent cikk, tanulmány, illetve nem rendszeresen megjelenő konferencia kötetben közölt tanulmány:

(1980) Fiktív népességhez számítható demográfiai összetevők - Területrendezés 3. pp. 93-96.

(1983) A közlekedés és a hírközlés előrejelzéséhez szükséges szerkezeti, területi és demográfiai adatok Területfejlesztés  VÁTI -KTI. pp

(1991) Küldő ország - fogadó ország, változások a Kelet - Közép európai vándorlási folyamatokban, „Régió” 4. sz.  pp.72-90. 

Idegen nyelven megjelent cikk, nemzetközi szerkesztő bizottsággal rendelkező, lektorált, szakmai szempontból elismert folyóiratban:

(1995) Internal brain drain (In: Sík E. ed. Refugees and Migrants Hungary at a crossroads, ISSN 1216-027X   Budapest HAS IPS p. 105-119.)

(1996) The labour market situation by special interest in Hungary and Poland - European dialogue Bruxelles, Transitime IV., pp.1-16.

(2004) The main demographic trends in Hungary  Population Geography Silver jubilium Issue pp.  New Delhi Association of Population Geographers.

Szemlecikk, könyvismertetés, tudományos népszerűsítő cikk:

(1990) Existing or living, that depends on us. EAPS symposium Tbilisi 8-12, Oct.

(1990) To move or not? German-Hungarian demographic meeting 2-7 October  Budapest

(1992)  Kitántorgóink HVG márc 21.

(1992) A nemzetközi vándorlás témakörével foglalkozó kutatók és szakértők listája (In: Sík E. szerk. Táborlakók, diaszpóra MTA Politikatudományi Intézet migrációs évkönyveiben, p150.

(1992) Ide-ide járkálva kelet –európai népvándorlás HVG. április 04.

(1993) The major trends of Hungarian movement-Bruno Kreisky Fórum Salzburg Március

(1993) A nemzetközi vándorlás témakörével foglalkozó kutatók és szakértők listája MTA Politikatudományi Intézet migrációs évkönyveiben, p. 126. (In: Sík E. ed. „Útkeresők” MTA PTI (ISSN 1216 –027X)

(1993) Refugees in Hungary - paper for the conference 'Gender issues and refugees.' 9-11 May. York University Toronto

(1994) Hogyan lehet hasznos a nemzetközi népességmozgás? Napi Gazdaság. szept. 7. p. 15.

(1994) Meddig lesz nélkülözhetetlen a külföldiek szaktudása? Napi Gazdaság. nov. 12. p.15.

(1994) Halásszunk vagy vadásszunk - avagy nem elég a kvalifikált munkaerő? Napi gazdaság. nov. 19. pp 15.

(1994) A nemzetközi vándorlás témakörével foglalkozó kutatók és szakértők listája MTA Politikatudományi Intézet migrációs évkönyveiben, p. 150. (In: Sík E. ed. „Jönnek, mennek, maradnak?” MTA PTI)

(1994) Nemzetközi migráció Magyarország - MTA Munkatudományi Bizottságának ülése

(1994) Perspektíva és migráció előadás. nov. Lillafüred SZVT ülése.

(1994) Budapest várható népesedése - Budapest jövője konferencián

(1995) Budapest demográfiai jellemzői Goethe Institute Francia-Német ülés május 11.

(1995) Nemzetközi migráció MTA Földrajztudományi Kutató Intézete. május 11.

(1995) Overview on the Hungarian international migration-Ost-West Forschung Institute Bécs  május

(1996) Migráció és a nők részvétele Friedrich Ebert Alapítvány konferencia Budapest

(1996) Szegregáció és demográfiai változások Budapesten –Budapest jövője II. konferencia április

(1997) Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági viszonyok között  - Organotrend A Szervezés és Vezetéstudományi lap A Szervezés és Vezetéstudományi lap V. évfolyam  június  p. 29.

(1997) Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági és globális gazdasági körülmények között. METESZ  . június

(1997)  Tele-kunyhók - Organotrend V. évfolyam augusztus  p. 35.

(1998) Miért kell nekünk a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa ? - Organotrend Szervezés és Vezetéstudományi lap VI. évfolyam  január  p. 1.

(1998) Választanak avagy én választok - Célratörő magazin január

(1998) Multik Magyarországon - Globalizáció és a  hazai fejlődés vita délután ELTE  Regionális földrajzi tanszék.

(1999) Migration and development „Ten years after 1989-1999” Memorial conference on ECE’s Road to The New World, Budapest Sept.

(2001) Külföldön tanulni Népszabadság. január 13.

(2001) P. Nyíri  New Chinese migrants in Europe – The case of Chinese community in Hungary, (In: International Migration Review, Vol. 35 Winter, p. 1273 New York)

(2002) Nem kellett húsz évet várni - Budapest fogy Népszabadság  június

(2002) Öt kérdés- öt válasz   Ma&Holnap  január pp10-16. 

(2002) Hogyan működnek a gazdaságföldrajzi modellek Magyarországon, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet december

Intézeti jelentések, a doktori értekezés témaköréből:

(1986) A belföldi vándormozgalom előrebecslése 2006-ig az 1986-2021 közötti időszakra szóló népességprognózisokban  (In; Az 1986-2021 közötti időszakra szóló prognózisok KSH NKI Közlemények  34. )

(1986) Magyarország népessége 1981-2001. A megyeszékhelyek előreszámítása KSH Népességtudományi Kutató Intézet - Közlemények 58. Szabó Kálmánnal társszerzésben, Bp.

(1987) Magyarország területi népesség előreszámítása 1986-2021. (társszerzők: Hablicsek L. és Szabó K.)  KSH Népességtudományi Kutató Intézet - Közleményei 67. Budapest

(1987) Magyarország népessége 1986-2021, Országos népesség előreszámítás (Population of Hungary 1986-2021) társszerzők: Hablicsek L. és Szabó K.  KSH Népességtudományi Kutató Intézet - Közleményei 66. sz., Budapest

Nemzetközi konferencia kiadványok:

(1985) Einziges Gedanken über die Modellierung - Quantitative Methoden der Strukturforschung  - Halle Wittenberg Universitat Sektion Geographie  p 23-27.

(1990) Does it Hungary a sending country? Waasenaar NIAS sept. (In. Demographic impact of international migration) The Netherland 

(1990) The lost future and the accessible possibilities - Symposion on the demographic consequences of international migration Wassenaar/Netherland 27-28 Sept. NIAS

(1993) Hungarian dilemmas on migration issue - keynote speaker on conference „Emerging trends and major issues in migration and ethnic relations in Western and Eastern Europe” 5-9 Nov. 1993. Warwick, Great Britain

(1993) Hugarian brain migration Latina/Italy 27-28 Oct., at the seminar on „Highly skilled migration”, p. 1-14

(1993) Refugees in Hungary conference of „Gender issues and refugees: development Applications”   May 9-11 York University Toronto

(2002) Regional specialisation in a transition country, ERSA 41. conference, Zagreb, CD

Lőcsei Hajnalka

Tudományos fokozat:

Beosztás: egyetemi tanársegéd

Szobaszám: 1.305

Telefonszám: 1738

E-mail

Publikációs lista:

(2002) A hazai kistérségek belső tagoltsága. (konferenciaelőadás) in: Nemes Nagy J. (szerk.): A Regionális Földrajzi Tanszék jubileuma. (Regionális Tudományi Tanulmányok 7.), ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Bp. pp. 85-106.

(2003) Vállalatok Budapest barnaövezetében. (Társszerző: Barta Györgyi) Területi Statisztika 6.(43.) évf. 2. sz., pp.: 107-120.

(2003) A Balatoni Régió gazdasági súlya és belső térszerkezete. (Társszerző: Nemes Nagy József) in: Nemes Nagy J. (szerk.): Kistérségi Mozaik. (Regionális Tudományi Tanulmányok 8.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp.: 129-143.

(2004) A vidéki városi agglomerációk fejlődési pályája. in: Nemes Nagy J. (szerk.): Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon. (Regionális Tudományi Tanulmányok 9.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp.: 75-90 („Munkapiac, regionalitás, tudásalapú gazdaság a XXI. században” című szakmai konferencián elhangzott előadás anyaga, Győr, 2003. november 3-4.)

(2004) A foglalkoztatás ágazati és regionális dimenzióinak kapcsolata az ezredvégi Magyarországon. in: Nemes Nagy J. (szerk.): Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon. (Regionális Tudományi Tanulmányok 9.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp.: 43-58.

(2004) A foglalkozási átrétegződés területi folyamatai Magyarországon. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, CD-ROM, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged

(2005) Regionális tudományi kislexikon 15 szócikk. (társszerző) In: Nemes Nagy J. (szerk.) Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp. 259-284.

(2005) Térségtípusok a Tisza mentén. (Társszerző: Kiss János Péter) in: Nemes Nagy J. (szerk.): Régiók távolról és közelről. (Regionális Tudományi tanulmányok 12.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp. 83-141.

Megjelenés alatt:

A sor végén: a Bodrogközi kistérség (társszerző Kiss János Péter) Falu, város, régió

Szabó Pál

Tudományos fokozat: PhD

Beosztás: egyetemi adjunktus

Szobaszám: 1-412

Telefonszám: 1746

E-mail

Publikációs lista:

Szabó P. (1996) Defencelessness of the Youth. in: Human settlements of the future and the youth. Contributions of a Forum, HABITAT, Budapest, 1996. 9-11.pp

Szabó P. (1998) A napi ingázás kérdésköre a kilencvenes években Magyarországon. Tér és Társadalom 12.évf. 4.sz. 69-89.o.

Szabó P. (1998) A brit regionális fejlődés és fejlesztési politika. (recenzió) Comitatus 8.évf. 4.sz. 71-74.o.

Szabó P. (1999) Regionális egyenlőtlenségek az Európai Unióban. Regionális Tudományi Tanulmányok 4. Helyek, terek, régiók. ELTE Regionális Földrajzi tanszék, Budapest. 47-64.o.

Szabó P. (1999) A magyarországi régiók az Európai Unió regionális rendszerében. in: Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Találkozója – Szeged, Konferenciakötet CD-ROM

Szabó P. (2000) Térszerkezet az Európai Unóban. Tér és Társadalom 14.évf. 2-3.sz. 295-302.o.

Szabó P. (2000) A fejlettség és más társadalmi jelzőszámok regionális szintű kapcsolata az Európai Unióban. in: Geográfus Doktoranduszok V. Országos Találkozója – Miskolc, Konferenciakötet. 294-298.o.

Sárfalvi B.-Szabó P. (2000) Franciaország; Olaszország; Görögország. in: Probáld F. szerk. Európa regionális földrajza (egyetemi tankönyv) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 213-242.o., 346-372.o., 374-383.o.

Probáld F.-Szabó P. (2000) Az Európai Unió regionális politikája. in: Probáld F. szerk. Európa regionális földrajza (egyetemi tankönyv) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 136-140.o.

Nemes Nagy J.-Kullmann Á.-Fekete A.-Szabó P. (2000) A területi fejlődés „állami” és „piaci” útjai az 1990-es években. Területi Statisztika 3.(40.) évf. 3.sz. 203-220.o.

Nemes Nagy J.-Szabó P. (2000) Regionális folyamatok, regionális fejlődés. in: Beluszky P. et al. (szerk.) A terület- és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Budapest. 55-66.o.

Szabó P. (2000) A magyar városok a napi ingázás tükrében. in: Süli-Zakar I. szerk. A földrajz jövője, a jövő földrajzosai. Geográfus doktoranduszok III. országos találkozója, Debrecen, 1998. Debreceni egyetem TTK Földrajzi Tanszékcsoportja. 195-201.o.

Szabó P. (2001) A gyermekek vándorlása – családegyesítés. in: Lukács É.-Illés S. szerk. Migráció és statisztika. KSH Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései 71. 2002/1. 97-112.o.

Jeney L.-Szabó P. (2001) A magyar ipar változása a specializációs és koncentrációs indexek tükrében az 1990-es években. in: A földrajz az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. SZTE TTK, Szeged. CD-ROM.

Szabó P.-Varga G. (2001) A centrum dinamizálódó perifériája: a váci és a rétsági kistérség. Regionális Tudományi Tanulmányok 5. Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. Budapest. 91-112.o.

Szabó P.-Varga G. (2001) Local development and institutions at the periphery of the economic centre: the sub-regions of Vác and Rétság in: Maarten Keune, M.-Nemes Nagy J. ed. Local development, institutions and conflicts in post-socialist Hungary. Internetional Labour Office, Budapest. 121-150.pp

Szabó P. (2002)  A hazai egyenlőtlenségi vizsgálatok térszerkezet fogalmai. Ifjú Regionalisták III. Konferenciája, Győr 2002, http://rs1.szif.hu/~pmark

Szabó P. (2002) Észak, Dél, Harmadik Olaszország és társaik – makroregionális tagozódás Olaszországban. Regionális értékelő és kvantitatív analízisek. 1.sz. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest. 39-76.o.

Nemes Nagy J.-Szabó P. (2002) A régiók felértékelődése az Európai Unióban. Comitatus 12.évf. 3.sz. 10-17.o.

Szabó P. (2003, 2004) Regionális különbségek és regionális politika az Európai Unióban. in: Bernek Á. et al. Az Európai Unió. Cartographia Kiadó, Budapest. 107-138.o.

