ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
REGIONÁLIS  TUDOMÁNYI
 TANSZÉK
 
1117 Budapest  Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb) I. emelet 308.
Telefon: 2090-555/8015 Fax: 2090-555/8016
Tanszékvezető: Nemes Nagy József  DSc egyetemi tanár
 
 
Szakmai életrajz, oktatás, kutatás
 

          Nemes Nagy József egytemi tanár

Nemes-Nagy József

Tudományos fokozat: az MTA doktora
Beosztás: tszv, egyetemi tanár, dékánhelyettes
Szobaszám: 1-307
Telefonszám: 2090-555/1740
E-mail
 
Szakmai életrajz:
 
Iskolák, képzettség:
Középiskola:               1962-66, Bp., Radnóti M. Gimnázium
Felsőoktatás:              1966-71, ELTE TTK matematika-földrajz szak
Tud. fokozatok:           1973, természettudományi doktor (ELTE)
                                   1980, a földrajztudomány kandidátusa
                                   1998, az MTA doktora
                                   2000, habilitáció (ELTE)
 
Munkahelyek:
2005                      ELTE TTK dékánhelyettese
2001                      ELTE, egyetemi tanár
1999–2005            ELTE Földrajz Tanszékcsoport-vezető
1994-                     ELTE Regionális Földrajzi T., tanszékvezető
1981-1994             OT Tervgazdasági Intézet és jogutódai
1978-81                                   Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont
1971-78                ELTE Regionális Földrajzi Tanszék., ELTE KISZ Bizottság
 
Tudományos szervezeti tagság:
2002-             Magyar Regionális Tudományi Társaság, alapító tag
1986-             MTA Regionális Tudományos Bizottság, alapító tag,
 
Nyelvismeret:
orosz (középfok), angol, német
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Egyetemi oktató munkát (gyakorlatvezetés, előadások) 1971-83 között az ELTE földrajz tanárképzésben végzett. A Regionális Földrajzi Tanszékre visszakerülve 1994 óta ismét bekapcsolódott az egyetemi oktatómunkába, egyike volt a geográfus képzés terület-és településfejlesztési szakiránya kialakítóinak. Ugyanezen évben tanszékvezetővé választották, amely tisztséget ma is betölti Két periódusban a Földrajz Tanszékcsoport vezetőjeként dolgozott Az ELTE TTK Doktori Iskola Földrajz-Földtudományi Program alapító tagja, a Regionális tudomány - Területfejlesztés témacsoport vezetője. Az országos szakterületi előkészítő bizottság tagjaként részt vett a földrajz alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) szakalapítási és szakindítási munkáiban, egyetemi szakfelelős, a geográfus záróvizsga bizottság elnöke. 2005 óta a kar egyik dékánhelyettese, a Kari Doktori Tanács és a Kari Habilitációs Bizottság elnöke.
 
A graduális és doktori képzésben oktatott tárgyak:
 
Regionális tudomány (főkollégium és kapcsolódó társadalmi térelméleti és módszertani kurzusok)
Területfejlesztés
Regionális elemzési módszerek (doktori iskolai kurzus)
Speciális kollégiumok
 
Kutatási terület:
 
Kutatásai elsődlegesen a regionális gazdasági fejlődés elméleti és empirikus vizsgálatához, a regionális politika, a területfejlesztés folyamatainak elemzéséhez, valamint a területi elemzések kvantitatív módszertanának témaköréhez kapcsolódnak. Szakmai érdeklődése - földrajzi és matematikai alapképzettsége - bázisán fokozatosan fordult a társadalom térbeli-területi kutatásának regionális tudományi szemlélete felé. E témakörben nyújtott be értekezést az MTA Doktora címre, amelyet 1998-ban nyert el. Kandidátusi és doktori értekezései könyvként megjelentek. A regionális tudomány társadalmi térelméleti kérdéseinek kutatását támogató fórumként 1995 óta szerkeszti a Regionális Tudományi Tanulmányok c. tanszéki periodikát. OTKA-kutatás és MM K+F pályázat keretében foglalkozott a gazdasági regionalizmus elméletének és európai megjelenési formáinak vizsgálatával. NKFP-kutatás keretében, konzorciumi tagként “A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben” c. kutatás egyik altémájának vezette. 1998-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2003 óta vezeti az MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoportot. Opponensként illetve bíráló bizottsági tagként több mint harminc akadémiai doktori, kandidátusi, PhD és habilitációs minősítési eljárásban vett részt, Létrejötte (1991) óta tagja "Comitatus" szerkesztő bizottságának. Tudományos és oktatói munkája elismeréseként 1994-ben Pro Regió Díjban részesült.
 
A kilencvenes években nemzetközi együttműködésben részt vett a leuveni illetve a heidelbergi egyetem által koordinált ACE-PHARE kutatási programokban, amelyek a kelet-közép-európai térség regionális fejlődését vizsgálták. Az UNDP-ILO egyik nemzetközi regionális kutatási projektjének volt 1999-2000 között nemzeti koordinátora. A Regionális Földrajzi Tanszék 1994-99 között részese volt a felsőfokú geográfus és regionalista képzés fejlesztését célzó, egyetemközi együttműködésben zajló két TEMPUS programnak. E program keretében 1997-ben illetve 1999-ben két hat-hat hetes londoni (LSE) illetve groningeni (RUG) ösztöndíjas tanulmányúton vett részt. Az 1999/2000 tanév óta vendégoktatóként minden tanévben a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem földrajz szakán ad elő, szerkesztőségi tagja az ott kiadott „Romanian Review of Regional Science” c. folyóiratnak.
 

         

Bottlik Zsolt

 
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szobaszám: 1.310
Telefonszám: 2090-555/1742
E-mail
 
Szakmai életrajz:
 
1966-ban születtem Budapesten.
Általános iskolai tanulmányaimat Egerben és Budapesten végeztem.
1985-ben érettségiztem a budapesti Steinmetz Miklós Gimnáziumban.
Ezt követően Miskolc helyőrségben teljesítettem katonai szolgálatomat.
1990-től egyidejűleg a Hunyadi Mátyás - ill. a Kürt gimnáziumokban; tanár
(1990-93-ig orosz nyelvet, 1991-től földrajzot, 1995-től történelmet, mind a négy évfolyamon.)
1998-tól- a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, fiatal kutató
2002 től a SZÁM-TÉR-KÉP Bt., projektmenedzser
2003-tól- a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, tudományos munkatárs
2004-től ELTE Regionális földrajzi tanszék, egyetemi adjunktus
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság
 
Nyelvismeret:
német, orosz
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Európa regionális földrajza
Etnikumok és vallások földrajza
 
Kutatási terület:
etnikai földrajz
regionális különbségek etnikai háttere Kelet és délkelet Európában
 

         

Izsák Éva

Tudományos fokozat: habilitált doktor
Beosztás: egyetemi docens
Szobaszám: 1.306
Telefonszám: 2090-555/1739
E-mail
 
Szakmai életrajz:
 
Tanulmányok:
1987-1992      ELTE TTK biológia-földrajz szak
1992-1995      ELTE BTK szociológia szak
1993-1996      ELTE TTK Doktori Iskola földrajz/földtudományi program
 
Szakképzettség:
1992.   okleveles biológia-földrajz szakos középiskolai tanár
1996.   okleveles szociológus
 
Tudományos fokozat:
1998: PhD (földrajztudomány)
2008: habilitáció ELTE
 
Munkahelyek:
1992-1993: Budapest, VII. ker. Polgármesteri Hivatal - szakreferens
1993-1996: ELTE TTK Doktori Iskola - PhD ösztöndíjas
1996-1999: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék - egyetemi tanársegéd
2000-2005: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék – egyetemi adjunktus
2005-től:    ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék – egyetemi docens
 