Nemes Nagy J.-Szabó P. (2003) Felértékelődött régiók az Európai Unióban. Comitatus Kiadó, Veszprém. 175-182.o.

Nemes Nagy J.-Németh N.-Szabó P. (2003) Les relations centre-périphérie à la périphérie européenne. Le cas de la Hongrie. in: Entre espace schengen et élargissement a l’est: les recompositions territoriales de l’Union Européenne. Univerité de Metz, Metz. 69-74.pp

Szabó P. (2003) Regional Development Disparities in the European Union. in: Frontiers of Geography. The 20th anniversary of the partnership between the Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest and the Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Department of Regional Geography Eötvös Loránd University, Budapest. 109-119.pp

Szabó P. (2004) Az Andok országai. in: Probáld F. szerk. Amerika regionális földrajza. (egyetemi tankönyv). Trefort Kiadó, Budapest. 225-289.o.

Nemes Nagy J.-Szabó P. (2004) Regionális folyamatok,r egionális fejlődés. in: Csizmady A.-Husz I. (szerk.) Település- és városszociológia. Gondolat Kiadó, Budapest. 233-253.o. [másodközlés]

Szabó P. (2005) A NUTS rendszer ki- és átalakulása. Comitatus 15.évf. 8-9.sz. 7-14.o.

Szabó P. (2005) Régió: „meghatározott területi egység”. Regionális Tudományi Tanulmányok 12. Régiók távolról és közelről. ELTE Regionális Földrajzi tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 7-61.o.

Szabó P. (2005) Az Európai Unió regionális indikátorai; A térbeliség magyarázóereje Európa tagoltságában. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. Regionális elemzési módszerek. ELTE Regionális Földrajzi tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 31-34.o., 166-168.o.

Probáld F.-Szabó P. (2005) Európa térszerkezetének modelljei. in: Dövényi Z.-Schweitzer F. szerk. A földrajz dimenziói. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 159-170.o.

Kavála, …, Zaragoza. Európai városokról, régiókról 266 db földrajzi szócikk. Magyar Nagylexikon, Budapest.

Uzzoli Annamária

Tudományos fokozat: Ph.D.

Beosztás: tudományos munkatárs

Szobaszám: 1. 305

Telefonszám: 1738

E-mail

Honlap: http://uzzoli.tvn.hu

Publikációs lista:

Külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányok:

Uzzoli, A. (2002): Social problems in the secondary schools in Budapest. In: Tivadar, B. – Mrvar, P. (eds.): Flying over or falling through the cracks? Young people in a risk society. Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. Slovenia, Ljubljana 2002. pp. 268-272. (ISBN 961-6101-10-2)

Uzzoli, A. (2006): Retailing of the City in Budapest. In: Izsák, É.- Schulz, M. (Hrsg.): Cityfunktion im Wandel – ein Wergleich Berlin – Budapest. Berliner Geographische Arbeiten Heft 104. (megjelenésre elfogadva)

Hazai folyóiratokban megjelent tanulmányok:

Uzzoli Annamária (1999): A társadalmi környezet hatása a helyi népesség egészségi állapotára. In: „Táj és ember – geográfus szemmel” c. konferencia kiadvány, CD-ROM. Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája. Szeged 1999. október 22-23.

Uzzoli Annamária (2000a): A budapesti 14-19 év közötti korosztály életkörülményeinek vizsgálata esettanulmányok alapján. Tér és Társadalom 2000/2-3. 229-237. o. (ISSN 0237-7683)

Uzzoli Annamária (2000b): Az egészségi állapot vizsgálata Budapest VIII. kerületében. Comitatus 2000/július-augusztus 48-56. o. (ISSN 1215-315X)

Uzzoli Annamária (2000c): Az egészségügyi kockázati tényezők szerepe. In: Molnár Judit (szerk.): „Földrajz az egész világ” c. konferencia kiadvány. Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája. Miskolci Egyetem 2000. október 6-7. 384-389. o. (ISBN 963-661-450-4)

Uzzoli Annamária (2001a): A társadalmi konfliktusok bizonyítása az egészségföldrajz eredményeinek alkalmazásával. In: „A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei” c. konferencia kiadvány, CD-ROM. SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék, Szeged 2001. október 25-27. (ISBN 963-482-544-3)

Uzzoli Annamária (2001b): Az egészségi állapot különbségei Budapesten. In: Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája. Pécsi Tudományegyetem 2001. november 21-23. (megjelenés alatt)

Uzzoli Annamária (2003): A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében. Földrajzi Közlemények 2003/1-4. 131-156. o. (ISSN 0015-5411)

Uzzoli Annamária (2004a): Az életesélyek területi különbségei Magyarországon. In: Barton Gábor – Dormány Gábor (szerk.): A magyar földrajz kurrens eredményei. II. Magyar Földrajzi Konferencia. CD-ROM. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged 2004. szeptember 2-5. (ISBN 963-482-687-3)

Uzzoli Annamária (2004b): Az egészségi állapot társadalmi-területi különbségei Magyarországon. Doktori értekezés. Kézirat. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék

Izsák Éva - Uzzoli Annamária - Nikitscher Péter - Váradi Zsuzsanna (2006): A City funkcionális változása Budapesten 1990 után. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. MTA, Bp. (megjelenés alatt)

Uzzoli Annamária (2006): A hazai egészségi állapot változásai 1990 után. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. MTA, Bp. (megjelenés alatt)

Könyvfejezet:

Uzzoli Annamária (2006): A Közép-Magyarországi Régió egészségügyi helyzete. In: Közép-Magyarországi Régió. Csiszér Kiadó, Bp. (megjelenés alatt)

Uzzoli Annamária (2006): A Közép-Magyarországi Régió szociális helyzete és intézményhálózata. Csiszér Kiadó, Bp. (megjelenés alatt)

Tudományos ismeretterjesztő cikkek:

Uzzoli Annamária (1997): Egészségügyi helyzet a VIII. kerületben. In: Galgóczy Zsuzsa (szerk.:): A tudományos kutatástól a politikai döntésig. Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest 1997. 180. o.

Uzzoli Annamária (2002): A magyar népesség egészségi állapotának helyzete európai összehasonlításban. Földgömb 2002/2. Földrajzszertár 3-4. o.

Dr. Bernek Ágnes – Uzzoli Annamária (2004b): A képesség- és készségfejlesztés a társadalomföldrajz oktatásában. Jelen vagyunk – információs és szolgáltató havilap. 2004/február 10-13. o.

Uzzoli Annamária (2005): Keleten a helyzet változatlan (az egészségi állapotban) Medical Tribune, 2005/17. szeptember 1. 4. o. (ISSN 1589-1238)

Agg Zoltán

Tudományos fokozat:

Beosztás: megbízott előadó

Szobaszám: TGF vendégelőadói szoba

Telefonszám: 88-579-563, 30-247-8352

E-mail

Munkahely: Veszprém Megyei Önkormányzat, Közigazgatási és Informatikai Iroda (KISZI), Comitatus szerkesztőség és kiadóhivatal

Publikációs lista:

Önálló kötet:

„Politikai földrajz és megyerendszer”. Comitatus – Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém, 2005., 1-176. pp.

Tanulmánykötet, önálló

„Mi lesz veled vármegye? Hogyan tovább városfejlesztés?” (cikkek és tanulmányok), KISZI, Veszprém, 1991.  7-147 pp.

Tanulmánykötetekben megjelent önálló írások:

„Párterőviszonyok a városi önkormányzati választások idején” in Oláh Miklós (szerk): Önkormányzati választások Veszprém megyében 1990. KISZI, Veszprém, 1991. 69-76 pp.

„A lebegő megye” (tanulmánykötet szerkesztő és társszerző) COMITATUS Kiadó, Veszprém, 1994. 7-9, 47-52, 61-65, 77-80, 147-162, 183-192, 205-224, 243-258, 275-305, 351-356, 409 pp. 

„Polgármesterek és jegyzők véleménye az önkormányzati törvényről, különös tekintettel a középszint szabályozására” in. Pálné Kovács Ilona – Agg Zoltán (szerkesztők): A rendszerváltás és a megyék, Pécs-Veszprém, 1994., 149-163 pp.

„A körzeti feladatokat ellátó intézmények finanszírozási problémái” in.  Péteri Gábor (szerk.) Központi-helyi költségvetési kapcsolatok, Budapest, 1994. 31-44.

„Hogyan választottak a városok?” in Oláh Miklós – Zongor Gábor (szerkesztők). Hát én immár kit válasszak?, Comitatus, 1994. 197-212. pp.

„Ki nyert Veszprémben?” in. Oláh Miklós (szerk): Ezüstvasárnap, tanulmányok, Veszprém Megyei Önkormányzat, 1995.  101-108. pp.

„Vas megye politikai térképéről” in. Csapó Tamás (szerk.): Átalakulás Vas megyében, MTA RKK, Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely, 1996.  37-49. pp.

„Átépítés. Közigazgatás – területfejlesztés – településmarketing” (Tanulmánykötet – szerkesztő és társszerző) Comitatus, Veszprém, 1996. 7-11, 21-30,  113-123, 183-191, 205-213, 245-255. pp.

„A COMITATUS születése, avagy a megyék megmentése” in Veress József (szerk.): Mandel Miklós barátai – 101 oldal, 55-60. pp., BKE Gazdaságpolitikai tanszék, Budapest, 1997.

„Áldozatul esik-e a megyerendszer az EU-régióinak”, in Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon, Tallér Kiadó, Veszprém, 1999. II. kötet 19-23. pp.

„Veszprémbe, veszedelembe” in Oláh Miklós (szerk): 3/a Az 1998-as parlamenti választások Veszprém megyében, KISZI, 1999. 79-91. pp.

„Veszprém megyei jogú város: folytonosság és megújulás”, in Oláh Miklós (szerk): 3/b Az 1998-as önkormányzati választások Veszprém megyében, KISZI, 2000. 94-126. pp.

„A Veszprém Megyei Tanács tisztségviselői és szakigazgatási szerv vezetői” in Zongor Gábor (szerk.): Forradalom és tanácsok, KISZI, Veszprém, 2000. 83-89. pp.

„Párterőviszonyok a városi önkormányzati választásokon”; „A politikamentes közgyűléstől a politizáló megyegyűlésig” in Zongor Gábor – Agg Zoltán (szerkesztők): Rendszerváltó önkormányzók 1990-2000, KISZI, Veszprém, 2001. 77-88 és 93-108. pp.

„Veszprém – érvényesült a papírforma” in Oláh Miklós (szerk): Kit a szó nevén szólít, KISZI, Veszprém, 2002. 165-177. pp.

„Megyék – régiók – Európai Unió” (tanulmánykötet szerkesztő és társszerző). COMITATUS, Veszprém, 2003. 57-62, 91-106, 143-165, 195-217, 253-260, 273-290. pp.

„Magyarország politikai térképének színeváltozása” in Oláh Miklós – Agg  Zoltán (szerkesztők): Új szereposztás, Comitatus, 2003. 83-90. pp.

„Herend és a herendi porcelán” in Enyedi György – Keresztély Krisztina (szerkesztők): A magyar városok kulturális gazdasága, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 2005., 75-90. pp.

Egyetemi jegyzet:

„Közigazgatási ismeretek geográfusoknak.” ELTE Eötvös Kiadó, Egyetemi jegyzet, 1998.