Tudományos szervezeti tagság:
1990 - Magyar Földrajzi Társaság
1995 - Magyar Szociológiai Társaság
2002 – Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
Tisztségek:
1999-  MTA Regionális Tudományos Bizottság - titkár
2000 - MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Oktatási - Képzési Albizottság - tag
1999 - HUNGEO Tudományos Oktatási Program - vezetőségi tag
2001-  MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasok Akadémiai Klubja - elnök
 
Nyelvismeret:
német   'C' típusú  középfokú állami nyelvvizsga
orosz    alapfokú állami nyelvvizsga
angol    haladó szint
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Politikai földrajz – előadás
Környezetvédelem – előadás
Regionális földrajz – előadás
Településszociológia – előadás
Városi és rurális terek – gyakorlat
Közigazgatás – gyakorlat
Település és társadalom – gyakorlat
Posztgraduális (PhD) képzésben:
Intraurbán terek
A társadalmi környezet hatása a városfejlődésre
 
Kutatási terület:
 
Társadalomföldrajz, Településszociológia
 

          Jakobi Ákos egyetemi tanársegéd

Jakobi Ákos

Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szobaszám: 1.410
Telefonszám: 2090-555/1744
E-mail
 
Szakmai életrajz:
 
2004 –             Térinformatikai szakmérnöki posztgraduális képzés
            (UNIGIS, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár)
2001 –             egyetemi tanársegéd (ELTE TTK Regonális Földrajzi Tanszék)
1999 –             Doktori iskolai tanulmányok (PhD.)
(ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola, Budapest)
1999                Fiatal térségfejlesztői szakértői képzés
                        (PHARE Területfejlesztési Programirányító Iroda)
1994 – 1999    Terület- és településfejlesztő szakképesítésű geográfus diploma
                        (ELTE TTK)
1993 – 1994    Tanulmányok a térképész szakon
                        (ELTE TTK)
 
Tudományos szervezeti tagság:
 
Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete
HUNAGI Hungarian Association for Geo-Information
Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
Nyelvismeret:
angol, német
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Alkalmazott számítástechnika I-III.
Többváltozós statisztikai módszerek
Informatika a földrajzoktatásban
Regionális modellek
Számítógépes társadalomföldrajzi térképezés
Területi információs rendszerek
Regionális elemzési módszerek
 
Kutatási terület:
 
hagyományos és új területi egyenlőtlenségi tényezők
az információs társadalom területi kutatása
társadalomföldrajzi térinformatika
regionális elemzési módszerek
  

        

    

Lőcsei Hajnalka

Tudományos fokozat:
Beosztás: egyetemi tanársegéd
Szobaszám: 1.305
Telefonszám: 2090-555/1738
 
E-mail
 
Szakmai életrajz:
2004    egyetemi tanársegéd, ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
2002    PhD tanulmányok kezdete
2002 - 2007    ELTE TTK Budapest, geográfus szak, terület- és településfejlesztés szakirány, német szakfordító
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Regionális Tudományi Társaság
Nyelvismeret:
angol, német
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Általános és területi statisztika
Táblázatkezelés
Területi egyenlőtlenségi mutatók
Földrajzi összefüggés-elemzések
 
Kutatási terület:
 
Centrum-periféria relációk
Területi folyamatok Magyarországon
        

Szabó Pál

Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szobaszám: 1-412
Telefonszám: 2090-555/1746
E-mail
 
Szakmai életrajz:
 
1998 terület- és településfejlesztési szakképesítésű geográfus, földrajztanár (egyetemi diploma, ELTE TTK)
2001 egyetemei tanársegéd ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék,
2006 PhD fokozat megszerzése ("Régió és térszerkezet az Európai Umióban")
2007 egyetemi adjunktus ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
 
Tudományos szervezeti tagság:
Regionális Tudományi Társaság
Magyar Földrajzi Társaság
 
Nyelvismeret:
angol középfokú, német alapfokú
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Matematika módszerek a földrajzban
Az Európai Unió
Európa regionális társadalomföldrajza
Európán kívüli világ regionális társadalomföldrajza
Európai regionális politikák
Regionális elemzési módszerek
Regionális tudomány
Régiókutatás-régiófejlesztés
 
Kutatási terület:
 
Regionális társadalomföldrajz
Regionális politika
Regionális tudomány
 

          Szalkai Gábor

Szalkai Gábor

Tudományos fokozat: Ph.D.
Beosztás: egyetemi adjunktus
Szobaszám: 1.412
Telefonszám: 2090-555/1746
 
E-mail
 
Szakmai életrajz:
2008 –           egyetemi adjunktus, ELTE TTK, Regionális Tudományi Tanszék
2005 – 2008  PhD. hallgató, ELTE TTK, Regionális Földrajzi Tanszék
2003              Állami Eötvös Ösztöndíj, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2001 – 2004   PhD. hallgató, Universität Osnabrück
2000 – 2001   DAAD ösztöndíj, Universität Osnabrück
2000               ELTE TTK, geográfus (terület- és településfejlesztés szakirány) – német nyelvi szakfordító
2000                OMAA ösztöndíj, Universität Klagenfurt
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
Nyelvismeret:
német, angol
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Infrastruktúra
Számítógépes térképezés
Területi egyenlőtlenségi mutatók
stb.

Kutatási terület:

Elérhetőségi modellezés
Közúti forgalomszámlálások
Történeti közlekedésföldrajz

Kőszegi Margit

Beosztás: egyetemi tanársegéd
Szobaszám: 1.411
Telefonszám: 372-2500/1745
E-mail

 

Végzettség:
1999-2003 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Földrajz – Földrajz-történelem szakos tanár
2003-2005 ELTE Bölcsészettudományi Kar – Történelem szakos tanár
2005-2008 ELTE Természettudományi Kar – Földrajz szakos tanár
2008-         ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Munkahelyek:
2003-2009 Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola
2010-         ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság
Nyelvismeret:
angol, bolgár
 
Oktatási tevékenység:
Európán kívüli országok társadalomföldrajza
A régiókutatás alapjai
 
Kutatási terület:
Etnikai földrajz
A Balkán etnikai földrajzi vizsgálata
Bulgária etnikai térszerkezetének változásai

      

Uzzoli Annamária

Tudományos fokozat: Ph.D.
Beosztás: tudományos munkatárs
Szobaszám: 1. 305
Telefonszám: 2090-555/1738
E-mail
Honlap: http://uzzoli.tvn.hu/
 
Szakmai életrajz:
 
földrajztanári egy. dipl. (1999)
Ph.D. (2004) tézisek
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság
Földrajztanárok Egylete
 
Nyelvismeret:
angol, olasz
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Informatikai módszerek a földrajz oktatásában
Területi egyenlőtlenségek az egészségügyben
 
Kutatási terület:
egészségföldrajz

         

Agg Zoltán

Tudományos fokozat:
Beosztás: megbízott előadó
Szobaszám: TGF vendégelőadói szoba
Telefonszám: 88-579-563, 30-247-8352
E-mail
Munkahely: Veszprém Megyei Önkormányzat, Közigazgatási és Informatikai Iroda (KISZI), Comitatus szerkesztőség és kiadóhivatal
 
Szakmai életrajz:
 
2005- Pannon Egyetem, Veszprém – óraadó, nemzetközi kieg. szak levelező tagozat (európai közigazgatás)
2005- PhD egyéni felkészülésű hallgató
2000- ELTE TTK vendégelőadói cím
1996. szeptember- ELTE TTK mb. előadó
1993. szeptember Megyeházi Tudósítások, alapító szerkesztő
1992-93. MÚOSZ Bálint György újságíró Iskola
1991. június - Comitatus alapító főszerkesztő
1991. február - irodavezető (KISZI)
1985. október - gazdasági vezető, Veszprém Megyei Tanács, GAMI
1980. április - pénzügyi ügyintéző, Veszprém Megyei Tanács, Pénzügyi Osztály
1975-80 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, tervgazdasági szak
 