Folyóiratban megjelent cikkek és tanulmányok:

„Önkormányzati és állami feladatok finanszírozása a helyi és a területi tanácsoknál.” In Pénzügyi Szemle, 1988. július.;

„A tanácsigazgatás megyei szervezetének korszerűsítése vagy reformja”. In Állam és Igazgatás, 1988. november.;

„Vármegyei önkormányzat – tulajdon – államigazgatás.” In Hitel, 1990. május 2.;

„Hogyan lesz az állami tulajdonból önkormányzati tulajdon?” In Magyar Közigazgatás, 1990. május.;

„Hány járás – hány tartomány – hány megye?” A területi kérdés Magyarország határain belül és a megyerendszer. In Magyar Közigazgatás, 1990. november.;

„Tájegységek, gazdasági körzetek, régiók.” In COMITATUS, 1991. 1. szám;

„Miért lenne alkotmányellenes a megyék megszűntetése?” In COMITATUS, 1992. 3. szám;

„Lakossági vélemények a megye szükségességéről.” In COMITATUS, 1992. 7. szám;

„A megyei tanácsoktól a köztársasági megbízottig.” In COMITATUS, 1993. 1. szám;

„Adalékok a közigazgatási középszint vitatott kérdéseihez.” In COMITATUS, 1993. 4. szám;

„A megyei önkormányzatok és az adórendszer.” In Pénzügyi Szemle, 1993. 4. szám;

„Működhetnek-e a megyei önkormányzatok saját bevételek nélkül?” In COMITATUS, 1993. 9. sz.;

„Jegyzők véleménye a középszintű igazgatás helyzetéről és a megyék jövőjéről.” In COMITATUS, 1993. 11-12. szám;

„Milyen funkciók és feladatok kerüljenek a megyei önkormányzatokhoz?” In COMITATUS, 1994. 3. szám;

„Ki fizeti a révészt? Finanszírozható-e normatívan a körzeti feladatokat ellátó intézményrendszer?” In COMITATUS, 1994. 5. szám;

„Eötvös József és a megyerendszer.” In COMITATUS, 1994. 6. szám;

„Ki válassza a megyegyűlést?” In COMITATUS, 1994. 8-9. szám;

„Pártosodó önkormányzatok, avagy kit képviseljenek a megyegyűlés tagjai?” In COMITATUS, 1994. 10. szám;

„A körzeti feladatokat ellátó intézmények finanszírozási problémái.” In COMITATUS, 1995. 1. sz.;

„A megyei önkormányzatok lakossági megítélése, egy közvélemény-kutatás eredményei.” In COMITATUS, 1996. 11. szám;

„A hatékonyabb kormányzásért?” In COMITATUS, 1997. 3-4. szám;

„A dunántúli nagyrégióról.” In COMITATUS, 1997. 3-4. szám;

„A közigazgatási térfelosztás néhány kérdése”. In COMITATUS, 1997. 5. szám;

„Közérdek és politika: kinek kell ennyi megye?” In COMITATUS, 1997. 11.szám;

„Lehetséges-e hipotetikus közigazgatás-földrajz?” In COMITATUS, 1998. 1. szám;

„A megyék helye a Régiók Magyarországában.” In COMITATUS, 1998. 5. szám;

„Megyék vagy régiók?” In COMITATUS, 1999. 1-2. szám;

„Áldozatul esik-e a megyerendszer az EU régiónak?” In COMITATUS, 1999. 1-2. szám;

„Megyei jogú városok: folytonosság és megújulás.” In COMITATUS, 1999. 12. szám;

„Néhány gondolat a régióalkotás problémáiról.” In COMITATUS, 2000. 9. szám;

„Az Európai Unióba a régiókon keresztül vezet az út?” In COMITATUS, 2002. 5. szám;

„Megyék vagy régiók? – A közvélemény-kutatás tükrében.” In COMITATUS, 2002. 9. szám;

„Megyei helyett regionális választási rendszer Magyarországon?” In COMITATUS, 2002. 11-12. szám és 2003. 1-2. szám;

„Színes tintákról álmodom… A politika térképének színeváltozásai” In COMITATUS, 2003. 10.

„Pártok vitája a Megyekonferencián” (vitavezető és szerk.) , In COMITATUS, 2003. 11-12. szám

„A választási térkép területi sajátosságai Magyarországon”, In COMITATUS, 2004. 7-8. szám

„Politikai földrajz és megyerendszer I.”, In COMITATUS, 2004. 10. szám

Tanulmányok társszerzővel:

Agg Zoltán – Oláh Miklós: „Polgármesterek véleménye az önkormányzati törvényről” In Magyar Közigazgatás 1993. 5. szám

Agg Zoltán – Oláh Miklós: „A megyei önkormányzatok a közvélemény tükrében.” In COMITATUS, 1996. 7-8. szám;

Agg Zoltán – Nemes Nagy József: „Politikai és közigazgatási térfelosztások, választási rendszerek.” In COMITATUS, 2001. 11-12. szám;

Agg Zoltán – Oláh Miklós: „A megyei közvélemény és az Európai Unió.” In COMITATUS, 2002. 10. szám;

Agg Zoltán – Nemes Nagy József: „A politika térségi és helyi szintjei.” In A globális világ politikai földrajza (szerk. Bernek Ágnes), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Agg Zoltán – Zongor Gábor: „Politikai földrajz és megyerendszer II.” In COMITATUS, 2004. 11-12. szám.

Győri Róbert

Tudományos fokozat: PhD

Beosztás: megbízott előadó

E-mail

Munkahely: MTA RKK Budapesti Osztály

Publikációs lista:

Könyv, monográfia:

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: A Kárpát-medence városhálózata a XX.  század elején. Dialóg Campus Kiadó, Bp. – Pécs 2005.

BELUSZKY, Pál – GYŐRI, Róbert: The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century. Pécs, Centre for Regional Studies, 2005.

Tanulmányok (folyóiratban, konferenciakötetben, könyvfejezetként):

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: A magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás. Tér és Társadalom 1999. 1–2. (XIII. évf.) pp. 1–30.

GYŐRI Róbert: Térszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön. Tér és Társadalom 1999. 4. (XIII. évf.) pp. 77–106.

GYŐRI Róbert: Vadvízországtól a fokgazdálkodásig. (Ember és természet viszonyának változó értékelése.) Korall 2000. 1. pp. 20–26.

GYŐRI Róbert: A Kisalföld kereskedelmi vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. Tér és Társadalom 2000. 2–3. (XIV. évf.) pp. 303–309.

GYŐRI Róbert: A magyar gazdaságföldrajz a két világháború között. In: NEMES NAGY József (szerk.): Geográfia az ezredfordulón. Regionális tudományi tanulmányok. 6. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Bp. 2001. pp. 61–83.

GYŐRI Róbert: A magyar történeti földrajz a két világháború között. Földrajzi Közlemények 2002. (CXXVI. évf.) 1–4. pp. 79–92.

GYŐRI Róbert: Kérdések és válaszok a XIX. századi magyarországi modernizáció regionális különbségeiről. In: K. HORVÁTH Zsolt – LUGOSI András – SOHAJDA Ferenc: Léptékváltó társadalomtörténet. (Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére.) Hermész Kör – Osiris, Bp. 2003. pp. 329–344.

GYŐRI, Róbert – BOTTLIK, Zsolt: Enige Aspekte der räumlichen Unterschiede in den von Siebenbürger Sachsen bewohnten Komitaten um 1900. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 2003. (Jg. 26.) Heft 1 pp. 74–79.

GYŐRI Róbert: A Kisalföld valódi és elméleti vonzáskörzetei a XX. század elején. In: FRISNYÁK Sándor – TÓTH József (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza – Pécs, 2003. pp. 315–324.

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: “A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés.” Magyarország városhálózata a 20. század elején. Korall 2003. május (11–12.) pp. 199–238.

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században) Tér és Társadalom 2004. 1. (XVIII. évf.) pp. 1–41.

GYŐRI Róbert: A történeti földrajzi elemzés régi és új útjai. In: "Mi végre a tudomány?" (Fiatal kutatók fóruma 1. – 2003) MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 2004. pp. 183–198.

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: Budapest ipari övezetének kialakulása. In: BARTA Györgyi (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. (Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián.) MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 2004. pp. 17–34.

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: A budapesti barnaövezet határai. In: BARTA Györgyi (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. (Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián.) MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 2004. pp. 71–76.

GYŐRI, Róbert – BOTTLIK, Zsolt: Regionale Unterschieden unter den deutschen Bevölkerung in den Karpatenbecken in 19. Jahrhundert. Ungarn Jahrbuch – Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 27. (2004.) pp. 241–254.

GYŐRI Róbert: Hazai történeti adatforrások. In: NEMES NAGY József (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Regionális tudományi tanulmányok 11. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Bp. 2005. pp. 35–37.

BELUSZKY, Pál – GYŐRI, Róbert: A Slow Response System: The Urban Network. In: BARTA, Györgyi – G. FEKETE, Éva – SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI, Irén – TÍMÁR, Judit (eds.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. MTA RKK, Pécs. 2005. pp. 378–397.

GYŐRI Róbert: A történeti régió. In: NEMES NAGY József (szerk.): Régiók távolról és közelről. Regionális Tudományi Tanulmányok 12. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Bp. 2005. pp. 63–71.

BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: A magyar városhálózat funkcionális versenyképessége. In: HORVÁTH Gyula: Régiók és települések versenyképessége. MTA RKK, Pécs 2006. pp. 236–293.

Hivatkozások száma: 37.

Probáld Ferenc

Tudományos fokozat: DSc ny. egyetemi tanár

 

Publikációs lista:

1. Könyvek, értekezések

Probáld F. (1965): A nagyváros éghajlati sajátságai. Egyetemi doktori disszertáció; kézirat, 117 p.

Probáld F. (1972): Budapest városklímája, különös tekintettel az éghajlat és a település kölcsönhatására. Kandidátusi disszertáció, kézirat, 212 p.

Pécsi M. - Probáld F. (szerk.) (1974): Man and Environment 245 p. Akadémiai Kiadó.

Probáld F. (1974): Budapest városklímája. 127 p. Akadémiai Kiadó (Az Akad. Kiadó, valamint a Magyar Meteorológiai Társaság nívódíjával kitüntett mű.)

Probáld F. (1979): Észak-Amerika. Képes Földrajz, 183 p. Móra Kiadó, Budapest.

Probáld F. (1981): Változik-e éghajlatunk? Gondolat Kiadó, 128 p.

Probáld F. (1984): Észak-Amerika. 2. átdolgozott kiadás, 183 p. Móra Kiadó, Budapest, 1984.

Probáld F. (szerk.) (1987): Tanulmánygyűjtemény a földrajztanárok intenzív továbbképzéséhez. Műv. Min., Budapest.

Probáld F. - Szegedi N. (szerk.) (1986): A világ fővárosai. 396 p. Kossuth Kiadó (Kiadói nívódíjban részesült mű).

Probáld F. (1989):Világgazdasági kérdések földrajzi vizsgálata különös tekintettel a tudomány s az oktatás kapcsolatára. Akad. doktori értekezés, kézirat 175 p. Bp. 1989. (megvédve 1991).

Probáld F.(társszerzőkkel, szerk.: Szegedi N.) (1990): A világ országai. Kossuth Kiadó,511p.

Probáld F. - Szegedi N. (szerk.) (1991): A világ fővárosai. 2. átdolgozott kiadás. Kossuth    Kiadó, 396 p.

Probáld F. (szerk.) (1995): Pro Geographia Humana. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, 177 p.

Probáld F. (társszerzőkkel, szerk. Szegedi N.) (1996): Földrajz; felvételi és érettségi feladatsorok 252 p. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

2. Felsőoktatási tankönyvek és kézikönyvek

Probáld F. - Szegedi N. (1983): Afrika és a Közel-Kelet gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv 272 p. (ezen belül P.F.: 1-33., 60-68., 74-136 és 181-225 p.) Tankönyvkiadó, Budapest. (Kiadói nívódíjjal kitüntetett mű)

Probáld F. - Sárfalvi B. - Szegedi N. (1984): Az európai tőkés országok gazdaságföldrajza. (ezen belül P. F.: 41-48., 118-125., 153-178., 268-274. és 331-332 p.) Egyetemi tankönyv 361 p. Tankönyvkiadó, Budapest.

 Probáld F. - Szegedi N. (1986): Afrika és a Közel-Kelet gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv 2. javított kiadás 272 p. Tankönyvkiadó.

Mészáros R. - Probáld F. - Sárfalvi B. - Szegedi N. (1987): Amerika gazdaságföldrajza. (P.F.: Kanada, 144-171 p.) Egyetemi tankönyv 326 p. Tankönyvkiadó (Kiadói nívódíjjal kitüntetett mű).

Benedek E.-né - Karceva V. - Probáld F. - Sárfalvi B. - Szegedi N. (1988): Ázsia, Ausztrália és Óceánia gazdaságföldrajza (P.F.: Kína 70-123 p.) Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp. 304 p.

Probáld F. - Sárfalvi B. - Szegedi N. (1989): Az európai tőkés országok gazdaságföldrajza. 2.átd. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest 365 p.

Probáld F. (szerk.) (1994): Európa regionális földrajza. 500 p. (P. F. a fejezetek kb. 30%-ának szerzője).ELTE - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Probáld F. (szerk.) (1996): Afrika és a Közel-Kelet földrajza. (P.F.a fejezetek kb. 40%-ának szerzője) Egyetemi és főiskolai tankönyv 391 p. ELTE - Eötvös Kiadó.

Probáld F. - Horváth G. (szerk.) (1998): Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza. Egyetemi és főiskolai tankönyv. 439 p. (P.F. a fejezetek kb. 30 %-ának szerzője) Budapest, 1998. ELTE Eötvös Kiadó 439 p.

Probáld F. (szerk.) (2000): Európa regionális földrajza. 580 p.( P. F. a fejezetek kb. 45%-ának szerzője) ELTE Eötvös Kiadó, Bp. (CD-ROM melléklet: éghajlati és társadalomstatisztikai adat-és térképtár)

Probáld F.(szerk.) (2002): Afrika és a Közel-Kelet földrajza, 2. átdolgozott kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, 395 p.

Probáld F.(szerk.) (2004): Amerika regionális földrajza. (P. F. a fejezetek kb. 65%-ának szerzője) Trefort Kiadó, Bp., 359 p.

3. Egyetemi jegyzetek

Dudás Gy. - Probáld F. (1969): Az ázsiai szocialista országok gazdaságföldrajza I. Kína. Egységes jegyzet, 101 p. Tankönyvkiadó

Dudás Gy. - Probáld F. (szerk.) (1969): A Szovjetunió gazdaságföldrajza I. (ágazati rész). Egységes jegyzet, 113 p. Tankönyvkiadó

Probáld F. - Szegedi N. (1970): Afrika gazdasági földrajza. Kari jegyzet 185 p. Tankönyvkiadó

Probáld F. - Szegedi N. (1971): Afrika gazdaságföldrajza. Egységes jegyzet, 189 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1973): Írország 79-86 p., Portugália 205-211 p., Észak-Európa 293-346 p., Európa törpe államai 347-348 p. In: Sárfalvi B. (szerk.): Európa I. Az európai tőkés országok földrajza. Kari jegyzet, majd egységes jegyzet. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1975): Lengyelország 65-112 p. In: Sárfalvi B. (szerk.): Európa II. Az európai szocialista országok gazdaságföldrajza. kari, majd egységes jegyzet. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1977): Földrajzi összefüggések vizsgálata. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Regionális gazdaságföldrajzi gyakorlatok 111-138 p. Kari jegyzet. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1985): Közel-Kelet, Tajvan. In: Dudás Gy. (szerk.): Ázsia gazdaságföldrajza, kari jegyzet 19-101 és 317-319 p. Tankönyvkiadó.