Tudományos szervezeti tagság:
 
MTA Veszprémi Területi Bizottság, 1991-től tag, 1997-től a közigazgatási munkabizottság titkára
Magyar Regionális Tudományi Társaság, közép-dunántúli tagozatvezető
 
Nyelvismeret:
angol középfok, orosz alapfok
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Közigazgatási alapismeretek
Önkormányzati igazgatás
 
Kutatási terület:
Közigazgatási reformok, területfejlesztés, Önkormányzati finanszírozás
 

         

Győri Róbert

Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus
E-mail
 
Szakmai életrajz:
Felsőfokú tanulmányok
1994–1999 ELTE TTK, földrajz szak (diploma: 1999)
1994–1999 ELTE BTK, történelem szak (diploma: 2001.)
1994–2002 ELTE Eötvös József Collegium
Doktori képzés
1999–2002  ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia Program
Tudományos fokozat:
PhD (ELTE, 2006)
 
Munkahely
1998. szeptember –
2002. augusztus
MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály tudományos segédmunkatárs
2002. szeptembertől             
MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály tudományos munkatárs
2005. januártól
MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály
osztályvezető
2007. júliustól
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
másodállású adjunktus
Kutatási terület
Történeti földrajz
·        Magyarország történeti földrajza a XIX. században
·        A magyar városhálózat átalakulása a dualizmus korában
·        Térszerkezeti változások a Kisalföld déli részén (XIX–XX. század)
Településföldrajz
·        A magyar városhálózat átalakulása az ezredfordulón
Tudománytörténet
·        A magyar földrajztudomány a két világháború között
·        A hazai történeti földrajz tudománytörténete
Nyelvismeret
Német középfok (C típusú nyelvvizsga)
Latin középfok (C típusú nyelvvizsga)
Angol középfok (C típusú alapfokú nyelvvizsga)
 
Díjak, kitüntetések
·        A kar kiváló hallgatója (ELTE TTK) 1998
·        Akadémiai Ifjúsági Díj 2008
 
Külföldi ösztöndíjak:
·        University of Edinburgh 2008 (a British Academy 3 hónapos ösztöndíja)
 
Oktatási tevékenység
 
ELTE TTK, Regionális Földrajzi Tanszék (Regionális Tudományi Tanszék), Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
 
1997–2006:
Általános és területi statisztika. (gyakorlat; földrajz, geográfus szak; I. évf. heti 1 óra [két csoport]).
1999-től:
Különböző történeti földrajzi, településföldrajzi és tudománytörténeti spec. koll.-ok (gyakorlat; földrajz, geográfus szak; I–V. évf. heti 2 óra).
Tér és térbeliség (társadalomföldrajzi problémák).
Az átalakuló településhálózat Magyarországon (Beluszky Pállal).
Irányzatok a magyar történeti földrajzban.
Területi elemzések történeti földrajzi anyagon. (Benda Gyulával)
Magyar emberföldrajz a két világháború között.
Aktuális kutatási irányok a társadalomföldrajzban és regionális tudományban.
Őrségtől a Tiszahátig. (Tájak, régiók Magyarországon.) (Beluszky Pállal)
A dualizmuskori Magyarország társadalomföldrajza. (Bottlik Zsolttal)
Mendöl Tibor és kortársai
Vitakérdések a magyar társadalomföldrajzban
Magyar településföldrajzi problémák
Magyarország ismeretlen vidékei (Kiss János Péterrel)
Teleki Pál és Fodor Ferenc földrajzi munkássága
Kortárs irányzatok a brit társadalomföldrajzban (Földi Zsuzsával)
2004-től:
A földrajztudomány története. (előadás; földrajz, geográfus szak; I. évf. heti 2 óra; 2006-tól BSc kurzus)
Történeti földrajzi elemzések. (gyakorlat, földrajz, geográfus szak; IV. évf. heti 2 óra; 2009-től MSc kurzus)
2007-től:
Történeti földrajz (doktori iskolai kurzus)
Magyarország társadalomföldrajza (előadás, földrajz, geográfus szak; III. évf. heti 2 óra)
2008-tól:
Történeti földrajzi módszerek (gyakorlat, geográfus BSc; II. évf. heti 2 óra)
 
ELTE Eötvös József Collegium
 
1999-től:
Különböző történeti földrajzi, településföldrajzi és tudománytörténeti spec. koll.-ok (gyakorlat; földrajz, geográfus szak; I–V. évf. heti 2 óra). Lásd fent.
 
1999-től a Földrajz/Földtudományi Csoport (2004-től Műhely) vezetője
 
Tudományos közélet:
 A Magyar Földrajzi Társaság tagja
 Az MTA X. Osztály Földrajz I. Bizottságának tagja
 A Földrajzi Közlemények szerkesztőbizottságának tagja

          Probáld Ferenc ny. egyetemi tanár

Probáld Ferenc

Egyetemi oklevél:
1964. Eötvös Loránd Tudományegyetem, biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, okl. meteorológus
 
Tudományos fokozatok:
Dr. univ. (ELTE, 1966), a földrajztudomány kandidátusa (1972), a földrajztudomány doktora, DSc (1991)
 
Nyelvismeret:  
német (felsőfokú állami nyelvvizsga), angol (felsőfokú állami nyelvvizsga), orosz
 
Munkahelyek - tudományos és oktatói pályafutás:
1964-1967: egy. tanársegéd, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék
1967-1977: egy. tanársegéd, majd adjunktus, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék
1977-1992: egy. docens
1990-1994: tanszékvezető
1992-2004: egy. tanár, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék 
 
Hosszabb külföldi tanulmányutak:
1968: Finnország (3 hónap)
1972-1973: USA, Kanada (1 év, ACLS ösztöndíjjal)
1984: Németország, Heidelberg (vendég-docentúra, 4 hónap)
 
Rövidebb (2 hónapos) tanulmányutak:
Heidelberg (1992), Freiburg (1994), London (1998),
 
Publikációs tevékenység:
kb. 180 tudományos cikk, tanulmány, könyv ill. jegyzet
kb. 60 ismeretterjesztő cikk
Ismert hivatkozások száma: kb.350
 
Egyetemi tankönyvek, kézikönyvek az utóbbi tíz évben:
Afrika és a Közel-Kelet földrajza, ELTE Eötvös Kiadó 1996, 2. átdolgozott kiadás 2002
Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza (Horváth Gergellyel), ELTE Eötvös Kiadó 1998
Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó 2000
Amerika regionális földrajza. Trefort Kiadó, 2004
 
Kutatási tevékenység fő területei:
regionális földrajz (a világ nagytérségeinek és fontosabb országainak földrajza), városföldrajz és városi környezeti problémák; a földrajztanítás korszerűsítése; a földrajztudomány elméleti kérdései
 
Fontosabb tudományos közéleti funkciók:
MTA Földrajztud. Bizottsága (tag)
Magyar Földrajzi Társaság (tiszteleti tag), Magyar Meteorológiai Társaság (választmányi tag)
Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Földrajzoktatási Bizottsága (lev. tag)
International Research in Geographical and Environmental Education (szerk. biz. tag)
Földrajzi Közlemények (szerk. biz. tag), Időjárás (szerk. biz. tag)
Magyar Földrajztanárok Egylete (tiszteleti tag)
 

          Szegedi Nándor ny. egyetemi docens

Szegedi Nándor

Tudományos fokozat:
Beosztás: nyug. egyetemi docens
Szakmai életrajz:
Tudományos szervezeti tagság:
Nyelvismeret:
német
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Regionális Társadalomföldrajz
 
Kutatási terület:
Európa és a világ regionális társadalomföldrajza
 

          Kiss János Péter tudományos segédmunkatárs

Kiss János Péter

Tudományos fokozat:
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Szobaszám: 1.418
Telefonszám: 2090-555/1753
E-mail
Munkahely: MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport
 