4. Közoktatási tankönyvek

Probáld F. (szerk.) (1979): Földrajz a gimnázium I. osztálya számára (Irta: Sárfalvi B. és Tóth A.) 300 p. Tankönyvkiadó, Budapest. (évente új kiadások 2000-ig)

Probáld F. (1979): A világ regionális gazdaságföldrajza. 254 p. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék (A földrajzi képzés korszerűsítése 4.)

Probáld F. (1980): Földrajz a gimnázium II. osztálya számára. 272 p. Tankönyvkiadó (megjelent francia, angol, szerbhorvát,és nyelven is, 1994-ig évente új, több ízben átdolgozott kiadásban). Budapest, 1980.

Nemerkényi A. - Probáld F. (szerk.) (1980): Földrajz az általános iskolák V. osztálya számára. Kísérleti tankönyvpótló jegyzet 141 p. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék (A földrajzi képzés korszerűsítése 6.)

Probáld F. (1982): Geographie II. für die 2. Klasse der deutschsprachigen Gymnasien in Ungarn 272 p. Tankönyvkiadó, Budapest.

Probáld F. (1982): Zemepis II. (tankönyv a magyarországi szlovák tannyelvű gimnáziumok számára) Tankönyvkiadó, Budapest

Köves J. - Probáld F. (1982): Földrajz a gimnázium IV. osztálya számára. 339 p. Tankönyvkiadó, Budapest.

Probáld F. (1985): Geografia 2. (Tankönyv a magyarországi román tannyelvű gimnáziumok II. oszt. számára.)

Probáld F. (1991): Módszertani útmutató; Transzparens-sorozat a gimnáziumok I. osztálya számára. 19. OOK. Veszprém.

Probáld F.: (1995) Regionális földrajz a középiskolák számára  210 p.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.(2003-ig évente új, részben átdolgozott kiadások)

Probáld F. (1997): Regionalna geografija za gimnazije. 210 p. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Probáld F. (2003): Regionale Geographie. 265 p. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Probáld F. (2005): Regionális földrajz a gimnáziumok számára, 267 p. Nemzeti         Tankönyvkiadó, Bp.

5. Tudományos folyóiratokban megjelent, lektorált tanulmányok

Barta Zs. - Probáld F. (1961): Vizsgálatok a homályossági tényező napi és évi járásáról Magyarországon. Időjárás, 65, 249-251 p.

Probáld F. (1963): Városi energiaforrások jelentősége Budapest éghajlatában. Időjárás, 67, 249-251 p.

Láng S. - Probáld F. (1965): Inondation catastrophique a Zagreb en  automne 1964. Revue de l' Union Internationale de Secours No. 4. 3-13. Genéve.

Probáld F. (1965): Városi hatások a látástávolságra Budapesten.  Időjárás, 69, 370-374 p.

Láng S. - Probáld F. - Pardé M. (1966):  La  crue  mémorable  du  Danube  en 1965. Revue de l'Union Internationale de Secours No. 5. 82-114 p. Genéve.

Probáld F. (1966): Budapest városklímája. Földrajzi Közlemények XVI. 310-323 p.

Pardé M. - Láng S. - Probáld F. (1967): Les crues du Danube et la grande inondation de juin 1965. Annales de Geographie (Paris) LXXVI. 273-287 p.

Pardé M. - Láng S. - Probáld F. (1967): Sur les crues du Danube en géneral et notamment sur la grande inondation du Danube moyen en avril-juillet 1965. C.R. Acad, Sc. Paris Serie D/6. mars 1967. 1252-1256 p.

Láng S. - Probáld F. (1967): Az 1965. évi dunai nyári árvíz. Földrajzi Közlemények XV. 45-33 p.

Probáld F. (1967): A Közös Piac. Földrajzi Közlemények XV. 159-168 p.

Mérő J. - Probáld F. (1967): Rostock körzet gazdasági földrajzi jelentősége az NDK-ban. Földrajzi Közlemények XV. 256-262 p.

Probáld F. (1967): Városi hatások vizsgálata Budapest hőmérsékleti és sugárzási viszonyaiban. Időjárás 71, 288-292 p.

Láng S. - Probáld F. (1968): az 1966. novemberi firenzei árvízről. Hidrológiai Tájékoztató 110-113 p.

Mészáros I. - Probáld F. (1968): Lejtőtulajdonságok hatása a közvetlen besugárzás mennyiségi eloszlására. Földrajzi Értesítő XVII. 249-255 p.

Probáld F. (1968): Untersuchungen über die Sichtweite in Budapest. Annales U.Sc. Eötvös, Sectio Geographica II-III. 90-94 p.

Probáld F. (1968): Untersuchung der Stadtwirkung auf die Temperaturverhältnisse von Budapest. Annales U.Sc. Eötvös, Sectio Geographica II-III. 95-101 p.

Rikkinen K. - Probáld F. (1969): Bevölkerungsveränderungen im Bereich von Budapest in den Jahren 1869-1966. Acta Geographica 19, No.7. 21 p. Helsinki.

Probáld F. (1969): A népesség területi elhelyezkedésének változása a Szovjetunióban. Földrajzi Közlemények XVI. 57-67 p.

Probáld F. (1969): Városi és városperemi állomás hőmérsékleti különbségének napi járása Budapesten. Időjárás 73, 49-53 p.

Probáld F. (1971): Budapest városklimájának energiaháztartási alapjai. Földrajzi Értesítő XX, 13-20 p.

Probáld F. (1971): The Energy Balance as the Basis of the Urban Climate of Budapest. Annales u.Sc. Eötvös Sectio Geographica VII. 51-68 p.

Kromm D.E. - Probáld F. - Wall G. (1973): An International Comparison of Response to Air Pollution. Journal of Environmental Management 1, 363-375 p.

Probáld F. (1973): Területi különbségek Budapest éghajlatában. Földrajzi Közlemények XXI, 229-251 p.

Probáld F. (1974): Az Egyesült Államok népesség- és településföldrajzi képének változásai. Földrajzi Közlemények XXII, 43-57 p.

Probáld F. (1975): A Study of Residential Segregation in Budapest. Annales Univ. Sc.R. Eötvös IX. 103-112 p.

Probáld F. (1975): A városklimatológia időszerű feladatai. Időjárás 79, 69-76 p.

Probáld F. (1976): The Role of Green Areas in Planning the Atmospheric Environment of Cities. Annales Univ. Sc. Eötvös  XI, 141-159 p.

Lowry, W.P. - Probáld F. (1978): An Attempt to Detect  the Effects of a Steelworks on Precipitation Amounts in Central Hungary, Journal of Applied Meteorology, 17. 964-975 p.

Probáld F. (1979): Tyipi prizemnovo tyecsenyij v Budapestye. Práce a Studie 23., HMU Bratislava 231-248 p.

Probáld F. (1979): A Közel-Kelet (regionális gazdaságföldrajzi vázlat) Földrajzi Közlemények XXVII. 144-156 p.

Probáld F. (1979): A Közel-Kelet II. Földrajzi Közlemények XXVII. 312-328 p.

Lowry, P.W. - Probáld F. (1979): Detecting the Influence of a Steelworks on Precipitation in Central Hungary. Annales Univ. Sc. Eötvös, Sectio Geographica XI-XII.129-150 p.

Probáld F. (1980): A Közel-Kelet III. Regionális gazdaságföldrajzi vázlat. Földrajzi Közlemények XXVIII. 139-156 p.

Probáld F. (1980): A feszínközeli áramlási mező típusai Budapesten. Földrajzi Értesítő XXIX. 171-192 p.

Probáld F. (1980): Typology of Surface Wind Fields in Budapest. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Geographica XIII-XIV. 83-105 p.

Probáld F. (1982): Városklíma és várostervezés. MTA X. oszt. Közl. 14. 293-305 p.

Probáld F. (1984): A mezőgazdaság ökológiai potenciáljának eloszlása a Földön. Földrajzi Közlemények XXXII. 314-324 p.

Probáld F. (1985): Urban Climate and Urban Planning in Budapest. Geographical Papers 6, Zagreb, 139-145 p.

Probáld F. (1985): The Status of Geographical Education in Hungary. Annales U. Sc.  Bp. Sectio Geogr. XVI-XVII. 89-97 p.

Probáld F. (1985): Urban Climate and Urban Planning in Budapest. Annales U. Sc. Bp. Sectio Geogr. XVI-XVII. 189-196 p.

Probáld F. (1985): Aktuelle Probleme des Geographieunterrichts in Ungarn. Geographie und ihre Didaktik 13/4. 182-188 p. Hildesheim.

Probáld F. (1987): A földellátottság hatása a mezőgazdasági világkereskedelemre. Földrajzi Közlemények XXXV. 15-25 p.

Probáld F. (1988): Kanada. Földrajzi Közlemények XXXVI. 60-74 p.

Probáld F. (1988): A földrajz szakos tanárok intenzív továbbképzésének új rendszere. Földrajzi Közlemények XXXVI. 88-92 p.

Probáld F. (1988): Kína gazdaságföldrajza. Földrajzi Közlemények XXXVI. 266-316 p.

Probáld F. (1990): A növénytermesztés színvonalának területi eloszlása Európában. Földrajzi Közlemények XXXVIII. 17-26 p.

Probáld F. (1990): A tárgyilagos tankönyvkritika szükségességéről. Földrajzi Közlemények CXIV. 195-196 p.

Probáld F. (1991): A földrajz az ezredforduló gimnáziumában. Földrajzi Közlemények XCV. 71-76 p.

Probáld F. (1992): The spatial pattern of the intensity in the agriculture of Europe. Annales Univ. Sc. Budapestinensis R. Eötvös XX-XXI, 257-268. p.

Probáld F. (1992): Continuing education of geography teachers in Hungary. Annales Univ.-Sc.Budapest, R. Eötvös XX-XXI. 227-235.p.

Kormány Gy. - Probáld F. - Szegedi G. (1993): az IGU vizsgálata a 14 éves tanulók földrajzi ismereteiről: nemzetközi és hazai tanulságok. Földrajzi Közlemények CXVII. 177-182.p.

Probáld F. - Szegedi G. (1994): A főváros és az agglomeráció gazdasági tagoltsága Budapesten. A piacgazdaság kiépülésének innovációs központja. Comitatus IV/6. 8-15.p.

Probáld F. - Szegedi G. (1994): A gazdasági  társaságok  elterjedése  a  budapesti agglomerációban. Földrajzi Értesítő 3-4. sz. 281-292.p.

Kocsis K. - Probáld F. (1995): Helyzetkép a hazánkban folyó társadalomföldrajzi kutatásokról. Földrajzi Közlemények CXIX. 49-54.p.

Probáld F. (1996): Hozzászólás a földrajztudomány helyzetéről készült jelentéshez. Földrajzi Értesítő XLV. 339-341.p.

Probáld F. (1997): Budapest - dynamisches Zentrum Ungarns. Geographie heute H.153. Europa der Regionen 32-35 p.

Probáld F. (1997): Geographische Erziehung und der neue Basislehrplan in Ungarn Festschrift für H. Haubrich (Hrsg. A. Conway - H. Nolzen) -Münchner Studien zur Didaktik der Geographie, Bd.10.,235-242.p.

Probáld F. (1998): A földrajztanítás helyzete. Visszapillantás, helyzetkép, kitekintés. Földrajzi Közlemények. 1998/1-2.sz. 29.-42. p.

Probáld F. – Papadimitriou, F. (2001): Landscapes, Land Degradation and Aridification in Geographical Education. International. Research in Geogr. And Environmental Education 9./4. 296.-304.p.

Probáld F. (2001): Tájföldrajz, regionális földrajz: a hídépítés szükségessége. A Magyar Földrajzi Tudományos Konferencia Közleményei, CD-ROM, Szeged.

Probáld F. (2001):Egy Teleki-tanítvány ellentmondásos életútja. Földrajzi Közlemények, CXXV., 81-84. p.

Probáld F.- Takács L. (2001): A növénytermesztés intenzitásának térbeli rendje Európában. -.Földrajzi Közlemények CXXV. 89-94. p.

Probáld F. (2002): A földrajzoktatás és képzés kérdőjelei a 21. század küszöbén. Földrajzi Közlemények CXXV. 285.-287. p.

Horváth G. – Probáld F. (2003): Geographical Education in a Region of Transition – East Central Europe. International Research in Geogr. and Environmental Education 12/2. 139.-147.p.

Izsák É. – Probáld F. (2003): Le développement de l’agglomération de Budapest: l’exemple de Budaörs. Revue Géographique de l’Est, Nancy, XLIII/1-2, 61-68.p.

Probáld F. (2005): Lessons of a Battle Lost: Comment from Hungary. International Research in Geogr. and Environmental Education 14/1, 69-70. p.

Probáld F. (2005): Mendöl Tibor munkássága és szellemi öröksége. Földrajzi Közlemények CXXIX.,7.-14.p.

6. Lektorált szakkönyvekben megjelent tanulmányok

Probáld F. (1972): Deviations in the heat balance: the basis of Budapest's urban climate. In: Adams, P.W. - Helleiner F.M. (eds.): International Geography 1972.184-186 p. University of Toronto Press.

Probáld F. (1973): A XIX. századi magyar expedíciók. In: Magyar utazók, földrajzi felfedezők (szerk.: Havasné - Somogyi S.) 113-116 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1973): A magyar Balkán-kutatások. In: Magyar utazók, földrajzi felfedezők. (szerk.: Havasné - Somogyi S.) 313-315 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1974): Air pollution and the urban climate of Budapest. In: Man and Environment (szerk: Pécsi M. - Probáld F.) 191-196 p. Akadémiai Kiadó.

Probáld F. (1976): "Időjárási prognózis" és "Éghajlatváltozások" címszavak, in: Schmidt Á. (szerk.): Jövőkutatási fogalomtár. 51-52 ill. 99 p. Akadémiai Kiadó.

Probáld F. (1978): The Problems of Air Quality in Budapest. In: Enyedi Gy. (ed.): Urban Development in the USA and Hungary 253-262 p. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rikkinen K. - Probáld F. (1978): Bevölkerungsveränderungen im Bereich von Budapest in den Jahren 1869-1966. In: Kuls, W. (szerk.): Probleme der Bevölkerunsgeographie 150-174 p. Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, Darmstadt.

Probáld F. - Popovics M. - Szepesi D. - Széchey B. - Krasznoscsekova N. (1978): Formirovanyije otkritnih ozelennih prosztransztv. In: Preobraovanyije gorodszkoj szredi 125-143 p. Sztrojizdat, Moszkva.

Probáld F. - Popovics M. - Szepesi D. - Széchey B. - Krasznoscsekova N. (1978): Nyílt zöldterületi rendszerek kialakítása. In: A városi környezet átalakítása (A környezet védelmének és egészségesebbé tételének kérdései.) 145-171 p. BVTV, Budapest.

Probáld F. (1980): A Szovjetunió népessége és települései. (In: Antal Z.: Szovjetunió   II.) 47-98.p. Gondolat Kiadó.

Probáld F. (1981): A levegőkörnyezet humánkomfortjának tervezése. In: Szepesi D. (szerk.): A levegőkörnyezet (levegőminőség és humánkomfort) tervezése, 155-197 p. Műszaki Kiadó, 1981.

Probáld F. (1982):Geographical Education in Hungary. In: H. Haubrich (ed.) International Focus on Geographical Education 158-162 p. Westermann, Braunschweig.

Probáld F. (1982): Das Schulfach Geographie in Ungarn. In H. Haubrich (ed.) Geographische Erziehung in internationalen Blickfeld 237-241 p. Westermann, Braunschweig.

Probáld F. (1982): Környezetvédelmi alapismeretek. In: Vizy Istvánné (szerk.): A környezetvédelmi nevelés kézikönyve, 35-50.p. OPI, Bp.

Probáld F. (1984): The Status of Geographical education in Hungary. In: Enyedi Gy. – Pécsi M. (ed.) Geographical Essays in Hungary 339-349 p.

Probáld F. (1984): Urban Climate and Urban Planning in Budapest. In:Pécsi.M.-Compton, P. (ed). Environmental Management. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Probáld F. (1984): Textbook Revision for International Understanding. In: Haubrich, H. (ed): Perception of People and Places through Media, Vol. II. 620-630 p. Freiburg.

Probáld F. (1987): Die sozialistischen Länder im Geographie-Unterricht Ungarns. In: Hütteroth, W.D. - Becker, H. (ed): Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen. 45. Deutscher Geographentag 458-461 p.Stuttgart.

Probáld F. (1987): Antropogén éghajlatváltozások. In: Tanulmánygyűjtemény a földrajztanárok intenzív továbbképzéséhez. 29-53 p. Műv.Min. Budapest

Probáld F. (1987): Current Problems of Geography Teaching in Hungary. In: Haubrich, H. (ed): International Trends in Geographical Education, 135-143 p. Freiburg.

Probáld F. (1988): Continuing Education of Geography Teachers in Hungary.In: Biilmann,O.- Gerber, R. - Williams,M. (ed): Towards Models for the Continuing Education of Geography Teachers 151-160 p. IGU Commission on Geographical Education, Brisbane.

Probáld F. (1991): A kőolaj szerepe a gazdasági élet fejlődésében. Fejezetek napjaink gazdaságföldrajzából 46-58. p. Pannon TIT - MFT Kisalföldi O. Győr.

Probáld F. (1991): Europe in the teaching of geography in Hungary. In: G. de Vecchis (ed): The teaching of geography in a changing Europe 135-144. p. Libera Universita Maria SS. Assunta, Roma.

Probáld F. (1993): Az európai integráció. Aktuális problémák a földrajztanításban 72-85.p. Magazin Kiadó - Pedagógus Szakma Megújítása Projekt, Győr.

Probáld F. (1995): Regionale Strukturen des Arbeitsplatzangebotes in der Agglomeration von Budapest. In: Meusburger P. - Klinger A.(Hrsg.): Vom Plan zum Markt. Eine Untersuchung  am Beispiel Ungarns. 182-208. p. Physica-Springer,,Heidelberg.

Probáld F. (1995): A világgazdaság regionális szerkezete.In: Pro Geographia Humana 9.-36. p.ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest

Probáld F. (1995): Magyarország. In:Bateman, G. (szerk.) Öt világrész országról országra. 328-331. pp., Officina Nova, Budapest

Probáld F. (1998): Budapest - dynamischste Region Ungarns. In: U. - P. Neumann – M. Ch. Wenzel (Hrsg.): Städte (Sammelband). Seelze 1998, E. Friedrich Verlag 38.-61. p.

Probáld F. (1999): A földrajztanítás Magyarországon. In: Ütőné Visi Judit: Vizsgatárgyak, vizsgamodellek II. Földrajz 9.-34.p. Országos Közoktatási Intézet, Bp.

Probáld F. (1999): A földrajz fejlődése a XX. század második felében. In: Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainkig (Szerk.: Perczel Gy.) 224-257. p. ELTE Eötvös Kiadó

Probáld F. (1999): Kína - a regionális fejlődés dilemmái. In: Tésits R. - Tóth J. (szerk.): Kommunikáció térben és időben. 184-196. p. University Press, Pécs

Probáld F. (2000): Hány embert képes eltartani a Föld? In: Dövényi Z. (szerk.): Alföld és nagyvilág, 33.-44. p. MTA FKI

Probáld F. – Izsák É. (2001): Recent Differentiation Processes in Budapest’s Suburban Belt. In: Meusburger, P.- Jöns, H. (Hrsg.): Transformations in Hungary: Essays in Economy and Society 291.-315.p. Physica-Verlag, Heidelberg.

Probáld F. (2003): A környezeti kihívás és a hazai földrajztanítás válsága. In: Csorba P. (szerk.): Környezetvédelmi mozaikok, 201-210. p. Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen

Probáld F. (2003): Geographie in Ungarn auf dem Wege ins 21. Jahrhundert. In: Frontiers of Geography , 33-41. p. Budapest-Heidelberg

Probáld F. (2004): Az Egyesült Államok a 21. század küszöbén: népességföldrajzi vázlat. In: Dövényi Z. – Schweitzer F. (szerk.): Táj és környezet, 301-314. p. MTA FKI, Bp.

Probáld F. – Szabó P. (2005): Európa térszerkezetének modelljei. In: Dövényi Z.- Schweitzer F.(szerk) : A földrajz dimenziói, 159-170. p. MTA FKI, Bp.

Probáld F. (2005): Környezettudomány és geográfia. In: Csorba P. (szerk.): Debreceni Földrajzi Disputa 19.-32. p. Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi  Tanszék.

7. Szakfolyóiratokban megjelent egyéb cikkek, tanulmányok

Probáld F. (1968): A regionális földrajz egyetemi és középiskolai oktatása a reform után. ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei I. 108-117 p.

Probáld F. (1969): Az egyetemi földrajzoktatás Finnországban. ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei II. 368-375 p.

Probáld F. (1970): Kiscsoportos gyakorlatok a Szovjetunió népességföldrajzának tárgyköréből. ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei III. 330-338 p.

Probáld F. (1972): Beszámoló az Ember és Környezete szekció munkájáról; UNESCO-szeminárium a természeti csapásokról. Földrajzi Közlemények XX, 237-238 és 244-246.p.

Probáld F. (1973): Beszámoló a 22. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus II. és IX. Szekciójának munkájáról. A Nemzetközi Földrajzi Unió "Ember és környezete" Bizottságának szimpóziuma. Földrajzi Közlemények XXI, 310-314 p.

Probáld F. (1974): Tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban. ELTE TTK Szakmódszertani Közlemények VII, 202-212 p.

Probáld F. (1979): A földrajzoktatás kisérleti tantervének vázlata 23 p. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék (A földrajzi képzés korszerűsítése 5.)

Probáld F. (1979): Uj földrajztankönyv a gimnázium II. osztályában. Földrajztanítás XXII. 167-172 p.

Probáld F. (1980): A gimnáziumi földrajztanítás továbbfejlesztése és az új II. osztályos tankönyv. Köznevelés XXXVI. 27-29 p.

Probáld F. (1982): A világgazdaság kérdései a gimnázium IV. osztályának fakultatív földrajztankönyvében. Földrajztanítás XXV/4. 107-109 p.

Probáld F. (1985): Az NFU Földrajzoktatási  Bizottságának szimpóziuma Freiburgban. Földrajztanítás XXVIII/3. 88-89 p.

Probáld F. (1985):Az NFU Földrajzoktatási Bizottságának szimpóziuma Freiburgban. Földrajzi Közlemények XXXIII. 284-285 p.

Probáld F. (1987): A földrajz szakos tanárok intenzív továbbképzésének új rendszere. Földrajztanítás XXIX. 157-162 p.

Probáld F. (1988): Hírünk a világban; egy felmérés tanulságai. Földrajztanítás XXI., 166-168 p.

Probáld F. (1991): A földrajz az ezredforduló gimnáziumában. (Egy új tantervi koncepció vázlata) Iskolakultúra 58-66.p.

Szegedi G. - Probáld F. - Kormány Gy. (1993): Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés. Iskolakultúra III. 30-39.p.

Probáld F. (1993): Inter Geo II: Az IGU-CGE földrajzi nemzetközi összehasonlító tesztjének tanulságai. Földrajztanítás XXXIII/1., 10-15.p.

Kormány Gy. - Probáld F. - Szegedi G. (1993): Az InterGeo II. teszt magyarországi eredményeinek tapasztalatai. Földrajztanítás XXXIII/2., 1-6.p.

Probáld F.- Kocsis K. (1994):Helyzetkép a hazánkban folyó társadalomföldrajzi kutatásokról. Földrajztanítás XXXIV. 1-2. sz., 27.-30.pp.

Probáld F. (1995): A regionális földrajz helye a geográfiában (háttérvázlat). In: Földrajz, regionális tudomány 2. sz. 35.-62. p. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék

Probáld F.: Javasolt tanmenet a Regionális földrajz c. középiskolai tankönyvhöz, Nemzeti Tankönyvkiadó, 19 p.

Probáld F. (1995): Regionális földrajz a középiskolák számára. Földrajztanítás XXXV/3-4. sz. 40-41. p.

Probáld F. (1996): Magyarország és az európai integráció. Földrajztanítás XXXVI/1-2. 18-24 p.

Probáld F. (1996): Geográfus szemmel a Nemzeti alaptantervről. Földrajztanítás XXXVI/3-4. 29-32. p.

Probáld F. (1997): A két Korea. Földrajztanítás XXXVII/1-2. sz. 12.-17. p.

Probáld F. (2001): Megjegyzések a magyar természeti földrajz jövőképéhez. Magyar Tudomány XLVI/5., 588.-590.p.

Probáld F. (2001): Száz esztendeje született a Regionális Földrajzi Tanszék alapító professzora, Koch Ferenc. In: Geográfia az ezredfordulón. Regionális Tudományi Tanulmányok 6. sz. 85.-88. p. ELTE RFT.

Probáld F. (2002): A Regionális Földrajzi Tanszék 50 éve. Regionális Tudományi Tanulmányok 7. sz. 9.-25. p. ELTE RFT.

Probáld F. (2003): Három nemzedék tudós tanára: Udvarhelyi Károly. Tudomány- és Oktatástörténeti Tanulmányok 2, 27-32. p., Nyíregyháza.

Probáld F. (2004): A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben. Iskolakultúra  XIV/11., 78-83. p.

8. Tudományos ismeretterjesztő cikkek, esszék

Probáld F. (1965): A dalmát tengerpart gyöngyszeme: Split. Élet és Tudomány XX. 1425-1429 p.

Probáld F. (1965): Malaysia. Természettudományi Közlöny 96. 214-220 p.