Szakmai életrajz:
1993: József Attila Tudományegyetem, Szeged, földrajz-történelem szakos középisk. tanári diploma
1993-1996: József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszék: PhD-ösztöndíjas
1996-2002: MTA Regionális Kutatások Központja Békéscsabai Osztály: tudományos segédmunkatárs
1997: Eötvös Loránd Tudományegyetem, okleveles szociológus diploma
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
Nyelvismeret:
angol (középfok), orosz (alapfok)
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
 
Magyarország társadalomföldrajza gyakorlat
Regionális tudomány elmélete gyakorlat
Területfejlesztési és kutatásmódszertani előadások
 
Kutatási terület:
 
A területi egyenlőtlenségek rendszere Magyarországon, elemzésük módszertani lehetőségei
A gazdaság és a társadalom egyes strukturális tényezőinek területi különbségei, hatásuk a területi egyenlőtlenségekre
Vonzásviszonyok és térkapcsolatok elméleti modellezése és empirikus vizsgálata, a különféle területi felosztások problémái Magyarországon
A közlekedés (elsősorban a hálózatok, csomópontok, és az ellátottság) területi hatásai, szerepe a regionális fejlődésben. A kommunikációs infrastruktúra egyes területi vonatkozásai.
Szubjektív terek Magyarországon (mentális terek, imázs, identitás, a területi egyenlőtlenségek megjelenése a médiában)
A területfejlesztés egyes elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon.
    

Kusztor Adél

Tudományos fokozat:
Beosztás: PhD. hallgató
Szobaszám: 1.305
Telefonszám: 2090-555/1738
E-mail   E-mail2
 
Szakmai életrajz:
2005 – történész és történelem szakos tanár (ELTE BTK)
2004 – PhD-tanulmányok kezdete
2004 – földrajz szakos tanár, német szakfordító (ELTE TTK)
 
Tudományos szervezeti tagság:
 
Nyelvismeret:
német, angol
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Regionális társadalomföldrajz
Rurális Európa
Európa történeti földrajza
 
Kutatási terület:
Európa társadalomföldrajza
 
Nikitscher Péter
 
Tudományos fokozat:
Beosztás: PhD. hallgató
Szobaszám: 1-308
Telefonszám: 2090-555/1741
E-mail
 
Szakmai életrajz:
2003 Földrajz – német szaktanár
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság,
Magyar Kulturális Antropológiai társaság
 
Nyelvismeret:
német, angol
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Etnikumok és vallások földrajza
Bevezetés a kulturális földrajzba
Posztmodern földrajzi irányzatok
Európán kívüli világ regionális földrajza
Városi és rurális terek
 
Kutatási terület:
kulturális földrajz, a földrajztudomány elmélete, városföldrajz

  

Tagai Gergely

Tudományos fokozat:
Beosztás: PhD. hallgató
Szobaszám: 1.410
Telefonszám: 2090-555/1744
E-mail
 
Szakmai életrajz:
2004    PhD tanulmányok kezdete
2004    ELTE TTK Budapest, geográfus szak, terület- és településfejlesztés szakirány
 
Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
Nyelvismeret:
angol, francia
 
Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Táblázatkezelés
A regionális tudomány elmélete
Regionális modellek
Kutatási terület:
Regionális modellek a területi kutatásokban
 
Czirfusz Márton

 

Végzettség: okleveles geográfus (ELTE, 2007)
Beosztás: PhD-hallgató
Szobaszám: 1.411
Telefonszám: 372-2500 / 1745

 

E-mail


Szakmai életrajz:
2008 - tudományos segédmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztály
2007 - PhD. hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
2002-2007 egyetemi tanulmányok: ELTE TTK geográfus szak (regionális elemző szakirány), ELTE Eötvös József Collegium

Tudományos szervezeti tagság:
Magyar Földrajzi Társaság

Nyelvismeret:
angol (felsőfok), német (felsőfok), francia

Külföldi tanulmányutak:
2009 - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Németország (1 hónap)
2006 - Universität Potsdam, Németország (4 hónap)

Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:
Nemzetközi földrajzi adatbázisok
Általános és területi statisztika
Táblázatkezelés
Területi egyenlőtlenségi mutatók
Társadalomföldrajzi témájú speciális kollégiumok
 

Kutatási terület:
társadalomföldrajz, gazdasági szerkezetváltozás

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek, monográfiák:


Barta, Györgyi – Beluszky, Pál – Czirfusz, Márton – Győri, Róbert – Kukely, György (2006): Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. – Discussion Papers of the CRS HAS. 51.