Probáld F. - Hajdú J. (1966): A Dominikai Köztársaság. Természettudományi Közlöny 97, 387-392 p.

Probáld F. - Hajdú J. (1966): A rendhagyó telepesgyarmat: Rhodesia. Természettudományi Közlöny 97, 387-392 p.

Probáld F. (1966): Amerika bölcsője - Dominika. Élet és Tudomány XXI. 347-352 p.

Probáld F. (1966): A Szász Svájc. Élet és Tudomány XXI. 740-745 p.

Probáld F. (1966): Uj szigetország születik: Mauritius. Élet és  Tudomány XXI. 1975-1980 p.

Probáld F. (1966): Mauritius. Föld és Ég I. 79-80 p.

Probáld F. - Hajdú J. (1967): Izrael és arab szomszédai. Természettudományi Közlöny 98, 102-108 p.

Probáld F. - Hajdú J. (1967): Körkép az Arab-félszigetről. Természettudományi Közlöny 98, 249-256 p.

Probáld F. - Máté S. (1967): Árnyék az Akropoliszon. Természettudományi Közlöny 98. 391-398 p.

Probáld F. (1967): Portugál Timor. Élet és Tudomány XXII. 732-737 p.

Probáld F. (1968): A megváltozott Afrika. Természet Világa 99. 70 p.

Probáld F. (1968): A Tátrai Nemzeti Park. Természet Világa 99. 85 p.

Probáld F. (1968): Észak-Írország. Élet és Tudomány XXIII. 1079-1084 p.

Probáld F. (1968): Az ementáli hazájában. Élet és Tudomány XXIII. 2470-2475 p.

Probáld F. (1968): A katinai földpiramisoknál. Föld és Ég IX. 56-57 p.

Probáld F. (1969): Lappok között jártam. Természet Világa 100, 5-10 p.

Probáld F. (1969): Nigéria. Természet Világa 100, 442-449 p.

Probáld F. (1970): Arhangelszk és Murmanszk. Természet Világa 101, 400-401 p.

Probáld F. (1970): Kína mezőgazdasága az új évtized küszöbén. Természet Világa 101,

539-544 p.

Probáld F. (1970): Finnországi képek I-II. Élet és Tudomány XXV. 695-700 és 741-747 p.

Probáld F. (1970): Plovdiv - a bolgár vásárváros. Élet és Tudomány XXV, 1688-1694 p.

Probáld F. (1970): Új közel-keleti olajállam: Maszkat és Oman. Föld és Ég V., 49-51 p.

Probáld F. (1970): A Sarkkörtől egy ugrásnyira. Fiúk Évkönyve 1970. 262-273 p. Móra Könyvkiadó.

Probáld F. (1970): A nemzeti parkok csodái. Fiúk Évkönyve 1970,97-102 p. Móra Könyvkiadó B/27. Probáld F. (1972): A megosztott smaragdsziget: Írország. Természet Világa 103, 104-108 p.

Probáld F. (1972): A pálmakertektől a fúrótornyokig. A változó világ - földrajzi olvasókönyv 102-106 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1972): Párizstól a Rajnáig. A változó világ - földrajzi olvasókönyv 119-124 p. Tankönyvkiadó

Probáld F. (1972): A Sarkkörön innen és túl. A változó világ - földrajzi olvasókönyv 167-172 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1973): Bahcsiszeráj. Természet Világa 104, 64-66 p.

Probáld F. (1973): Az óriás kaktuszok földjén. Természet Világa 104, 518-519 p.

Probáld F. (1973): Az "ezer tó" országa. Földrajzi olvasókönyv - Európa és a Szovjetunió (szerk.: Köves J.) 162-167 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1973): Uticélunk: Moszkva! Földrajzi olvasókönyv - Európa és a Szovjetunió (szerk.: Köves J.) 215-218 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1975): Portugália új korszak küszöbén. Természet Világa 106, 75-79 p.

Probáld F. (1975): Ciprus, a viszályok szigete. Természet Világa 106, 530-531 p.

Probáld F. (1975): Hőszigetjelenség. Magyarország XII. 17. 23 p.

Probáld F. - Kanyó A. (1976): A magányos cédrus országa: Libanon. Természet Világa 107, 488-493 p.

Probáld F. (1978): Ébredő ország Ázsiában: Afganisztán. Természet Világa 109. 322-325 p.

Probáld F. (1979): Szíria földrajza (In: Dallos A.: Szíria, 9-21 és 95-99 p.) Panoráma Külföldi Utikönyvek.

Probáld F. (1979): A légkör széndioxid-forgalma. Természet Világa 110, 212-215 p.

Probáld F. (1980): Városklíma és várostervezés. Természet Világa 111, 100-104 p.

Probáld F. (1983): Törökország gazdasági élete. In: Békés B. István: Törökország, 85-92 p. Medicina Kiadó

Probáld F. (1984): A mezőgazdasági potenciál eloszlása a Földön. Természet Világa 115, 347-349 p.

Probáld F. (1984): Szén-dioxid és éghajlat. Búvár XXXIX. 206-209 p.

Probáld F. (1984): Levél a földrajzoktatás helyzetéről. Természet Világa 115, 25 p.

Probáld F. (1985): Dánia vázlatos földrajza. In: Lindner László: Dánia 15-27 p. Medicina K., Panoráma.

Probáld F. (1985): Izrael mezőgazdasága.  Középiskolai   földrajzi  olvasókönyv,  126-132 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1985): Irak éléstára - Mezopotámia. Középiskolai földrajzi olvasókönyv 134-144 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1985): Földrajzi műveltségünk alapjairól. Magyar Nemzet XLVIII/76.

Probáld F. (1985): Kanada  gazdasági  élete  és  lakossága.  In:  Fehérdy I.  -  Dukay  Tóth A.: Kanada. 51-63 p. Medicina - Panoráma, Budapest.

Probáld F. (1986): Mexikóváros. Egy fejlődő metropolis ökológiai válsága. Természet Világa 117/6. 260-263 p.

Probáld F. (1986): Az ezer tó országában. In: Földrajzi olvasókönyv II. 3. átdolgozott kiadás 19-23 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1986): Uticélunk: Moszkva. In: Földrajzi olvasókönyv II. 3. átdolgozott kiadás 220-224 p. Tankönyvkiadó.

Probáld F. (1986): Jeruzsálem. Természet Világa 117/12. 559-561 p.

Probáld F. (1986): A baszkok és hazájuk. Mozgó Képek II. 11. sz.

Probáld F. (1987): Az elfogyó oxigén rémképe. Természet Világa 118. 5. sz. 186 p.

Probáld F. (1987): Elfogyaszthatjuk-e a légkör oxigénjét? Népszabadság, XLV. 241. sz.

Probáld F. (1993): Németország. Földrajzi ismertető. In: Szentirmai G.: Németország.13-14.p. Panoráma, Budapest

Probáld F. (1993): Az éghajlat fogalma és oktatása. Légkör XXXVII, különszám 20. p.

Probáld F. (1997): Hagyomány és jövő - a magyar földrajz a XXI. század küszöbén. Köznevelés 53./26. 15. p.

Probáld F. (1997): A hazai földrajztanítás a 21. század küszöbén. Budapesti Nevelő XXXIII./3. 98.-102. p.

Probáld F. (1999): Ezredvégi tallózás - avagy a tudatlanság határai. Légkör XLIV/2. 36. p.

Probáld F. (1999): Radó Sándor és a magyar földrajztudomány – különvélemény. Földrajzi Közlemények CXXIII.  233-234. p.

Probáld F. (2002): Búcsú a földrajztól. A földgömb XX/1, 4. p.

Probáld F. (2002): Rekviem kedvenc tantárgyamért. Mentor IV./1., 22. p.

 

Egyéb:

 

Magyar Nagylexikon (1992-2002 között kb. 60 ország-földrajzi címszó)

Lexikon der Geographie. Spectrum, Heidelberg 2001-2002: földrajztörténeti címszavak (Mo.)

Szegedi Nándor

Tudományos fokozat: kandidátus

Beosztás: nyug. egyetemi docens

Publikációs lista:

A+ = könyvek, értekezések, egyetemi tankönyvek, jegyzetek

A  = tudományos és szakfolyóiratokban megjelent dolgozatok, tanulmányok

B  = tudományos ismeretterjesztő cikkek

C  = külső megbízások, tudományos konferenciákon elhangzott előadások

1967

A+/1. Szegedi N.: Ausztria agrogeográfiája. Egyetemi doktori disszertáció. Kézirat. Budapest, 255 p

1968

B/1.  Szegedi N.: De miért kanyarog a Tisza? Élet és Tudomány XXIII.évf.22.sz.1011-1017p.

B/2.  Szegedi N.: A rábasömjéni hévízfeltárás. Élet és Tudomány XXIII. évf. 28. sz. 1298., 1326 p.

B/3.  Szegedi N.: Hogyan is keletkeznek a hullámok? Élet és Tudomány XXIII. évf. 30. sz. 1424-1428 p.

1969

A/2.  Szegedi N.: Ausztria mezõgazdasági földrajza. Földrajzi Közlemények. 4.sz. 341-357 p.

B/4.  Szegedi N. - Miholics J.: A Volga-delta. Élet és Tudomány XXIV. évf. 26. sz. 1222-1227 p.

1970

A+/3. Szegedi N. - Probáld F.: Afrika gazdaságföldrajza. Kari jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó 16 ív, 22 ábra.

1971

A/4.  Szegedi N. - Miholics J.: Az erdõknek, mint természeti erõforrásoknak földrajzi értékelése az Õrség és a Vendvidék példáján. Földrajzi Közlemények. 1971. 4. sz. 303-313 p.

A+/5. Szegedi N. - Probáld F.: Afrika regionális gazdaságföldrajza. Egységes jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó. 1971. 18,6 ív, 28 ábra

A/6.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: A társadalmi gazdasági átrétegzõdés menete Nyugat-Magyarországon. Acta Geographica. Centenáriumi évkönyv. Budapest, 81-107 p.

B/5.  Szegedi N.: Dél-afrikai Köztársaság. Élet és Tudomány évkönyve. Budapest, 268-295 p.

C/1.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: A bauxitbányászat, a timföldfeldolgozás és az alumíniumkohászat területi összefüggései a világgazdaságban. Tanulmány a Tatabányai Szénbányák Vállalat részére. 240 p. 10 ábra

C/2.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: A társadalmi-gazdasági átrétegzõdés menete két nyugat-magyarországi település - Õriszentpéter és Apátistvánfalva - fejlõdése tükrében. Centenáriumi ünnepségek. 1971. október.

1972

A+/7. Szegedi N. - Mérõ J. (szerk.): Változó világ. Földrajzi olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó. 30 ív.

A/8.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: A társadalmi foglalkozási átrétegzõdés menete két nyugat-magyarországi település - Õriszentpéter és Apátistvánfalva – fejlõdése tükrében. Földrajzi Értesítõ 2-3 sz. 237-245 p.

B/6.  Szegedi N.: Az arany- és gyémántbányák mélyén - a Dél-afrikai Köztársaság. In: Változó világ. Budapest, Tankönyvkiadó 81-89 p.

B/7.  Szegedi N.: "Afrika Texasa" - Líbia. Változó világ. Budapest, Tankönyvkiadó 74-80 p.

B/8.  Szegedi N.: Gejzírek, gleccserek és halászok szigete - Izland. Változó világ. Budapest, Tankönyvkiadó 173-180 p.

C/3.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: Az Õrség munkaerõgazdálkodási problémái. Tanulmány részlet Vas Megye Tanácsa VB megbízásából. 1,5 ív.

1973

A+/9. Szegedi N.: Európa I. (szerk.: Sárfalvi B.). Az európai tõkésországok gazdaságföldrajza. Egységes jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó 32,9 ív, 37 ábra. (Nagy-Britannia, Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, Svájc, Statisztikai összefoglaló c. fejezetek; össz. 10 ív).

A/10. Szegedi N. - Benedek E-né: A középiskolák hatékonysága a felsõoktatásra való elõkészítés tükrében. Tanulmányok és dokumentumok a magyar felsõoktatás struktúrájának vizsgálatához. Budapest, FPK. 8,6 ív, 18 térkép.

C/4.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: A bauxit komplex hasznosításának területi kérdései. A barnaszénre telepített energetikai rendszerek és az acélgyártás területi elhelyezkedése Földünkön. Tanulmány a Tatabányai Szénbányák Vállalat részére 190 p. 20 térkép.

1975

A+/11. Szegedi N.: Európa II. (szerk.: Sárfalvi B.). Az európai szocialista országok gazdaságföldrajza. Egységes jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó 29 ív, 28 ábra (Német Demokratikus Köztársaság, Berlin. Statisztikai összefoglaló c. fejezetek, 6 ív).

1976

A+/12. Szegedi N. (társszerzõkkel): Európa I-II. (szerk.: Marosi S. - Sárfalvi B.). Budapest, Gondolat Kiadó 108 ív.

A/13.  Szegedi N.: Svájc. In.: Európa I-II. (szerk.: Marosi S. - Sárfalvi B.). Budapest, Gondolat Kiadó 5-30 p.

A/14.  Szegedi N.: Német Szövetségi Köztársaság. In: Európa I-II. (szerk.: Marosi S. - Sárfalvi B.). Budapest,  Gondolat Kiadó 56-105 p.