Könyvfejezetek:
 

Czirfusz, Márton – Szabó, Pál (2009, forthcoming): The nearest-neighbour analysis and its applications. In: Kulcsár, László – Marosi, Lajos (eds.): Regional aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe. The Case of Post Communist Hungary. Hungarian CSO, Budapest. 17 oldal.  
Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2006): A város és gazdasága. In: Győri Róbert – Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 25–41. oldal.
Barta, Györgyi (ed. 2006): Hungary – The new border of the European Union. – Discussion Papers of the CRS HAS. 54. (a kutatócsoport tagja, közreműködő)

Szakmai folyóiratokban megjelent cikkek:
 

Czirfusz Márton (megjelenés alatt): Faktoranalízis, a látszatmegoldás. – Tér és Társadalom. 16 oldal.
Czirfusz Márton (2009): Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a városok specializációja – Tér és Társadalom. 3. 13–25. oldal.
Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. – Tér és Társadalom. 4. 1-20. oldal.
Barta, Györgyi – Czirfusz, Márton – Kukely, György (2008): Re-industrialization in the World and in Hungary. – European Spatial Research and Policy. 2. 5–26. oldal.
Czirfusz Márton – Szabó Pál (2008): A legközelebbi szomszéd analízis és alkalmazási lehetőségei. – Területi Statisztika. 3. 281–294. oldal.
Czirfusz Márton (2007): Struktúrák regionális egyenlőtlenségei. – Tér és Társadalom. 1. 69–83. oldal.
Czirfusz Márton (2004): A budapesti rozsdaövezet és átalakulása. – Régi-új Magyar Építőművészet, Utóirat – Post Scriptum melléklet. 19. 4–11. oldal.

Recenziók, beszámolók:


Czirfusz Márton (2009): Knowledge and Power. - 7th Interdisciplinary Symposium on Knowledge and Space. Heidelberg, Németország, 2009. június 17-20. - Tér és Társadalom. 3. 199–203. oldal.
Czirfusz Márton (2008): Peter Haggett: Geográfia. Globális szintézis. (recenzió) – Korall. 31. 161–164. oldal.

Konferenciakötetekben megjelent tanulmányok:


Czirfusz Márton (2009): Foglalkozási átrétegződés: konstrukciók béklyói. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. CD-Kiadvány. 12 oldal.
Czirfusz Márton (2006): A fejlettség regionális egyenlőtlenségei Oroszországban. In: Kaponya Zoltán (szerk.): ADSUMUS IV. Tanulmányok a VI. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest. 119–136. oldal.
Czirfusz Márton (2005): A szepességi szászok a dualizmus korában. In: Kaponya Zoltán – Kovács István (szerk.): ADSUMUS III. Tanulmányok az V. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest. 109–119. oldal.

Ismert független hivatkozások száma: 13.

 

Gyuris Ferenc

 

Beosztás: egyetemi allgató

Szobaszám: 1.309

Telefonszám: 2090-555/1745

E-mail

 

Szakmai életrajz:

2007 – PhD. hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

2007 ELTE TTK, okleveles geográfus (regionális elemző szakirány)

 

Tudományos szervezeti tagság:

 

Nyelvismeret:

német, angol

 

Oktatási tevékenység, oktatott tárgyak:

Általános és területi statisztika (gyakorlat), Területi egyenlőtlenségi mutatók

 

Kutatási terület:

Társadalomföldrajz, szerkezetvizsgálatok, foglalkozási átrétegződés