A/15. Szegedi N.: Német Demokratikus Köztársaság. In.: Európa I-II. (szerk.: Marosi S. - Sárfalvi B.). Budapest, Gondolat Kiadó 105-145 p.

A/16.  Szegedi N.: A kettészakított metropolis - Berlin. In.: Európa I-II. (szerk.: Marosi S. - Sárfalvi B.). Budapest, Gondolat Kiadó 146-151 p.

B/9.    Szegedi N.: Merre tart Egyiptom? Természet Világa. 8.sz. 353-359 p.

1977

A+/17. Szegedi N. (társszerzõkkel): India. Nagyutikönyv. Medicina Könyvkiadó, Panoráma Szerkesztõsége. Budapest 32,8 ív.

B/10.  Szegedi N. - Pálfy J.: A folyónélküli ország - Líbia. Természet Világa 4.sz. 157-162 p.

 1978

A/18.  Szegedi N.: Regionális gazdaságföldrajzi gyakorlatok (szerk.: Nemes Nagy J.). Kari jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó, 19,6 ív, 23 ábra.

A+/19. Szegedi N. - Karceva V.: Regionális gazdaságföldrajzi olvasókönyv III. Egységes jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó 20,7 ív, 18 ábra.

A+/20. Szegedi N.: Felvételi Elõkészítõ Bizottság. Földrajzi tesztek, feladatok I. ELTE Sokszorosító Üzem. 4,5 ív.

B/11.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: Változások a nyugati végeken: az Õrség és a Vendvidék. Természet Világa 8. sz.

 1979

A+/21. Szegedi N.: Felvételi Elõkészítõ Bizottság. Földrajzi  Tesztek, feladatok II. ELTE Sokszorosító Üzem 5 ív.

A/22.  Szegedi N. - Nagy J-né: A felvételi vizsgák tapasztalatai az Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz-biológia és földtudományi szakán. Földrajztanítás 5.sz. 148-161 p.

A+/23. Szegedi N.: Felvételi Elõkészítõ bizottság. Földrajzi tesztek, feladatok III. ELTE Sokszorosító Üzem. 5,5 ív.

C/5.    Szegedi N. - Sárfalvi B.: Az általános iskolai hálózat helyzete. Tanulmány az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézete megbízásából 140 p.

 1980

A/24.  Szegedi N. - Sárfalvi B.: Changing Social Pattern of two West-Hungarian Settlements. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Geographica T. XII-XIV.pp.27-37.

A/25.  Szegedi N.: Elõ-India I. Az Indiai Köztársaság. Földrajzi Közlemények XXVIII. évf. 3.sz. 257-272 p.

 1981

A/26. Szegedi N.: Elõ-India II. Az indiai szubkontinens kisebb államai.Földrajzi Közlemények. XXIX.évf. 2. sz. 151-168 p.

B/12.  Szegedi N.: Pakisztán és Banglades. Természet Világa. 9. sz. 396-401 p.

 1982

B/13.  Szegedi N.: Ország Ceylon szigetén: Srí Lanka I. Föld és Ég. XVII.évf. 5.sz.146-149 p.

B/14.  Szegedi N.: Ország Ceylon szigetén: Srí Lanka II.Föld és Ég.XVII.évf. 6.sz. 182-186 p. 

 1983

A+/27. Szegedi N. - Probáld F.: Afrika és a Közel-Kelet gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv, Budapest, Tankönyvkiadó 24,5 ív, 80 ábra. (Nívó díj)

C/6.    Szegedi N.: Die sociale Umschichtungproze3 im Spiegel der Entwicklung zweier Westungarischer Siedlungen - Õriszentpéter und Apátistvánfalva. The first Croato-Hungarian Geographical colloquium Zágreb-Koprivnica-Osiek. Oct. 27-29.

 1984

A+/28. Szegedi N. - Probáld F. - Sárfalvi B.: Tõkés európa gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 34 ív, 90 ábra.

C/7.    Szegedi N. - Gáldi L.: Some Features of tourism in the Danube Bend. Magyar-Horvátföldrajzi kollokvium. Budapest-Visegrád. 1984. október.

 1985

A+/29. Szegedi N.: Dél-Ázsia gazdaságföldrajza. In.: Ázsia regionális gazdaságföldrajza. (szerk.: Dudás Gy.). Egyetemi jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó 33 ív, 85 ábra.

A/30.  Szegedi N.: Die Soziale Umschichtungproze3 im Spiegel der Entwicklung zweier Westungarischer Siedlungen - Apátistvánfalva und Õriszentpéter. Geographical papers. Zágreb. 119-131 p.

A+/31. Szegedi N. (társszerzõkkel): Középiskolai Földrajzi Olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 28 ív.

A/32.  Szegedi N. - Gáldi L.: Some Features of tourism in the Danube Bend. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Geographica T XVII-XIX. 203-224 p.

B/15.  Szegedi N.: Ahol Európa folyamóriása Földünk legnagyobb tavába ömlik: A Volga-delta. In: Középiskolai Földrajzi Olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 115-123 p.

B/16.  Szegedi N.: A Nílus és Egyiptom. In.: Középiskolai Földrajzi Olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 221-227 p.

B/17.  Szegedi N.: A faji megkülönböztetés az állami politika középpontjában: a Dél-afrikai Köztársaság. In.: Középiskolai Földrajzi Olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 232-239 p.

 1986

A+/33. Szegedi N. - Probáld F.: A világ fõvárosai. Szerkesztés. Budapest, Kossuth Könyvkiadó (Nívó díj)

A/34.  Szegedi N.: Nyugat- és Közép-Európa, Afrika, Dél-Ázsia és Latin-Amerika 62 fõvárosa (11 ív). In.: A világ fõvárosai. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

B/18.  Szegedi N.: Botswana - a Kalahári országa. Mozgó Képek. II. évf.8.sz. 1986.aug. 12 o.

C/8.    Szegedi N.: Die Walder als Naturressourcen. Eine geographische Bewertung am Beispiel der Õrség und des Vendvidék. Horvát-magyar földrajzi kollokvium. Zágráb-Mali Losinj. 1986. október 1-5.

 1987

A+/35. Szegedi N. - Mészáros R. - Probáld F. - Sárfalvi B.: Amerika gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 29,9 ív, 98 ábra. (Nívó díj).

 1988

A+/36. Szegedi N. (társszerzõkkel): Ázsia és Óceánia gazdaságföldrajza (szerk.: Sárfalvi B.). Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 32 ív, 102 ábra.

 1989

A+/37. Szegedi N. - Probáld F.: Afrika és a Közel-Kelet gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó 272 p.

A+/38. Szegedi N. - Probáld F. - Sárfalvi B.: Tõkés Európa gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó 365 p.

 1990

A+/39. Szegedi N. (társszerzõkkel): Ázsia és Óceánia gazdaságföldrajza (szerk.: Sárfalvi B.). Egyetemi tankönyv. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó, 32 ív, 102 ábra.

A+/40. Szegedi N. (szerk.): A világ országai. Budapest, Kossuth Könyvkiadó 70 ív.

A/41.  Szegedi N.: Afrika, Latin-Amerika, Dél-Ázsia, Nyugat- és Közép-Európa 70 állama. In.: A világ országai (szerk.:Szegedi N.).Budapest, Kossuth Könyvkiadó

 1991

A+/42. Szegedi N. - Probáld F. (szerk.): A világ fõvárosai. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Kossuth Könyvkiadó 45,4 ív.

A+/43. Szegedi N.: Földrajz az általános iskolák 8. osztálya számára. 7. átdolgozott kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 200 p.

A+/44. Szegedi N.: Földrajz az általános iskolák 7. osztálya számára. 8. átdolgozott kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 176 p.

A+/45. Szegedi N.: Földrajzi munkafüzet az általános iskolák 7. osztálya számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 6,44 ív

A+/46. Szegedi N.: Névanyag a világ országainak regionális gazdaságföldrajzához. ELTE Sokszorosítóüzem, 56 p.

A+/47. Szegedi N.: India: népességnövekedés és élelmezési kérdés. In: Fejezetek napjaink gazdaságföldrajzából. Pannon Kiadó, Gyõr, 92-117 p.

 1992

A+/48. Benedekné - Karceva - Probáld - Sárfalvi - Szegedi: Ázsia gazdaságföldrajza. 2. átdolgozott kiadás. Egyetemi és fõiskolai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 304 p.

B/18. Szegedi N.: Nyersvas és acél. Változatok az ipartelepítésre. Élet és Tudomány. 1992. 19.sz. 586-588.p.

A+/49. Szegedi N.: Földrajz az általános iskolák 7. osztálya számára.  9. átdolgozott kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 189 p.

A+/50. Szegedi N.: Földrajz az általános iskolák 8. osztálya számára. 8. átdolgozott kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 210 p.

 1993

 B/19. Szegedi N.: A Ruhr-vidék I. Élet és Tudomány. 1993. 19.sz. 56.p.

 B/20. Szegedi N.: A Ruhr-vidék II. Élet és Tudomány. 1993. 20.sz. 67-68.p.

A+/51. Szegedi N. (társszerzõkkel): Magyar Nagylexikon l. kötet (A-ANC). Akadémiai Kiadó,         Budapest, 1993. 75,6 ív

 1994

 A+/52. Szegedi N.: Officina Egyetemes Lexikon (szerk.). Officina Nova Kiadó, Budapest, 1994. 121,6 ív

A+/53. Szegedi N. (társszerzõkkel): Magyar Nagylexikon 2. kötet (ANC-BAH). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 74,5 ív.

A+/54. Bernek - Hajdú-Moharos - Probáld - Sárfalvi - Szegedi: Európa regionális földrajza (szerk.: Probáld F.). Egyetemi és fõiskolai tankönyv. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1994, 44,7 ív

 1995

A/55. Szegedi N.: Maximalista tankönyv? Földrajztanítás, XXXIII. évf. 3-4.sz. 45-47 p.

A+/56. Szegedi N. (társszerzõkkel): Magyar Nagylexikon 3. kötet (BAH-BIJ). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 75,6 ív.

A+/57 Szegedi N. (társszerzõkkel): Magyar Nagylexikon 4. kötet (BIJ-   ). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 74 ív.

A+/58 Szegedi N.: Németország gazdasági nagykörzetei. In: Pro Geographia Humana (szerk.:            Probáld F.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 1995, 60-76 p.

 1996

A+/59. Szegedi N. (szerk.): Földrajz, felvételi és érettségi feladatgyûjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 22,5 ív.

A+/60. Gábris - Nemerkényi - Probáld (szerk.) - Szegedi: Afrika regionális földrajza. Egyetemi és fõiskolai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 420 p.

A+/61. Bernek Á. - Izsák É. - Nemes Nagy J. - Szegedi G. - Szegedi N.: Európa: országok és régiók. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék. Regionális Tanulmá-yok 3. pp. 4-11.

Kiss János Péter

Tudományos fokozat:

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Szobaszám: 1.418

Telefonszám: 1753

E-mail

Munkahely: MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport

Publikációs lista:

Megjelent publikációk száma összesen: 30 (ebből 23 önálló, 7 társszerzővel)

Ebből:  külföldön, idegen nyelvű referált folyóiratban: 2

            külföldön, konferenciakötetben: 2

            hazai tanulmánykötetben, idegen nyelven: 2

            hazai folyóiratban: 13

            hazai könyvfejezetként: 4

            hazai tanulmánykötetben: 4

            hazai konferenciakötetben: 3

Publikációk a megjelenés időrendjében:

1. Kiss János: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közúthálózatának fejlesztési programja (1991-2000). In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1994/1. 47-58. old.

2. Kiss János: Settlement as social issue. In: Human settlements of the future and the youth. Supplement to the National Report of Hungary for the Habitat II. Conference to be held in Istanbul, 3-14 June, 1996. 51. old.

3. Kiss János: Az alföldi város és a külterületi népesség. (Könyvismertetés.) In: Comitatus 1996 szeptember. 79-80. old.

4. Kiss János - Bajmócy Péter: Egyetemi hallgatók mentális térképei Magyarországról. In: Tér és Társadalom 1996/2-3. 55-68. old.

5. Kiss János: A hazai területfejlesztési gyakorlat néhány kulcsproblémájáról. In: Tér és Társadalom 1997/3. 73-78. old.

6. Kiss János: A berettyóújfalui kistérség területi kapcsolatrendszere. In: Comitatus 1998. február. 51-61. old.

7. Kiss János: Az ágazati gazdaságszerkezet szerepe a regionális differenciálódásban. In: Tér és Társadalom 1998/1-2. 138-162. old.

8. Kiss János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. In: Politikatudományi Szemle 1998/2. 27-60. old.

9. Bajmócy Péter - Kiss János: Megyék, régiók és központjaik – modellek tükrében. In: Tér és Társadalom 1999/1–2. 31–51. old.

10. Kiss János: Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban. (Könyvismertetés.) In: Comitatus 1999. október. 61-63. old.

11. Kiss János: Az alföldi gazdaság: a kilábalás feltételei és lehetséges irányai. In: Baukó T. (szerk.): Az Alföld a XXI. század küszöbén. Békéscsaba. Nagyalföld Alapítvány. 1999. 63–69. old.

12. Kiss János: A város-vidék peremzóna személyközlekedésének átalakulási folyamatai az Alföld négy megyeszékhelyén. In: Alföldi Tanulmányok 1998/99. 112–130. old.

13. Bajmócy Péter - Kiss János: Megyerendszerünk néhány sajátossága modellek tükrében. In: Pap Norbert – Tóth József. (szerk.): Első magyar politikai földrajzi konferenciaVáltozó világ, átalakuló politikai földrajz. JPTE TTK Földrajzi Intézete, Pécs 1999. 89-95. old.

14. Kiss János Péter: Illúziók nélkül – A határátkelőhelyek szerepe a határmenti kapcsolatok alakulásában az ukrán, a román és a jugoszláv határszakaszon az 1990-es években. In: Tér és Társadalom 2000/1. 179-192. old.

15. Kiss János Péter: A határátkelők szerepe a határmenti kapcsolatokban az Alföldön. In: Szónokyné Ancsin G (szerk.): Határok és régiók. Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged 1999. november 29–30. JATEPRESS, Szeged, 2000. 133-142. old.

16. Kiss János Péter: Dinamika az elmaradottságban? Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza fejlődése az 1990-es években. In.: Maarten Keune–Nemes Nagy József (szerk.): Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben. (Regionális tudományi tanulmányok 5.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, 2001. 125-149. old.

17. János Péter Kiss: Dynamism in backwardness? Szabolcs-Szatmár-Bereg county and Nyíregyháza in the 1990s. In: Maarten Keune–József Nemes Nagy (eds): Local development, institutions and conflicts in post-socialist Hungary. International Labour Office, Budapest, 2001. 170-201. old.

18. Kiss János Péter–Bajmócy Péter: Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön. In: Tér és Társadalom, 2001/1. 65-89. old.

19. János Péter Kiss: Industrial Mass-Production and Regional Differentiation in Hungary. In: European Urban and Regional Studies 2001/4. 321-328. old.

20. Kiss János Péter: A NUTS-II régiók területfejlesztési tervezésének metodikája és problémái a Dél-Alföldi Régiófejlesztési koncepciója példáján. In: Régiófejlesztés és regionális kutatás. Szerk.: Szász Alpár Z., Varga Z. Cluj-Napoca: Gewalt, 2001. 119-133. p.

21. Kiss János Péter: Metodica şi problematica conceperii planurilor de dezvoltare regională pentru regiunile NUTS II. In: Szász Alpár Zoltán – Varga Zoltán (editori): Dezvoltare şi cercetare regională. Cluj-Napoca: Gewalt, 2001. 120-135. p.

22. Kiss János Péter: Az "elérhetőség" és a közlekedés szerepe az alföldi települések fejlődésében. In: Csatári Bálint–Timár Judit (szerk.): Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 2002. 78-105. p.

23. Kiss János Péter: A régió-szerveződés objektív adottságai az Alföldön. In: Comitatus 2003. április. 21-64. old.

24. Kiss János Péter: Az alföldi városok fejlődésének adottságai az 1990-es évek új feltételrendszerében. In: Timár Judit – Velkey Gábor (szerk.): Várossiker alföldi nézőpontból. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, Békéscsaba–Budapest 2003. 39-54. old.

25. Nagy Erika – Nagy Gábor – Kiss János Péter: Szeged: Kihasználatlan tartalékok és részsikerek. In: Timár Judit – Velkey Gábor (szerk.): Várossiker alföldi nézőpontból. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, Békéscsaba–Budapest 2003. 120-162. old.

26. Kiss János Péter: A kistérségek 2000. évi GDP-jének becslése. In: Nemes Nagy József (szerk.): Kistérségi mozaik. (Regionális tudományi tanulmányok 8.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 2003. 39-54. old.

27. Jakobi Ákos – Kiss János Péter: A lakossági jövedelmek kistérségi becslése. In: Nemes Nagy József (szerk.): Kistérségi mozaik. (Regionális tudományi tanulmányok 8.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 2003. 55-86. old.

28. Kiss János Péter: Az Alföld fejlődési esélyeiről – egy évtized kutatásai tükrében. In: Nemes Nagy József (szerk.): Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon. (Regionális tudományi tanulmányok 9.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 2004. 91-106. old.

29. Maarten Keune with János Péter Kiss and András Tóth: Innovation, actors and institutions: change and continuity in local development policy in two Hungarian regions. International Journal of Urban and Regional Research 2004/3. 601-615. old.

30. Kiss János Péter: Népszámlálások. A KSH T-STAR adatbázisa és településazonosító rendszere. A településkód és a KSH területi számjelrendszere. A mentális térkép. A Pearson-féle lineáris korrelációs együttható, számítási lépései, értelmezése. In: Nemes Nagy József (szerk.): Regionális elemzési módszerek. (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 2005 (megjelenés alatt). (A szerző nevével jelölt, önálló fejezetek, illetve alfejezetek.)

31. Kiss János Péter – Lőcsei Hajnalka: Kistérségtípusok a Tisza mentén. In: Nemes Nagy József (szerk.): Régiók távolról és közelről. (Regionális Tudományi Tanulmányok 12.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. 2005. 83-142. old.

Kiss János Péter – Lőcsei Hajnalka: A sor végén: a bodrogközi kistérség. (Közlésre elfogadva a Falu Város Régió c. folyóirat 2006/2. számába)

Kiss János Péter – Mattányi Zsolt: Stroke-ellátó központok és körzeteik optimalizálása a legrövidebb eljutási idő alapján. A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése, Sopron, 2005 november 25-26. (Konferencia-előadás és konferencia-kötet CD-n, közlésre elfogadva)

Pál Viktor – Kiss János Péter – Tipei, Adina: A Survey of Regional Differences in Health conditions of Hungarian Patients on the Basis of Hospital Admissions. (Közlésre elfogadva a Magyar Epidemiológia 2006 évi évfolyamába)

Kusztor Adél

Tudományos fokozat:

Beosztás: PhD. hallgató

Szobaszám: 1.305

Telefonszám: 1738

E-mail   E-mail2

Publikációs lista:

(2005) Regionális tudományi kislexikon (társszerző) In: Nemes Nagy J. (szerk.) Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp. 259-284.

(2004) Kistérségek, regionális fejlődési pályák (recenzió). Comitatus, 2004 október

Nikitscher Péter

Tudományos fokozat:

Beosztás: PhD. hallgató

Szobaszám: 1-308

Telefonszám: 1741

E-mail

Publikációs lista:

Nikitscher Péter (2004): Paradigmaváltás a Kulturális földrajzban. Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. országos konferenciája. Konferencia kiadvány, CD-ROM. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged.

Nikitscher Péter (2006): Kulturelle Kreativität und Divesität in Budapest. In: Deben, L and Bontje, M. (Ed.): Creativity & diversity. Key challenges to the 21st-century city. Het Spinhuis, Amsterdam.

Nikitscher Péter (2006): Kultur als Cityfunktion in Budapest. (Megjelenés alatt)

Izsák Éva – Nikitscher Péter (2006): Die Räumliche Struktur der Regierungsfunktionen in der Budapester City 1872 – 2005 (Megjelenés alatt)

Nikitscher Péter (2004): Kulturális antropológiai esettanulmány a budapesti bahá’í közösség életéről. In: A. Gergely A. – Papp R. (Szerk.): Kisebbség és kultúra. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, Budapest, pp. 249 – 273..

Recenziók

Letenyei László (2005): Településkutatás. (Megjelenés alatt)

Konferencia előadások

2004: Paradigmaváltás a kulturális földrajzban. Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. országos konferenciája. Szeged 2004. szeptember 2-5.

2005: Kulturelle Kreativität und Divesität in Budapest. Creativity and Diversity – Key Chellenges to the 21st Century City – 11th Berlin – Amstredam Conference. Amsterdam, 3-5 march 2005.

2005: Budapest kulturális térszerkezetének változása a rendszervált(oz)ástól napjainkig. Várostérségek – Versenyképesség és Társadalmi Kohézió Magyarországon és az Európai Integráció. Tudományos Konferencia. MTA Településtudományi Bizottság, MTA földrajzi. (Társadalomföldrajzi) Tudományos Bizottság, MTA regionális Tudományos Bizottság 2005. szeptember 15-16.

Szalkai Gábor

Tudományos fokozat:

Beosztás: PhD. hallgató

Szobaszám: 1.412

Telefonszám: 1746

E-mail

Publikációs lista:

Szakmai folyóiratok:

Szalkai Gábor et alt. (1999) : Törökbálint, (In: Kovács Zoltán (szerk.) : A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban), Földrajzi Értesítő, 1999/1-2, 121-123. o.

Szalkai Gábor (2000) : A „Nyugat-Kelet” fejlettségi lejtő az alpi országokban és Magyarországon, COMITATUS, 2000/1-2, 134-140. o.

Szalkai Gábor (2001) : Elérhetőségi vizsgálatok Magyarországon, Falu-Város-Régió, 2001/10, 5-13. o.

Szalkai Gábor (2003) : A közúti térszerkezet és a hálózatfejlesztés vizsgálata Romániában, Falu-Város-Régió,  2003/8, 19-24. o.

Szalkai Gábor (2003) : A Talentis programról, Falu-Város-Régió, 2003/10, 25-26. o.

Szalkai Gábor (2004) : Indul a PEA-projektek kidolgozása, Falu-Város-Régió, 2004/1-2, 64-67. o.

A Falu-Város-Régióban megjelent cikkek a http://www.terport.hu/fvr/ honlapról érhetők el.

Könyvfejezetek:

Szalkai Gábor (2005) : Hálózati hányados, (In: Nemes Nagy József (szerk.): Regionális elemzés módszerek - Regionális Tudományi Tanulmányok 11.), 229-237. o, ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest

Konferenciakötetek:

Szalkai Gábor (2003): Erreichbarkeitsuntersuchungen am Beispiel Ungarns (Elérhetőségi vizsgálatok Magyarországon), (In: Jakobi Ákos (szerk.) : Frontiers of Geography), 133-146. o., Budapest – Heidelberg, ELTE TTK

Szalkai Gábor (2004) : A közlekedési hálózatok fejlesztésének hatása az elérhetőség változására, (In: II. Magyar Földrajzi Konferencia 2004, CD ROM) 14 o., Szeged, SZTE TTK

Egyéb:

Szalkai Gábor (1998) : Magyarország földrajzi helyzete – A földrajz magyarországi helyzete,  TÉR - Földrajz és kultúra, 1998/2, 11-12. o.

Szalkai Gábor (2001) : A hálózati fekvés modellezése, (In: Az elérhetőség és a regionális tagoltság összefüggései), Terra  Studio Kft. - ELTE (kutatási jelentés), 39-48. o., Budapest

Tagai Gergely

Tudományos fokozat:

Beosztás: PhD. hallgató

Szobaszám: 1.410

Telefonszám: 1744

E-mail

 

Publikációs lista:

(2004) Kelet-Közép-Európa gazdasági és népességi potenciáltere. MTA-KTI Műhelytanulmányok 26.

(2005) Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai. (recenzió) Comitatus, XV/5. (május), pp. 78-80.

(2005) Regionális tudományi kislexikon 12 szócikk. (társszerző) In: Nemes Nagy J. (szerk.) Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Bp. pp. 259-284.

(2005) Faragó László: A jövőalkotás társadalomtechnikája. (recenzió) Falu Város Régió, 2005/3-4, pp. 114-115.

Czirfusz Márton

Beosztás: PhD-hallgató
Szobaszám: 1.411
Telefonszám: 1745
 E-mail:
 
Publikációs lista:
 
Szakmai folyóiratok:
 
CZIRFUSZ Márton (2008) Peter Haggett: Geográfia. Globális szintézis. (recenzió). Korall. 31. 4 o. (kézirat elfogadva)
CZIRFUSZ Márton (2007) Struktúrák regionális egyenlőtlenségei. Tér és Társadalom. 1. 69–83. o.
BARTA Györgyi – CZIRFUSZ Márton – KUKELY György (2006) A város és gazdasága. In: GYŐRI Róbert – HAJDÚ Zoltán (szerk.) Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 25–41. o.
Györgyi BARTA (ed. 2006) Hungary – The new border of the European Union. Discussion Papers of the CRS HAS. 54. (a kutatócsoport tagja, közreműködő)
Györgyi BARTA – Pál BELUSZKY – Márton CZIRFUSZ – Róbert GYŐRI – György KUKELY (2006) Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. Discussion Papers of the CRS HAS. 51.
CZIRFUSZ Márton (2004) A budapesti rozsdaövezet és átalakulása. Régi-új Magyar Építőművészet, Utóirat–Post Scriptum melléklet. 19. 4–11. o.
 
Konferenciakötetek:
 
CZIRFUSZ Márton (2008) Dunaújváros és Eisenhüttenstadt: két szocialista város és gazdasága. In: ADSUMUS VI. Tanulmányok a VIII. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest. 13 o. (kézirat elfogadva)
CZIRFUSZ Márton (2006) A fejlettség regionális egyenlőtlenségei Oroszországban. In: ADSUMUS IV. Tanulmányok a VI. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest. 119–136. o.
CZIRFUSZ Márton (2005) A szepességi szászok a dualizmus korában. In: ADSUMUS III. Tanulmányok az V. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest. 109–119. o.